Browsing by Author Phạm, Văn Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 78
 • Bai 1. Pham Van Dung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Dũng (2011)

 • Bài viết bàn về vấn đề đa dạng hóa sở hữu, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần chính là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Lênin về nền kinh tế thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội vào điều kiện cụ thể của Việt Nam và trở thành nội dung quan trọng của quan điểm Đổi Mới kinh tế ở nước ta. Điều đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước ta trong những năm qua. Tác giả đưa ra một số nhận xét về quá trình hình thành, phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về sở hữu và thành phần kinh tế; về triển khai thực hiện các quan điểm đó. Đồng thời, đưa ra một số kiến nghị, đó là: xây dựng chế độ sở hữu công cộng trong điều kiện Việt Nam hiện nay; quản lý...

 • 00050009388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2018)

 • Hoàn thiện và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở trong bối cảnh mới. Để phát triển thị trường nhà ở, chính sách nhà nước không chỉ phải tạo lập những điều kiện cần thiết, khắc phục những khuyết tật và định hướng cho sự phát triển thị trường này, mà điều quan trọng là phải đảm bảo sự hài hòa lợi ích của các chủ thể trên thị trường. Sử dụng lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở để phân tích thực trạng chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Từ đó, luận án đánh giá chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những vấn đề đặt ra cho chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Luận...

 • 00050003151_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Giang, Tuấn Anh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2014)

 • Luận văn đã nêu lên được những nội dung về dạy nghề cho lao động nông thôn như: lao động nông thôn, tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn, tiêu chí đánh giá chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn; vai trò của quản lý nhà nước đối với dạy nghề cho lao động nông thôn và kinh nghiệm của một số địa phương trong dạy nghề cho lao động nông thôn (Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa) từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về dạy nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình. Với phương pháp nghiên cứu một cách khái quát kết hợp phân tích và minh họa bằng số liệu cụ thể thực trạng về lao động nông thôn và dạy nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình trong thời gian qua (chủ yếu từ năm 2008 đến năm 2012) đã ...

 • Bai 3. Pham Van Dzung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Dũng (2011)

 • The current global economic crisis once again proves Karl Marx’s theoretical point. The basic contradiction of capitalism - between the highly socialized productive force and capitalist relation of production - has blowed up globally, causing severe economic, politic, and social consequences. The intervention of states has softened this critical contradiction and restricted its damage remarkably. In the near future, a global centre for economic regulation will appear. However, the capability and power of states are limited. The inherent contradiction of capitalism still exists and a similar crisis is inevitable in the future. Building a country with “wealthy people, prosperious countr...

 • V_L0_01036_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Đại Sơn;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2006)

 • Hệ thống hoá lý luận về thuế và quản lý thu thuế; kinh nghiệm của một số nước trong quản lý thu thuế. Làm rõ thực trạng quản lý thu thuế ở nước ta hiện nay, chỉ ra được những thành tựu và hạn chế trong lĩnh vực này. Từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp (...)

 • 00050010676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Cường;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS qua KBNN trong điều kiện hiện nay. Đánh giá thực trạng KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014 – 2018. Phân tích những kết quả đạt đƣợc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Đề xuất định hƣớng và một số giải pháp hoàn thiện KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 • V_L0_00128_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Thuý;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2002)

 • Hệ thống hoá các vấn đề cơ bản về lao động nữ ở nông thôn ở các nước đang phát triển, làm rõ thực trạng của lực lượng lao động nữ ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm khai thác, sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn nhân lực này tron (...)

 • 2917-1-5278-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Dũng (2004)

 • Di dân mùa vụ nông thôn - đô thị là hiện tượng phổ biến, gắn liền với qúa trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở những các nước đang phát triển. Các đô thị, các khu công nghiệp đang trong thời kỳ phát triên là nơi lao động nông thôn hy vọng di chuyển đến sẽ tìm được việc làm và tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động là hàng hoá và sự vận động của hàng hoá này là do các quy luật thị trường chi phối. Sự di chuyển của hàng hoá sức lao động từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao là tất yếu khách quan. Chừng nào thành phố có nhu cầu thì sức lao động đang dư thừa ở nông thôn - nơi “cung” sẽ còn di chuyển đến đê đáp ứng “cầu...

 • 00050003166_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Bình An;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu từ đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên các trường ĐH, CĐ ở tỉnh Ninh Bình những năm qua. Và để có được đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, vững về chuyên môn, hợp lý về cơ cấu; đề xuất được các giải pháp về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên hợp lý có hệ thống, khoa học và được nhà trường ứng dụng qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng tạo ra nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

 • V_L0_01493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thọ;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2007)

 • Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách và chi kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) các cơ quan hành chính sự nghiệp. Hệ thống hóa công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN trong lĩnh vực HCSN theo quy định hiện hành của nhà nước. Phân tích thực trạng công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN trong lĩnh vực HCSN tại các cơ quan HCSN thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2001-2007, chỉ ra những tồn tại yếu kém, nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí NSNN tại các cơ quan HCSN thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan HCSN nói chung

 • V_L0_00263_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Kỳ Văn;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2003)

 • Nghiên cứu tình hình phát triển ngành da giày Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đặc biệt từ nửa cuối thập niên 90 trở lại đây, tập trung vào các quan hệ kinh tế, xã hội chi phối sự phát triển của ngành này. Nêu bật những thành công, tồn tại trong phát triển n (...)

Browsing by Author Phạm, Văn Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 78
 • Bai 1. Pham Van Dung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Dũng (2011)

 • Bài viết bàn về vấn đề đa dạng hóa sở hữu, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần chính là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Lênin về nền kinh tế thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội vào điều kiện cụ thể của Việt Nam và trở thành nội dung quan trọng của quan điểm Đổi Mới kinh tế ở nước ta. Điều đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước ta trong những năm qua. Tác giả đưa ra một số nhận xét về quá trình hình thành, phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về sở hữu và thành phần kinh tế; về triển khai thực hiện các quan điểm đó. Đồng thời, đưa ra một số kiến nghị, đó là: xây dựng chế độ sở hữu công cộng trong điều kiện Việt Nam hiện nay; quản lý...

 • 00050009388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2018)

 • Hoàn thiện và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở trong bối cảnh mới. Để phát triển thị trường nhà ở, chính sách nhà nước không chỉ phải tạo lập những điều kiện cần thiết, khắc phục những khuyết tật và định hướng cho sự phát triển thị trường này, mà điều quan trọng là phải đảm bảo sự hài hòa lợi ích của các chủ thể trên thị trường. Sử dụng lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở để phân tích thực trạng chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Từ đó, luận án đánh giá chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những vấn đề đặt ra cho chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Luận...

 • 00050003151_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Giang, Tuấn Anh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2014)

 • Luận văn đã nêu lên được những nội dung về dạy nghề cho lao động nông thôn như: lao động nông thôn, tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn, tiêu chí đánh giá chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn; vai trò của quản lý nhà nước đối với dạy nghề cho lao động nông thôn và kinh nghiệm của một số địa phương trong dạy nghề cho lao động nông thôn (Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa) từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về dạy nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình. Với phương pháp nghiên cứu một cách khái quát kết hợp phân tích và minh họa bằng số liệu cụ thể thực trạng về lao động nông thôn và dạy nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình trong thời gian qua (chủ yếu từ năm 2008 đến năm 2012) đã ...

 • Bai 3. Pham Van Dzung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Dũng (2011)

 • The current global economic crisis once again proves Karl Marx’s theoretical point. The basic contradiction of capitalism - between the highly socialized productive force and capitalist relation of production - has blowed up globally, causing severe economic, politic, and social consequences. The intervention of states has softened this critical contradiction and restricted its damage remarkably. In the near future, a global centre for economic regulation will appear. However, the capability and power of states are limited. The inherent contradiction of capitalism still exists and a similar crisis is inevitable in the future. Building a country with “wealthy people, prosperious countr...

 • V_L0_01036_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Đại Sơn;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2006)

 • Hệ thống hoá lý luận về thuế và quản lý thu thuế; kinh nghiệm của một số nước trong quản lý thu thuế. Làm rõ thực trạng quản lý thu thuế ở nước ta hiện nay, chỉ ra được những thành tựu và hạn chế trong lĩnh vực này. Từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp (...)

 • 00050010676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Cường;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS qua KBNN trong điều kiện hiện nay. Đánh giá thực trạng KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014 – 2018. Phân tích những kết quả đạt đƣợc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Đề xuất định hƣớng và một số giải pháp hoàn thiện KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 • V_L0_00128_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Thuý;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2002)

 • Hệ thống hoá các vấn đề cơ bản về lao động nữ ở nông thôn ở các nước đang phát triển, làm rõ thực trạng của lực lượng lao động nữ ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm khai thác, sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn nhân lực này tron (...)

 • 2917-1-5278-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Dũng (2004)

 • Di dân mùa vụ nông thôn - đô thị là hiện tượng phổ biến, gắn liền với qúa trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở những các nước đang phát triển. Các đô thị, các khu công nghiệp đang trong thời kỳ phát triên là nơi lao động nông thôn hy vọng di chuyển đến sẽ tìm được việc làm và tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động là hàng hoá và sự vận động của hàng hoá này là do các quy luật thị trường chi phối. Sự di chuyển của hàng hoá sức lao động từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao là tất yếu khách quan. Chừng nào thành phố có nhu cầu thì sức lao động đang dư thừa ở nông thôn - nơi “cung” sẽ còn di chuyển đến đê đáp ứng “cầu...

 • 00050003166_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Bình An;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu từ đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên các trường ĐH, CĐ ở tỉnh Ninh Bình những năm qua. Và để có được đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, vững về chuyên môn, hợp lý về cơ cấu; đề xuất được các giải pháp về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên hợp lý có hệ thống, khoa học và được nhà trường ứng dụng qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng tạo ra nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

 • V_L0_01493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thọ;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2007)

 • Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách và chi kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) các cơ quan hành chính sự nghiệp. Hệ thống hóa công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN trong lĩnh vực HCSN theo quy định hiện hành của nhà nước. Phân tích thực trạng công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN trong lĩnh vực HCSN tại các cơ quan HCSN thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2001-2007, chỉ ra những tồn tại yếu kém, nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí NSNN tại các cơ quan HCSN thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan HCSN nói chung

 • V_L0_00263_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Kỳ Văn;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2003)

 • Nghiên cứu tình hình phát triển ngành da giày Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đặc biệt từ nửa cuối thập niên 90 trở lại đây, tập trung vào các quan hệ kinh tế, xã hội chi phối sự phát triển của ngành này. Nêu bật những thành công, tồn tại trong phát triển n (...)