Browsing by Author Phạm, Vũ Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050007371.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Phạm, Vũ Thắng (2016)

 • Về lý luận  Luận án tổng hợp các khái niệm về học phí, chính sách học phí và các đặc điểm của chính sách học phí giáo dục đại học công lập.  Luận án trình bày các bài học kinh nghiệm về chính sách học phí giáo dục đại học công lập từ các quốc gia trên thế giới  Luận án phân tích thực trạng chính sách học phí giáo dục đại học công lập: phân tích định tính và định lượng chính sách học phí giáo dục đại học. Từ kết quả nghiên cứu, Luận án khẳng định rằng: (i) Về dài hạn Nhà nước nên thực hiện lộ trình bỏ “mức trần học phí”, (ii) Trong giai đoạn áp dụng “mức trần học phí”, các trường đại học vẫn được phép tăng học phí vượt trần, và phần chênh lệch giữa học phí trần và học phí thực ...

 • 00050003768.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Đức;  Advisor: Phạm, Vũ Thắng (2014)

 • : Luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA vào Ngành Viễn thông từ năm 1993 đến 2013; Phân tích sự cần thiết tiếp tục tăng cường thu hút, sử dụng vốn ODA cho phát triển Viễn thông trong tương lai, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thu hút, sử dụng vốn ODA của Ngành giai đoạn 2013-2015. - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về ODA - Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về ngành viễn thông và các dự án ODA trong ngành viễn thông. - Phân tích, đánh giá thực trạng việc thu hút, sử dụng vốn ODA vào Ngành Viễn thông Việt Nam, từ đó rút ra những thành tựu cũng như những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. - Đề xuất các giải pháp chủ yếu...

 • V_L0_01788_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Vũ Thắng;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2008)

 • Tổng quan về việc điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài (QHLĐCYTNN): đưa ra khái niệm, vai trò, đặc trưng, phân loại về QHLĐCYTNN, cơ sở của việc điều chỉnh QHLĐCYTNN ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm điều chỉnh QHLĐCYTNN của một số nước. Khảo cứu (...)

Browsing by Author Phạm, Vũ Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050007371.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Phạm, Vũ Thắng (2016)

 • Về lý luận  Luận án tổng hợp các khái niệm về học phí, chính sách học phí và các đặc điểm của chính sách học phí giáo dục đại học công lập.  Luận án trình bày các bài học kinh nghiệm về chính sách học phí giáo dục đại học công lập từ các quốc gia trên thế giới  Luận án phân tích thực trạng chính sách học phí giáo dục đại học công lập: phân tích định tính và định lượng chính sách học phí giáo dục đại học. Từ kết quả nghiên cứu, Luận án khẳng định rằng: (i) Về dài hạn Nhà nước nên thực hiện lộ trình bỏ “mức trần học phí”, (ii) Trong giai đoạn áp dụng “mức trần học phí”, các trường đại học vẫn được phép tăng học phí vượt trần, và phần chênh lệch giữa học phí trần và học phí thực ...

 • 00050003768.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Đức;  Advisor: Phạm, Vũ Thắng (2014)

 • : Luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA vào Ngành Viễn thông từ năm 1993 đến 2013; Phân tích sự cần thiết tiếp tục tăng cường thu hút, sử dụng vốn ODA cho phát triển Viễn thông trong tương lai, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thu hút, sử dụng vốn ODA của Ngành giai đoạn 2013-2015. - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về ODA - Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về ngành viễn thông và các dự án ODA trong ngành viễn thông. - Phân tích, đánh giá thực trạng việc thu hút, sử dụng vốn ODA vào Ngành Viễn thông Việt Nam, từ đó rút ra những thành tựu cũng như những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. - Đề xuất các giải pháp chủ yếu...

 • V_L0_01788_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Vũ Thắng;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2008)

 • Tổng quan về việc điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài (QHLĐCYTNN): đưa ra khái niệm, vai trò, đặc trưng, phân loại về QHLĐCYTNN, cơ sở của việc điều chỉnh QHLĐCYTNN ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm điều chỉnh QHLĐCYTNN của một số nước. Khảo cứu (...)