Browsing by Author Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • V_L0_02517_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Anh Sơn;  Advisor: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn (2010)

 • 104 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa cơ sở lý luận khoa học về động lực làm việc của người lao động và những ảnh hưởng bởi công cụ quản trị tiền lương. Nghiên cứu các phương pháp mới của các nhà kinh tế học tiên tiến trên thế giới nhằm tạo động lực lao động cho nhân viên nhằm lựa (...); Electronic Resources

 • 00050000146_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn (2010)

 • 80 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận có liên quan đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Khái quát về Công ty cổ phần In và bao bì Goldsun: quá trình hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức lao động; tình hình kinh doanh. Phân tích thực tr (...); Electronic Resources

 • V_L0_02659_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn (2010)

 • 90 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hoá, làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận trong đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trình bày một số kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo nghề và vận dụng vào Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng đào tạo nghề cho n (...); Electronic Resources

Browsing by Author Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • V_L0_02517_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Anh Sơn;  Advisor: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn (2010)

 • 104 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa cơ sở lý luận khoa học về động lực làm việc của người lao động và những ảnh hưởng bởi công cụ quản trị tiền lương. Nghiên cứu các phương pháp mới của các nhà kinh tế học tiên tiến trên thế giới nhằm tạo động lực lao động cho nhân viên nhằm lựa (...); Electronic Resources

 • 00050000146_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn (2010)

 • 80 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận có liên quan đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Khái quát về Công ty cổ phần In và bao bì Goldsun: quá trình hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức lao động; tình hình kinh doanh. Phân tích thực tr (...); Electronic Resources

 • V_L0_02659_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn (2010)

 • 90 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hoá, làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận trong đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trình bày một số kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo nghề và vận dụng vào Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng đào tạo nghề cho n (...); Electronic Resources