Browsing by Author Nguyễn, Văn Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • 01050000513_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh;  Advisor: Nguyễn, Thịnh (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về giải tích ngẫu nhiên và toán tài chính. Giới thiệu về định giá và bảo hộ trong thị trường đầy đủ áp dụng mô hình Black-Scholes đơn giản. Đưa ra việc định giá và bảo hộ trong thị trường không đầy đủ theo nghĩa cực tiểu bình phương trung bình.

 • DT_00551.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khôi; Nguyễn, Văn Minh; Tạ, Hòa Phương; Nguyễn, Thị Minh Thuyết (2006)

 • Nghiên cứu, chuẩn hóa các tuyến hành trình, các điểm khảo sát trong vùng thực tập địa chất đại cương ở 3 khu vực: Ba Vì (Hà Tây), Kiến An và Đồ Sơn (Hải Phòng). Nghiên cứu tập cuội kết núi lửa trong hệ tầng Viên Nam ở khu vực Ba Vì. Nghiên cứu bổ sung về trật tự địa tầng của các tập đá của hệ tầng Đồ Sơn trong khu vực bán đảo Đồ Sơn - Hải Phòng

 • KY_00821.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Võ, Thành Vinh; Nguyễn, Đức Hùng; Nguyễn, Văn Minh (2001)

 • Dimethioat là một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật dạng hữu cơ phốt pho, thường được sản xuất và sử dụng nhiều trong nông nghiệp để diệt sâu bọ bảo vệ mùa màng. Quá trình xử lý ô nhiễm hợp chất này bằng phương pháp điện hóa tỏ ra có hiệu quả và ưu việt hơn so với phương pháp hóa học, không những dễ điều khiển, chi phí thấp và hiệu quả xử lý môi trường cao. Quý trình oxy hóa đimethioat trên điện cực phụ thuộc vào pH, bản chất dung dịch điện ly, vật liệu điện cực và chất xúc tác. Đông học và cơ chế oxy hóa điện hóa cũng như các sản phẩm trung gian được xác định sẽ khác nhau khi sử dụng chất xúc tác khác nhau chứng tỏ phản ứng điện cực của dimethioat được thực hiện và thúc đẩy bằng c...

 • 00050007749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Phú Bình (2016)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản về mô hình ngôn ngữ, mô hình N-gram, các phương pháp làm mịn và các độ đo dùng để đánh giá mô hình ngôn ngữ. Trình bày các kiến thức cơ bản về Hadoop và MapReduce, giới thiệu kiến trúc về Hadoop và MapReduce và cơ chế làm việc của chúng. Trình bày về việc ứng dụng Hadoop và MapReduce vào mô hình ngôn ngữ.

 • DT_00514.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Minh Mẫn; Nguyễn, Sinh Bảy; Nguyễn, Thiệu Huy; Nguyễn, Thế Hoàn; Trần, Đức Long; Đặng, Đình Châu (2005)

 • Trình bày lý thuyết phổ của hàm, dãy và dáng điệu tiệm cận của hàm; dáng điệu tiệm cận của nghiệm của hệ động lực tuyến tính. Nghiên cứu tính nhị phân mũ của họ các toán tử tiến hoá xác lập sự tồn tại các đa tạp bất biến và nghiên cứu các tính chất của chúng. Nghiên cứu dáng tiệm cận trên khoảng vô hạn của nghiệm các phương trình vi phân trừu tượng trong không gian Banach

 • 02050005625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh (2018)

 • - Mục đích của luận án là nghiên cứu thực hành nghi lễ thờ nữ thần của người Việt tại Nha Trang để sáng tỏ mối quan hệ giữa tính hiệu nghiệm và chuyển đổi thực hành nghi lễ. - Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin và nghiên cứu định tính (quan sát tham gia và phỏng vấn sâu). - Luận án đã giải quyết được những vấn đề đặt ra như các hình thức nghi lễ thờ cúng nữ thần, sự biểu hiện của tính hiệu nghiệm nhìn từ góc độ trình diễn và chiến lược thực hành với những phát hiện mới như sau: + Nhận diện nghi lễ thờ cúng nữ thần tại Nha Trang từ bối cảnh lịch sử, văn hóa và quá trình dung hợp, tiếp biến văn hóa đa tộc người giữa người Chăm và người Việt. + Tính dung hợp và...

 • 01050002554.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa (2015)

 • 13 tr.; Tổng quan các vấn đề nghiên cứu và khu vực nghiên cứu. Điều tra thực địa, thu thập các tài liệu số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng. Thu thập ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phủ trùm thị xã Dĩ An; Điều tra thu thập các nguồn tài liệu hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính thị xã Dĩ An. Nghiên cứu đặc tính kỹ thuật của ảnh vệ tinh và các phƣơng pháp xử lý ảnh vệ tinh VNREDSat 1; Nghiên cứu các quy định và phƣơng pháp kiểm kê đất đai bằng ảnh vệ tinh tại Việt Nam. Nghiên cứu cơ sở khoa học thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ tư liệu ảnh vệ tinh. Tiến hành công tác thực nghiệm xử lý ảnh, giải đoán ảnh, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụ...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • 01050000513_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh;  Advisor: Nguyễn, Thịnh (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về giải tích ngẫu nhiên và toán tài chính. Giới thiệu về định giá và bảo hộ trong thị trường đầy đủ áp dụng mô hình Black-Scholes đơn giản. Đưa ra việc định giá và bảo hộ trong thị trường không đầy đủ theo nghĩa cực tiểu bình phương trung bình.

