Browsing by Author Quách, Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050008670.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Quách, Thị Hà (2017)

  • - Luận án hệ thống hóa được và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế biển. - Tổng kết được những bài học kinh nghiệm của các địa phương trong việc phát triển kinh tế biển. - Phân tích và đánh giá được quá trình phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng; phát hiện những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, đồng thời chỉ ra được những vấn đề đang đặt ra đối với quá trình phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng. - Đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng trong tương lai.

Browsing by Author Quách, Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050008670.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Quách, Thị Hà (2017)

  • - Luận án hệ thống hóa được và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế biển. - Tổng kết được những bài học kinh nghiệm của các địa phương trong việc phát triển kinh tế biển. - Phân tích và đánh giá được quá trình phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng; phát hiện những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, đồng thời chỉ ra được những vấn đề đang đặt ra đối với quá trình phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng. - Đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng trong tương lai.