Browsing by Author Nguyễn, Văn Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34
 • 01050000513_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh;  Advisor: Nguyễn, Thịnh (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về giải tích ngẫu nhiên và toán tài chính. Giới thiệu về định giá và bảo hộ trong thị trường đầy đủ áp dụng mô hình Black-Scholes đơn giản. Đưa ra việc định giá và bảo hộ trong thị trường không đầy đủ theo nghĩa cực tiểu bình phương trung bình.

 • DT_00551.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khôi; Nguyễn, Văn Minh; Tạ, Hòa Phương; Nguyễn, Thị Minh Thuyết (2006)

 • Nghiên cứu, chuẩn hóa các tuyến hành trình, các điểm khảo sát trong vùng thực tập địa chất đại cương ở 3 khu vực: Ba Vì (Hà Tây), Kiến An và Đồ Sơn (Hải Phòng). Nghiên cứu tập cuội kết núi lửa trong hệ tầng Viên Nam ở khu vực Ba Vì. Nghiên cứu bổ sung về trật tự địa tầng của các tập đá của hệ tầng Đồ Sơn trong khu vực bán đảo Đồ Sơn - Hải Phòng

 • 00050007749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Phú Bình (2016)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản về mô hình ngôn ngữ, mô hình N-gram, các phương pháp làm mịn và các độ đo dùng để đánh giá mô hình ngôn ngữ. Trình bày các kiến thức cơ bản về Hadoop và MapReduce, giới thiệu kiến trúc về Hadoop và MapReduce và cơ chế làm việc của chúng. Trình bày về việc ứng dụng Hadoop và MapReduce vào mô hình ngôn ngữ.

 • DT_00514.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Minh Mẫn; Nguyễn, Sinh Bảy; Nguyễn, Thiệu Huy; Nguyễn, Thế Hoàn; Trần, Đức Long; Đặng, Đình Châu (2005)

 • Trình bày lý thuyết phổ của hàm, dãy và dáng điệu tiệm cận của hàm; dáng điệu tiệm cận của nghiệm của hệ động lực tuyến tính. Nghiên cứu tính nhị phân mũ của họ các toán tử tiến hoá xác lập sự tồn tại các đa tạp bất biến và nghiên cứu các tính chất của chúng. Nghiên cứu dáng tiệm cận trên khoảng vô hạn của nghiệm các phương trình vi phân trừu tượng trong không gian Banach

 • 02050005625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh (2018)

 • - Mục đích của luận án là nghiên cứu thực hành nghi lễ thờ nữ thần của người Việt tại Nha Trang để sáng tỏ mối quan hệ giữa tính hiệu nghiệm và chuyển đổi thực hành nghi lễ. - Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin và nghiên cứu định tính (quan sát tham gia và phỏng vấn sâu). - Luận án đã giải quyết được những vấn đề đặt ra như các hình thức nghi lễ thờ cúng nữ thần, sự biểu hiện của tính hiệu nghiệm nhìn từ góc độ trình diễn và chiến lược thực hành với những phát hiện mới như sau: + Nhận diện nghi lễ thờ cúng nữ thần tại Nha Trang từ bối cảnh lịch sử, văn hóa và quá trình dung hợp, tiếp biến văn hóa đa tộc người giữa người Chăm và người Việt. + Tính dung hợp và...

 • 01050002554.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa (2015)

 • 13 tr.; Tổng quan các vấn đề nghiên cứu và khu vực nghiên cứu. Điều tra thực địa, thu thập các tài liệu số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng. Thu thập ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phủ trùm thị xã Dĩ An; Điều tra thu thập các nguồn tài liệu hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính thị xã Dĩ An. Nghiên cứu đặc tính kỹ thuật của ảnh vệ tinh và các phƣơng pháp xử lý ảnh vệ tinh VNREDSat 1; Nghiên cứu các quy định và phƣơng pháp kiểm kê đất đai bằng ảnh vệ tinh tại Việt Nam. Nghiên cứu cơ sở khoa học thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ tư liệu ảnh vệ tinh. Tiến hành công tác thực nghiệm xử lý ảnh, giải đoán ảnh, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụ...

 • KTPM_K22_HanhNV_LuanVan_NghienCuuVeTomTatVanBanTuDong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh (2018)

 • Luận văn đã tiến hành nghiên cứu giải quyết bài toán tóm tắt văn bản tự động, tập trung vào tóm tắt văn bản theo hướng tóm lược (abstractive summarization). Bài toán này được đánh giá có độ phức tạp cao và có thể làm cơ sở cho nhiều ứng dụng thực tế. Phương pháp giải quyết của luận văn tập trung vào xây dựng mô hình học sâu dựa trên mạng Long-Short Term Memory (LSTM). Dựa trên các nghiên cứu về các mô hình mạng LSTM, các mô hình chuỗi sang chuỗi (sequence-to-sequence), các kỹ thuật vecto hóa từ và văn bản, luận văn đã xây dựng một kiến trúc mô hình học sâu sử dụng LSTM cho bài toán tóm tắt văn bản tự động với các tham số được tối ưu hóa cho việc huấn luyện và thử nghiệm trên máy tính...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34
 • 01050000513_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh;  Advisor: Nguyễn, Thịnh (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về giải tích ngẫu nhiên và toán tài chính. Giới thiệu về định giá và bảo hộ trong thị trường đầy đủ áp dụng mô hình Black-Scholes đơn giản. Đưa ra việc định giá và bảo hộ trong thị trường không đầy đủ theo nghĩa cực tiểu bình phương trung bình.

