Browsing by Author Phạm, Hồng Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 149
 • 00050004064.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thu Hương;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2014)

 • Luận văn “Bảo vệ quyền con người trong pháp luật trách nhiệm bồi thường nhà nước ở Việt Nam” là công trình nghiên cứu, phân tích những cơ sở lý luận tại một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam để khẳng định rằng Nhà nước phải có trách nhiệm bảo vệ quyền con người cho những thiệt hại mà Nhà nước đã gây ra. Từ đó, nêu lên thực tiễn việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường nhà nước trong yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường qua các ví dụ cụ thể, điển hình trong lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Đồng thời, Luận văn tập trung phân tích những bất cập, hạn chế của pháp luật Việt Nam hiện hành về TNBTCNN, chỉ ra được các sai phạm ...

 • 00050003245.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Luyện;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2014)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần cung cấp những tri thức cơ bản về cơ sở bảo đảm các quyền con người của phụ nữ có HIV/AIDS trên các lĩnh vực chính trị, pháp luật và kinh tế đồng thời làm rõ các quyền con người của phụ nữ có HIV/AIDS được quy định trong các văn kiện pháp lý quốc tế và pháp luật Việt Nam, qua đó đưa ra những điểm phù hợp và những điểm chưa phù hợp của pháp luật Việt Nam so với pháp luật quốc tế trong việc bảo đảm thực thi các quyền con người của phụ nữ có HIV/AIDS. Trên cơ sở phân tích những hạn chế của pháp luật Việt Nam, luận văn kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong việc bảo đảm các quyền con người của phụ nữ có HIV/AIDS. Trê...

 • 00050001313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thu Hiền; Phạm, Hồng Thái (2010)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quyết định hành chính và các yêu cầu đối với quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh: ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chủ yếu thông qua việc ban hành quyết định hành chính, các yêu cầu đối với quyết định hành chính của ủy ban nhân dân tỉnh. Đánh giá thực trạng tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính do ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành và giải pháp nhằm đảm bảo các yêu cầu hợp pháp, hợp lý đối với quyết định hành chính của ủy ban nhân dân tỉnh. Đưa ra phương hướng, biện pháp bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý của các quyết định hành chính do UBND tỉnh ban hành.

 • V_L0_00429_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Năm;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2004)

 • Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của chính quyền ở nước ta qua các thời kỳ lịch sử, nhất là từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền phường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó phân tích, (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • 00050006686.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Văn Dự;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2015)

 • Tổng hợp và nghiên cứu những vấn đề lý luận về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính như: các khái niệm thủ tục hành chính, vị trí, vai trò của thủ tục hành chính, các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, phân loại thủ tục hành chính; Mục tiêu, yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng đối với việc cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, làm rõ vai trò của thủ tục hành chính trong hệ thống hành chính cũng như đời sống hàng ngày của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 • 00050002023.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Chí Hồng; Phạm, Hồng Thái (2012)

 • Phân tích thực trạng thủ tục hải quan nói chung và công tác cải cách thủ tục Hải quan nói riêng của ngành Hải quan và t ại Cục Hải quan Thừa Thiên Huế, các ưu điểm, hạn chế hiện nay cũng như các nguyên nhân của các ưu điểm và hạn chế đó. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục Hải quan trong giai đoạn hiện nay tại Cục Hải quan t ỉnh Thừa Thiên Huế.

 • 00050001997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoàng Anh; Phạm, Hồng Thái (2012)

 • Phân tích cơ sở lý luận về cán bộ, công chức hành chính; xác định khái niệm, vị trí, vai trò, đặc điểm và phân loại cán bộ, công chức hành chính nhà nƣớc; chất lƣợng, các tiêu chí đánh giá chất lƣợng cán bộ, công chức hành chính nhà nƣớc. Phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, đánh giá ƣu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính thành phố Huế hiện nay. Đề ra mục tiêu, phƣơng hƣớng và các giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính tại thành phố Huế nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng với vị trí, vai trò, sự nghiệp phát triển một thành phố là đô thị lo ại I thuộc tỉ...

Browsing by Author Phạm, Hồng Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 149
 • 00050004064.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thu Hương;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2014)

 • Luận văn “Bảo vệ quyền con người trong pháp luật trách nhiệm bồi thường nhà nước ở Việt Nam” là công trình nghiên cứu, phân tích những cơ sở lý luận tại một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam để khẳng định rằng Nhà nước phải có trách nhiệm bảo vệ quyền con người cho những thiệt hại mà Nhà nước đã gây ra. Từ đó, nêu lên thực tiễn việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường nhà nước trong yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường qua các ví dụ cụ thể, điển hình trong lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Đồng thời, Luận văn tập trung phân tích những bất cập, hạn chế của pháp luật Việt Nam hiện hành về TNBTCNN, chỉ ra được các sai phạm ...

 • 00050003245.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Luyện;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2014)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần cung cấp những tri thức cơ bản về cơ sở bảo đảm các quyền con người của phụ nữ có HIV/AIDS trên các lĩnh vực chính trị, pháp luật và kinh tế đồng thời làm rõ các quyền con người của phụ nữ có HIV/AIDS được quy định trong các văn kiện pháp lý quốc tế và pháp luật Việt Nam, qua đó đưa ra những điểm phù hợp và những điểm chưa phù hợp của pháp luật Việt Nam so với pháp luật quốc tế trong việc bảo đảm thực thi các quyền con người của phụ nữ có HIV/AIDS. Trên cơ sở phân tích những hạn chế của pháp luật Việt Nam, luận văn kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong việc bảo đảm các quyền con người của phụ nữ có HIV/AIDS. Trê...

 • 00050001313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thu Hiền; Phạm, Hồng Thái (2010)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quyết định hành chính và các yêu cầu đối với quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh: ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chủ yếu thông qua việc ban hành quyết định hành chính, các yêu cầu đối với quyết định hành chính của ủy ban nhân dân tỉnh. Đánh giá thực trạng tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính do ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành và giải pháp nhằm đảm bảo các yêu cầu hợp pháp, hợp lý đối với quyết định hành chính của ủy ban nhân dân tỉnh. Đưa ra phương hướng, biện pháp bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý của các quyết định hành chính do UBND tỉnh ban hành.

 • V_L0_00429_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Năm;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2004)

 • Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của chính quyền ở nước ta qua các thời kỳ lịch sử, nhất là từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền phường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó phân tích, (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • 00050006686.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Văn Dự;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2015)

 • Tổng hợp và nghiên cứu những vấn đề lý luận về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính như: các khái niệm thủ tục hành chính, vị trí, vai trò của thủ tục hành chính, các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, phân loại thủ tục hành chính; Mục tiêu, yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng đối với việc cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, làm rõ vai trò của thủ tục hành chính trong hệ thống hành chính cũng như đời sống hàng ngày của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 • 00050002023.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Chí Hồng; Phạm, Hồng Thái (2012)

 • Phân tích thực trạng thủ tục hải quan nói chung và công tác cải cách thủ tục Hải quan nói riêng của ngành Hải quan và t ại Cục Hải quan Thừa Thiên Huế, các ưu điểm, hạn chế hiện nay cũng như các nguyên nhân của các ưu điểm và hạn chế đó. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục Hải quan trong giai đoạn hiện nay tại Cục Hải quan t ỉnh Thừa Thiên Huế.

 • 00050001997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoàng Anh; Phạm, Hồng Thái (2012)

 • Phân tích cơ sở lý luận về cán bộ, công chức hành chính; xác định khái niệm, vị trí, vai trò, đặc điểm và phân loại cán bộ, công chức hành chính nhà nƣớc; chất lƣợng, các tiêu chí đánh giá chất lƣợng cán bộ, công chức hành chính nhà nƣớc. Phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, đánh giá ƣu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính thành phố Huế hiện nay. Đề ra mục tiêu, phƣơng hƣớng và các giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính tại thành phố Huế nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng với vị trí, vai trò, sự nghiệp phát triển một thành phố là đô thị lo ại I thuộc tỉ...