Browsing by Author Trương, Anh Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • V_L0_01760_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đức Thảo;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2008)

 • Trình bày lý thuyết kiến trúc phần mềm, kiến trúc hướng dịch vụ và dịch vụ web, kiểu kiến trúc REST. Trình bày các vấn đề về chuẩn phần mềm trên nền web: khái niệm về chuẩn web, lý do cần chuẩn web, các nguyên tắc để kiểm tra chuẩn web và các công cụ cải t (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • 00060000028.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trương, Anh Hoàng; Trương, Thị Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Trịnh, Thanh Bình; Đặng, Văn Hưng; Nguyễn, Thị Thu Trang (2009)

 • Nghiên cứu ngữ nghĩa chuẩn của các biểu đồ tuần tự trong UML. Phương pháp phân tích và đọc định dạng XMI của các biểu đồ UML để trích ra các thông tin ngữ nghĩa và biến chúng thành các máy trạng thái xác định để kiểm chứng được thuận tiện. Nghiên cứu lập trình hướng khía cạnh và cài đặt chức năng kiểm chứng tự động các dãy lời gọi xem chúng có tuân thủ đặc tả hay không. Kết quả nghiên cứu là Thư viện đọc file XMI chứa các biểu đồ tuần tự theo chuẩn UML 2.0. Chương trình phát hiện các lỗi không tuân thủ đặc tả biểu đồ tuần tự UML 2.0 của chương trình. Cài đặt phương pháp kiểm tra tự động dựa trên AOP

 • 00060000026.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu khoa học


 • Authors: Trương, Ninh Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Vũ, Quang Dũng; Trương, Anh Hoàng (2010)

 • Đặc tả cơ chế bảo mật (security policy) liên quan đến việc kiểm soát truy cập vào hệ thống của nhiều người sử dụng dựa trên nhiều vai trò khác nhau của họ. Mục đích của security policy là mô tả những ràng buộc chung để kiểm soát việc truy cập vào tài nguyên hệ thống mà không quan tâm đến chi tiết việc cài đặt. Mỗi người sử dụng hệ thống sẽ được gán một vai trò, mỗi vai trò có quyền truy cập đến các đối tượng và các chức năng nào của hệ thống phải tuân theo các đặc tả về an ninh của hệ thống. Tập trung nghiên cứu để đóng góp các giải pháp khác nhằm hạn chế các lỗi của chương trình liên quan đến security policy, các giải pháp này bao gồm việc tích hợp các ràng buộc liên quan đến securi...

 • 00050001324.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thương; Trương, Anh Hoàng (2012)

 • Trình bầy khái niệm cơ bản kiểm thử hiệu năng, các hoạt động trong kiểm thử hiện năng, các kiểu kiểm thử hiệu năng, một vài công cụ kiểm thử hiệu năng trên thị trường. Mô tả chi tiết các kỹ thuật trong kiểm thử hiệu năng: phân tích và xác định tải công việc cho ứng dụng, cài đặt môi trường kiểm thử, chọn và xây dựng kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử hiệu năng và phân tích đưa ra báo cáo kết quả. Miêu tả cách thực hiện và kết quả thu được khi: phân tích mô hình người sử dụng và mô hình tải, luồng chức năng hay được sử dụng, thời gian nghĩ (think time), chọn kịch bản kiểm thử, ghi và cài đặt kịch bản kiểm thử tải sử dụng phần mềm Jmeter, thực hiện kiểm thử, phân tí...

 • 00050001324_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thương;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2012)

 • Trình bầy khái niệm cơ bản kiểm thử hiệu năng, các hoạt động trong kiểm thử hiện năng, các kiểu kiểm thử hiệu năng, một vài công cụ kiểm thử hiệu năng trên thị trường. Mô tả chi tiết các kỹ thuật trong kiểm thử hiệu năng.