 • DT_00551.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khôi; Nguyễn, Văn Minh; Tạ, Hòa Phương; Nguyễn, Thị Minh Thuyết (2006)

 • Nghiên cứu, chuẩn hóa các tuyến hành trình, các điểm khảo sát trong vùng thực tập địa chất đại cương ở 3 khu vực: Ba Vì (Hà Tây), Kiến An và Đồ Sơn (Hải Phòng). Nghiên cứu tập cuội kết núi lửa trong hệ tầng Viên Nam ở khu vực Ba Vì. Nghiên cứu bổ sung về trật tự địa tầng của các tập đá của hệ tầng Đồ Sơn trong khu vực bán đảo Đồ Sơn - Hải Phòng

 • KY_00821.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Võ, Thành Vinh; Nguyễn, Đức Hùng; Nguyễn, Văn Minh (2001)

 • Dimethioat là một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật dạng hữu cơ phốt pho, thường được sản xuất và sử dụng nhiều trong nông nghiệp để diệt sâu bọ bảo vệ mùa màng. Quá trình xử lý ô nhiễm hợp chất này bằng phương pháp điện hóa tỏ ra có hiệu quả và ưu việt hơn so với phương pháp hóa học, không những dễ điều khiển, chi phí thấp và hiệu quả xử lý môi trường cao. Quý trình oxy hóa đimethioat trên điện cực phụ thuộc vào pH, bản chất dung dịch điện ly, vật liệu điện cực và chất xúc tác. Đông học và cơ chế oxy hóa điện hóa cũng như các sản phẩm trung gian được xác định sẽ khác nhau khi sử dụng chất xúc tác khác nhau chứng tỏ phản ứng điện cực của dimethioat được thực hiện và thúc đẩy bằng c...

 • 00050007749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Phú Bình (2016)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản về mô hình ngôn ngữ, mô hình N-gram, các phương pháp làm mịn và các độ đo dùng để đánh giá mô hình ngôn ngữ. Trình bày các kiến thức cơ bản về Hadoop và MapReduce, giới thiệu kiến trúc về Hadoop và MapReduce và cơ chế làm việc của chúng. Trình bày về việc ứng dụng Hadoop và MapReduce vào mô hình ngôn ngữ.

 • DT_00514.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Minh Mẫn; Nguyễn, Sinh Bảy; Nguyễn, Thiệu Huy; Nguyễn, Thế Hoàn; Trần, Đức Long; Đặng, Đình Châu (2005)

 • Trình bày lý thuyết phổ của hàm, dãy và dáng điệu tiệm cận của hàm; dáng điệu tiệm cận của nghiệm của hệ động lực tuyến tính. Nghiên cứu tính nhị phân mũ của họ các toán tử tiến hoá xác lập sự tồn tại các đa tạp bất biến và nghiên cứu các tính chất của chúng. Nghiên cứu dáng tiệm cận trên khoảng vô hạn của nghiệm các phương trình vi phân trừu tượng trong không gian Banach

 • 02050005625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh (2018)

 • - Mục đích của luận án là nghiên cứu thực hành nghi lễ thờ nữ thần của người Việt tại Nha Trang để sáng tỏ mối quan hệ giữa tính hiệu nghiệm và chuyển đổi thực hành nghi lễ. - Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin và nghiên cứu định tính (quan sát tham gia và phỏng vấn sâu). - Luận án đã giải quyết được những vấn đề đặt ra như các hình thức nghi lễ thờ cúng nữ thần, sự biểu hiện của tính hiệu nghiệm nhìn từ góc độ trình diễn và chiến lược thực hành với những phát hiện mới như sau: + Nhận diện nghi lễ thờ cúng nữ thần tại Nha Trang từ bối cảnh lịch sử, văn hóa và quá trình dung hợp, tiếp biến văn hóa đa tộc người giữa người Chăm và người Việt. + Tính dung hợp và...

 • 01050002554.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa (2015)

 • 13 tr.; Tổng quan các vấn đề nghiên cứu và khu vực nghiên cứu. Điều tra thực địa, thu thập các tài liệu số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng. Thu thập ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phủ trùm thị xã Dĩ An; Điều tra thu thập các nguồn tài liệu hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính thị xã Dĩ An. Nghiên cứu đặc tính kỹ thuật của ảnh vệ tinh và các phƣơng pháp xử lý ảnh vệ tinh VNREDSat 1; Nghiên cứu các quy định và phƣơng pháp kiểm kê đất đai bằng ảnh vệ tinh tại Việt Nam. Nghiên cứu cơ sở khoa học thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ tư liệu ảnh vệ tinh. Tiến hành công tác thực nghiệm xử lý ảnh, giải đoán ảnh, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụ...