Browsing by Author Phạm, Huy Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 02050004232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Bảo;  Advisor: Phạm, Huy Tiến (2016)

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THÀNH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA DOANH NGHIỆP: Tác động của hoạt động nghiên cứu và triển khai và đổi mới công nghệ đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm; Quỹ và Quỹ phát triển KH&CN của DN; Rào cản và tác động tới trích lập và sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. THỰC TRẠNG TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA DOANH NGHIỆP: Khái lược về cơ chế tạo nguồn cho NC&TK của DN tại một số nƣớc trên thế giới; Thực trạng trích lập quỹ phát triển KH&CN của Việt nam; Các rào cản doanh nghiệp hiện đang gặp phải trong trích lập và sử dụng quỹ phát triển KH&CN; Nghiên cứu trường hợp Công ty VTC Mobile...

 • 02050004691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Vương;  Advisor: Phạm, Huy Tiến (2016)

 • Tác giả đã tìm hiểu các lý thuyết về tổ chức, dự án, nhân lực R&D, hoạt động R&D, chính sách cho hoạt động R&D…cũng như thực trạng việc thu hút nhân lực R&D ở Việt Nam nói chung và thu hút cũng như sử dụng nhân lực R&D ở Cục Thông tin liên lạc nói riêng. Từ đó, phân tích, nhận diện khó khăn, hạn chế trong việc thu hút nhân lực R&D và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn đó. Những khó khăn, hạn chế trong việc thu hút nhân lực R&D gồm những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nhưng chủ yếu xuất phát từ việc bị siết biên chế cơ hữu, môi trường làm việc chưa minh bạch, dân chủ, cơ sở hạ tầng phục vụ cho R&D chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, phong cách quản lý nhân lực còn ...

 • V_L2_01380.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Hiếu;  Advisor: Phạm, Huy Tiến (2008)

 • Trình bày một số khái niệm về tổ chức nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) theo dự án. Phân tích những nhân tố tác động đến việc tổ chức lại nhân lực, từ đó đưa ra các kinh nghiệm về chính sách thu hút và sử dụng nhân lực KH&CN của một số nước trên thế giới và một số viện nghiên cứu ở Việt Nam. Nghiên cứu vai trò, vị trí của Viện Dầu khí trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng nhân lực KH&CN của Viện Dầu khí Việt Nam. Trên cơ sở phân tích các điều kiện cần và đủ để thực hiện dự án, đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao cho Viện Dầu khí Việt Nam như: Thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao làm cán bộ cơ hữu, hợp tác ...

Browsing by Author Phạm, Huy Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 02050004232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Bảo;  Advisor: Phạm, Huy Tiến (2016)

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THÀNH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA DOANH NGHIỆP: Tác động của hoạt động nghiên cứu và triển khai và đổi mới công nghệ đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm; Quỹ và Quỹ phát triển KH&CN của DN; Rào cản và tác động tới trích lập và sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. THỰC TRẠNG TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA DOANH NGHIỆP: Khái lược về cơ chế tạo nguồn cho NC&TK của DN tại một số nƣớc trên thế giới; Thực trạng trích lập quỹ phát triển KH&CN của Việt nam; Các rào cản doanh nghiệp hiện đang gặp phải trong trích lập và sử dụng quỹ phát triển KH&CN; Nghiên cứu trường hợp Công ty VTC Mobile...

 • 02050004691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Vương;  Advisor: Phạm, Huy Tiến (2016)

 • Tác giả đã tìm hiểu các lý thuyết về tổ chức, dự án, nhân lực R&D, hoạt động R&D, chính sách cho hoạt động R&D…cũng như thực trạng việc thu hút nhân lực R&D ở Việt Nam nói chung và thu hút cũng như sử dụng nhân lực R&D ở Cục Thông tin liên lạc nói riêng. Từ đó, phân tích, nhận diện khó khăn, hạn chế trong việc thu hút nhân lực R&D và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn đó. Những khó khăn, hạn chế trong việc thu hút nhân lực R&D gồm những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nhưng chủ yếu xuất phát từ việc bị siết biên chế cơ hữu, môi trường làm việc chưa minh bạch, dân chủ, cơ sở hạ tầng phục vụ cho R&D chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, phong cách quản lý nhân lực còn ...

 • V_L2_01380.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Hiếu;  Advisor: Phạm, Huy Tiến (2008)

 • Trình bày một số khái niệm về tổ chức nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) theo dự án. Phân tích những nhân tố tác động đến việc tổ chức lại nhân lực, từ đó đưa ra các kinh nghiệm về chính sách thu hút và sử dụng nhân lực KH&CN của một số nước trên thế giới và một số viện nghiên cứu ở Việt Nam. Nghiên cứu vai trò, vị trí của Viện Dầu khí trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng nhân lực KH&CN của Viện Dầu khí Việt Nam. Trên cơ sở phân tích các điều kiện cần và đủ để thực hiện dự án, đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao cho Viện Dầu khí Việt Nam như: Thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao làm cán bộ cơ hữu, hợp tác ...