 • V_L0_01727_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Đào;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2008)

 • Đưa ra các vấn đề cần thiết và cấp bách trong việc nghiên cứu và xây dựng một kỹ thuật sinh Test case hiệu quả từ yêu cầu người dùng. Giới thiệu tổng quan về quá trình sinh test case tự động và các phương pháp sinh Test case: Sinh Test case dựa trên đặc tả (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • V_L0_02872_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thanh Sơn;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2010)

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu nắm bắt rõ về Z3 và JPF. Sau đó bước đầu tích hợp thành công Z3 vào JPF (mở rộng JPF với Z3) để có thể sinh tự động dữ liệu kiểm thử chương trình Java cho các bài toán mà hiện nay JPF không thể thực hiện được. (ví dụ: sinh tự động dữ liệu cho số học phi tuyến tính).; Electronic Resources

 • 00050000759_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Tuyết Mai;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2011)

 • Giới thiệu chung về việc nâng cấp. Tìm hiểu các thực trạng nâng cấp và nghiên cứu các thành phần để nâng cấp tự động hệ thống phân tán. Hướng đề xuất cho việc nâng cấp động hệ thống phân tán. Thực nghiệm và mô phỏng hướng đề xuất.

 • 00050002638_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đức Hùng;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2013)

 • Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu các công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền Web, đánh giá ưu nhược điểm của các công nghệ để đưa ra công nghệ phù hợp cho việc phát triển ứng dụng trong Bộ Công an. Đề xuất LightSwitch là công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền Web trong Bộ Công an Áp dụng LightSwitch để xây dựng hệ thống quản lý tai nạn giao thông. Qua đó đánh giá được khả năng của LightSwitch trong việc xây dựng các ứng dụng trên nền Web trong Bộ Công an

 • 00050001895_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Dịu;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2012)

 • Nghiên cứu về một vài loại xâu trên nền Web nổi tiếng hiện nay, nêu ra được tổng quan về an ninh của các ứng dụng web, cách thức tấn công và các công cụ giúp phát hiện lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống Web. Từ đó đi nghiên cứu một loạt các công cụ phần mềm nhằm ngăn chặn sự tấn công của chúng, đảm bảo các ứng dụng web không bị ảnh hưởng bởi những lỗ hổng đó. Cuối cùng là việc đi sâu vào áp dụng các trường hợp cụ thể cho hệ thống trang web quản lý trường học: truongnha.com và đưa ra đánh giá và đưa ra khuyến cáo cho các nhà phát triển phần mềm tránh được những tổn thất do kẻ tấn công gây ra.

 • 00050002964.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Gấm;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2014)

 • Nghiên cứu phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt Agile, nghiên cứu tổng quan một số quy trình cụ thể như lập trình cực hạn XP, quy trình Scrum. Trong phần này luận văn cũng chỉ ra mục đích, vai trò, và một số phương pháp kiểm thử thường áp dụng trong phát triển phần mềm linh hoạt Agile như phát triển theo hướng kiểm thử TDD, và phát triển theo hướng kiểm thử chấp nhận ATDD.

 • 00050009719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2018)

 • Luận văn nghiên cứu về quy trình phát triển phần mềm hướng hành vi (BDD) để đề xuất giải pháp cho một nhược điểm của các công cụ theo phương pháp BDD là chưa sinh được thân các hàm thực hiện các bước theo kịch bản của BDD. Luận văn tìm hiểu lý thuyết, và thực hành với ngôn ngữ Gherkin để kiểm thử ứng dụng trên nền web với công cụ Cucumber. Đồng thời dựa trên một số kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, luận văn đề xuất phương pháp sinh mã kiểm thử tự động cho các thân hàm của các bước thực hiện theo kịch bản kiểm thử hướng hành vi.

 • 00050001585.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Nhị; Trương, Anh Hoàng (2011)

 • Tổng quan về mạng xã hội, các đặc tính của mạng xã hội và chức năng phần mềm của mạng xã hội. Nghiên cứu mạng xã hội và lĩnh vực giáo dục: Giáo dục điện tử (E-Learning) và Cộng đồng học tập trực tuyến (Online learning communities); vai trò của mạng xã hội đối với giáo dục; các ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng mạng xã hội trong giáo dục cũng như xu hướng ứng dụng mạng xã hội cho hoạt động giáo dục. Đề xuất xây dựng mạng xã hội học tập: đặc điểm cần có của mạng xã hội học, phân tích yêu cầu hệ thộng và thiết kế hệ thống. Cài đặt thử nghiệm cũng như đánh giá và triển khai mạng xã hội học tập tại Việt Nam. Đề xuất mô hình, giải pháp phù hợp với thực trạng hiện tại ở Vi...

 • 00060000182.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trương, Anh Hoàng; Vũ, Quang Dũng; Nguyễn, Bảo Ngọc (2013)

 • Nghiên cứu bài toán chính là xác định sai số làm tròn bằng phương pháp mới và từ đó cho phép sinh được các ca kiểm thử tối ưu theo nghĩa chúng sẽ tạo ra sai số lớn nhất giữa hàm dấu phẩy động và hàm dấu phẩy tĩnh. Xây dựng một công cụ phần mềm cho phép xác định sai số của hàm khi chạy với dấu phẩy tĩnh và với hàm dấu phẩy động. Khi tính được sai số, công cụ cũng sinh ra kiểm thử cho sai số xấu nhất đó. Công cụ này giúp người lập trình cho hệ thống nhúng và di động kiểm tra chất lượng của các hàm phát triển trên máy tính PC và muốn chuyển sang chạy trên hệ thống nhúng và di động không có phần cứng xử lý dấu phảy động.

 • 00051000193.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bảo Ngọc;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2014)

 • Nowadays, with the explosion of mobile and embedded devices, the need for ap- plications for these devices has been increasing non-stop. Development process of these programs is commonly comprised of two phases: developing phase taken on personal computers and deployment phase taken on actual devices. The latter phase includes porting which requires changing Loating-point numbers and opera- tion to fixed-point and here often occur round-off errors between two versions of the program. In this thesis, we present a novel approach to produce a precise representation of the round-off error using symbolic ...

 • 00050007758.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phan Tình;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2016)

 • Luận văn được thực hiện dựa trên nghiên cứu trong bài báo. Do vậy để có thể hiểu được giải pháp các tác giả đề xuất ,tập trung nghiên cứu các lý thuyết về hệ thống kiểu. Các khái niệm cơ bản cũng như tính chất của giao dịch. Nghiên cứu cú pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữTM(Transactional Memory). Một ngôn ngữ để viết các chương trình giao dịch. Từ việc nắm được giải pháp xây dựng hệ thống kiểu đề cập trong bài báo, một công cụ sẽ được cài đặt dựa trên ngôn ngữ C#.

Browsing by Author Trương, Anh Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • V_L0_01760_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đức Thảo;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2008)

 • Trình bày lý thuyết kiến trúc phần mềm, kiến trúc hướng dịch vụ và dịch vụ web, kiểu kiến trúc REST. Trình bày các vấn đề về chuẩn phần mềm trên nền web: khái niệm về chuẩn web, lý do cần chuẩn web, các nguyên tắc để kiểm tra chuẩn web và các công cụ cải t (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • 00060000028.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trương, Anh Hoàng; Trương, Thị Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Trịnh, Thanh Bình; Đặng, Văn Hưng; Nguyễn, Thị Thu Trang (2009)

 • Nghiên cứu ngữ nghĩa chuẩn của các biểu đồ tuần tự trong UML. Phương pháp phân tích và đọc định dạng XMI của các biểu đồ UML để trích ra các thông tin ngữ nghĩa và biến chúng thành các máy trạng thái xác định để kiểm chứng được thuận tiện. Nghiên cứu lập trình hướng khía cạnh và cài đặt chức năng kiểm chứng tự động các dãy lời gọi xem chúng có tuân thủ đặc tả hay không. Kết quả nghiên cứu là Thư viện đọc file XMI chứa các biểu đồ tuần tự theo chuẩn UML 2.0. Chương trình phát hiện các lỗi không tuân thủ đặc tả biểu đồ tuần tự UML 2.0 của chương trình. Cài đặt phương pháp kiểm tra tự động dựa trên AOP

 • 00060000026.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu khoa học


 • Authors: Trương, Ninh Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Vũ, Quang Dũng; Trương, Anh Hoàng (2010)

