Browsing by Author Phạm, Việt Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01988.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Thắng (2008)

 • Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về đào tạo nhân sự và trình bày những nộ i dung, hình thức, phƣơng pháp đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp. Tìm hiểu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tình hình kinh doanh và sử dụng lao động tại Tổng Công ty Bia - Rƣợu – NGK Hà Nội. Trình bày thực trạng công tác đào tạo nhân sự tại Tổng Công ty Bia - Rƣợu – NGK Hà Nội, các nội dung đào tạo bao gồm: chuyên môn - kỹ thuật, chính tr ị - lý luận, phƣơng pháp công tác, văn hoá doanh nghiệp; công tác tổ chức đào tạo đƣợc tiến hành dựa trên cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo. Từ đ...

 • 2025.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Thắng (2008)

 • Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về đào tạo nhân sự và trình bày những nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp. Tìm hiểu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tình hình kinh doanh và sử dụng lao động tại Tổng Công ty Bia - Rượu – NGK Hà Nội. Trình bày thực trạng công tác đào tạo nhân sự tại Tổng Công ty Bia - Rượu – NGK Hà Nội, các nội dung đào tạo bao gồm: chuyên môn - kỹ thuật, chính trị - lý luận, phương pháp công tác, văn hoá doanh nghiệp; công tác tổ chức đào tạo được tiến hành dựa trên cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo. Từ đó đưa ra một số đề xuất và kiến nghị nh...

Browsing by Author Phạm, Việt Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01988.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Thắng (2008)

 • Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về đào tạo nhân sự và trình bày những nộ i dung, hình thức, phƣơng pháp đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp. Tìm hiểu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tình hình kinh doanh và sử dụng lao động tại Tổng Công ty Bia - Rƣợu – NGK Hà Nội. Trình bày thực trạng công tác đào tạo nhân sự tại Tổng Công ty Bia - Rƣợu – NGK Hà Nội, các nội dung đào tạo bao gồm: chuyên môn - kỹ thuật, chính tr ị - lý luận, phƣơng pháp công tác, văn hoá doanh nghiệp; công tác tổ chức đào tạo đƣợc tiến hành dựa trên cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo. Từ đ...

 • 2025.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Thắng (2008)

 • Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về đào tạo nhân sự và trình bày những nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp. Tìm hiểu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tình hình kinh doanh và sử dụng lao động tại Tổng Công ty Bia - Rượu – NGK Hà Nội. Trình bày thực trạng công tác đào tạo nhân sự tại Tổng Công ty Bia - Rượu – NGK Hà Nội, các nội dung đào tạo bao gồm: chuyên môn - kỹ thuật, chính trị - lý luận, phương pháp công tác, văn hoá doanh nghiệp; công tác tổ chức đào tạo được tiến hành dựa trên cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo. Từ đó đưa ra một số đề xuất và kiến nghị nh...