 • DT_00551.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khôi; Nguyễn, Văn Minh; Tạ, Hòa Phương; Nguyễn, Thị Minh Thuyết (2006)

 • Nghiên cứu, chuẩn hóa các tuyến hành trình, các điểm khảo sát trong vùng thực tập địa chất đại cương ở 3 khu vực: Ba Vì (Hà Tây), Kiến An và Đồ Sơn (Hải Phòng). Nghiên cứu tập cuội kết núi lửa trong hệ tầng Viên Nam ở khu vực Ba Vì. Nghiên cứu bổ sung về trật tự địa tầng của các tập đá của hệ tầng Đồ Sơn trong khu vực bán đảo Đồ Sơn - Hải Phòng

 • 00050007749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Phú Bình (2016)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản về mô hình ngôn ngữ, mô hình N-gram, các phương pháp làm mịn và các độ đo dùng để đánh giá mô hình ngôn ngữ. Trình bày các kiến thức cơ bản về Hadoop và MapReduce, giới thiệu kiến trúc về Hadoop và MapReduce và cơ chế làm việc của chúng. Trình bày về việc ứng dụng Hadoop và MapReduce vào mô hình ngôn ngữ.

 • DT_00514.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Minh Mẫn; Nguyễn, Sinh Bảy; Nguyễn, Thiệu Huy; Nguyễn, Thế Hoàn; Trần, Đức Long; Đặng, Đình Châu (2005)

 • Trình bày lý thuyết phổ của hàm, dãy và dáng điệu tiệm cận của hàm; dáng điệu tiệm cận của nghiệm của hệ động lực tuyến tính. Nghiên cứu tính nhị phân mũ của họ các toán tử tiến hoá xác lập sự tồn tại các đa tạp bất biến và nghiên cứu các tính chất của chúng. Nghiên cứu dáng tiệm cận trên khoảng vô hạn của nghiệm các phương trình vi phân trừu tượng trong không gian Banach

 • 02050005625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh (2018)

 • - Mục đích của luận án là nghiên cứu thực hành nghi lễ thờ nữ thần của người Việt tại Nha Trang để sáng tỏ mối quan hệ giữa tính hiệu nghiệm và chuyển đổi thực hành nghi lễ. - Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin và nghiên cứu định tính (quan sát tham gia và phỏng vấn sâu). - Luận án đã giải quyết được những vấn đề đặt ra như các hình thức nghi lễ thờ cúng nữ thần, sự biểu hiện của tính hiệu nghiệm nhìn từ góc độ trình diễn và chiến lược thực hành với những phát hiện mới như sau: + Nhận diện nghi lễ thờ cúng nữ thần tại Nha Trang từ bối cảnh lịch sử, văn hóa và quá trình dung hợp, tiếp biến văn hóa đa tộc người giữa người Chăm và người Việt. + Tính dung hợp và...

 • 01050002554.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa (2015)

 • 13 tr.; Tổng quan các vấn đề nghiên cứu và khu vực nghiên cứu. Điều tra thực địa, thu thập các tài liệu số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng. Thu thập ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phủ trùm thị xã Dĩ An; Điều tra thu thập các nguồn tài liệu hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính thị xã Dĩ An. Nghiên cứu đặc tính kỹ thuật của ảnh vệ tinh và các phƣơng pháp xử lý ảnh vệ tinh VNREDSat 1; Nghiên cứu các quy định và phƣơng pháp kiểm kê đất đai bằng ảnh vệ tinh tại Việt Nam. Nghiên cứu cơ sở khoa học thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ tư liệu ảnh vệ tinh. Tiến hành công tác thực nghiệm xử lý ảnh, giải đoán ảnh, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụ...

 • KTPM_K22_HanhNV_LuanVan_NghienCuuVeTomTatVanBanTuDong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh (2018)

 • Luận văn đã tiến hành nghiên cứu giải quyết bài toán tóm tắt văn bản tự động, tập trung vào tóm tắt văn bản theo hướng tóm lược (abstractive summarization). Bài toán này được đánh giá có độ phức tạp cao và có thể làm cơ sở cho nhiều ứng dụng thực tế. Phương pháp giải quyết của luận văn tập trung vào xây dựng mô hình học sâu dựa trên mạng Long-Short Term Memory (LSTM). Dựa trên các nghiên cứu về các mô hình mạng LSTM, các mô hình chuỗi sang chuỗi (sequence-to-sequence), các kỹ thuật vecto hóa từ và văn bản, luận văn đã xây dựng một kiến trúc mô hình học sâu sử dụng LSTM cho bài toán tóm tắt văn bản tự động với các tham số được tối ưu hóa cho việc huấn luyện và thử nghiệm trên máy tính...