Browsing by Author Phạm, Thanh Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050004392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền của Tòa trọng tài thường trực La Haye (PCA), Toà trọng tài theo phụ lục VII và VIII của Công ướcLuật biển 1982 trong bối cảnh xem xét khả năng sửdụng phương thức PCA, Toà trọng tài theo phụ lụcVII vàVIII củaCông ướcLuật biển 1982 để giải quyết các tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam hiện nay.

 • DT_00365.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thị Quý; Nguyễn, Khánh Ngọc; Nguyễn, Lan Phương; Phạm, Thanh Bình; Từ, Thuý Quỳnh (2004)

 • Phân tích các vấn đề phụ nữ, giáo dục, gia đình trong Hương ước cổ tỉnh Bắc Ninh ( thời kỳ thực dân Pháp xâm lược). Từ đó tìm hiểu một mô hình quản lý làng xã độc đáo và hiệu quả của dân tộc. Làm rõ các mặt tích cực cũng như các mặt tiêu cực của Hương ước. Đồng thời phân tích vị trí, vai trò của phụ nữ trong chế độ phụ quyền thông qua Hương ước. Đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện các Hương ước mới của các thôn xã

 • 00050009523.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thanh Bình;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn ở tỉnh Phú Thọ trong thời điểm hiện tại và tương lai. Góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi trên địa bàn cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ giai đoạn...

 • 05050003670.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Phạm, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý thiết bị thí nghiệm, thực hành giảng dạy các ngành kỹ thuật tại trường Đại học. Khảo sát thực trạng quản lý thiết bị thí nghiệm, thực hành giảng dạy các ngành kỹ thuật tại trường Đại học Nha Trang. Đề xuất các biện pháp quản lý thiết bị thí nghiệm, thực hành giảng dạy các ngành kỹ thuật tại trường Đại học Nha Trang

Browsing by Author Phạm, Thanh Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050004392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền của Tòa trọng tài thường trực La Haye (PCA), Toà trọng tài theo phụ lục VII và VIII của Công ướcLuật biển 1982 trong bối cảnh xem xét khả năng sửdụng phương thức PCA, Toà trọng tài theo phụ lụcVII vàVIII củaCông ướcLuật biển 1982 để giải quyết các tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam hiện nay.

 • DT_00365.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thị Quý; Nguyễn, Khánh Ngọc; Nguyễn, Lan Phương; Phạm, Thanh Bình; Từ, Thuý Quỳnh (2004)

 • Phân tích các vấn đề phụ nữ, giáo dục, gia đình trong Hương ước cổ tỉnh Bắc Ninh ( thời kỳ thực dân Pháp xâm lược). Từ đó tìm hiểu một mô hình quản lý làng xã độc đáo và hiệu quả của dân tộc. Làm rõ các mặt tích cực cũng như các mặt tiêu cực của Hương ước. Đồng thời phân tích vị trí, vai trò của phụ nữ trong chế độ phụ quyền thông qua Hương ước. Đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện các Hương ước mới của các thôn xã

 • 00050009523.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thanh Bình;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn ở tỉnh Phú Thọ trong thời điểm hiện tại và tương lai. Góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi trên địa bàn cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ giai đoạn...

 • 05050003670.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Phạm, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý thiết bị thí nghiệm, thực hành giảng dạy các ngành kỹ thuật tại trường Đại học. Khảo sát thực trạng quản lý thiết bị thí nghiệm, thực hành giảng dạy các ngành kỹ thuật tại trường Đại học Nha Trang. Đề xuất các biện pháp quản lý thiết bị thí nghiệm, thực hành giảng dạy các ngành kỹ thuật tại trường Đại học Nha Trang