 • Đặc tả cơ chế bảo mật (security policy) liên quan đến việc kiểm soát truy cập vào hệ thống của nhiều người sử dụng dựa trên nhiều vai trò khác nhau của họ. Mục đích của security policy là mô tả những ràng buộc chung để kiểm soát việc truy cập vào tài nguyên hệ thống mà không quan tâm đến chi tiết việc cài đặt. Mỗi người sử dụng hệ thống sẽ được gán một vai trò, mỗi vai trò có quyền truy cập đến các đối tượng và các chức năng nào của hệ thống phải tuân theo các đặc tả về an ninh của hệ thống. Tập trung nghiên cứu để đóng góp các giải pháp khác nhằm hạn chế các lỗi của chương trình liên quan đến security policy, các giải pháp này bao gồm việc tích hợp các ràng buộc liên quan đến securi...

 • 00050001324.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thương; Trương, Anh Hoàng (2012)

 • Trình bầy khái niệm cơ bản kiểm thử hiệu năng, các hoạt động trong kiểm thử hiện năng, các kiểu kiểm thử hiệu năng, một vài công cụ kiểm thử hiệu năng trên thị trường. Mô tả chi tiết các kỹ thuật trong kiểm thử hiệu năng: phân tích và xác định tải công việc cho ứng dụng, cài đặt môi trường kiểm thử, chọn và xây dựng kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử hiệu năng và phân tích đưa ra báo cáo kết quả. Miêu tả cách thực hiện và kết quả thu được khi: phân tích mô hình người sử dụng và mô hình tải, luồng chức năng hay được sử dụng, thời gian nghĩ (think time), chọn kịch bản kiểm thử, ghi và cài đặt kịch bản kiểm thử tải sử dụng phần mềm Jmeter, thực hiện kiểm thử, phân tí...

 • 00050001324_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thương;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2012)

 • Trình bầy khái niệm cơ bản kiểm thử hiệu năng, các hoạt động trong kiểm thử hiện năng, các kiểu kiểm thử hiệu năng, một vài công cụ kiểm thử hiệu năng trên thị trường. Mô tả chi tiết các kỹ thuật trong kiểm thử hiệu năng.

 • V_L0_01727_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Đào;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2008)

 • Đưa ra các vấn đề cần thiết và cấp bách trong việc nghiên cứu và xây dựng một kỹ thuật sinh Test case hiệu quả từ yêu cầu người dùng. Giới thiệu tổng quan về quá trình sinh test case tự động và các phương pháp sinh Test case: Sinh Test case dựa trên đặc tả (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • V_L0_02872_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thanh Sơn;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2010)

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu nắm bắt rõ về Z3 và JPF. Sau đó bước đầu tích hợp thành công Z3 vào JPF (mở rộng JPF với Z3) để có thể sinh tự động dữ liệu kiểm thử chương trình Java cho các bài toán mà hiện nay JPF không thể thực hiện được. (ví dụ: sinh tự động dữ liệu cho số học phi tuyến tính).; Electronic Resources

 • 00050000759_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Tuyết Mai;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2011)

 • Giới thiệu chung về việc nâng cấp. Tìm hiểu các thực trạng nâng cấp và nghiên cứu các thành phần để nâng cấp tự động hệ thống phân tán. Hướng đề xuất cho việc nâng cấp động hệ thống phân tán. Thực nghiệm và mô phỏng hướng đề xuất.

 • 00050002638_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đức Hùng;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2013)

 • Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu các công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền Web, đánh giá ưu nhược điểm của các công nghệ để đưa ra công nghệ phù hợp cho việc phát triển ứng dụng trong Bộ Công an. Đề xuất LightSwitch là công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền Web trong Bộ Công an Áp dụng LightSwitch để xây dựng hệ thống quản lý tai nạn giao thông. Qua đó đánh giá được khả năng của LightSwitch trong việc xây dựng các ứng dụng trên nền Web trong Bộ Công an

 • 00050001895_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Dịu;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2012)

 • Nghiên cứu về một vài loại xâu trên nền Web nổi tiếng hiện nay, nêu ra được tổng quan về an ninh của các ứng dụng web, cách thức tấn công và các công cụ giúp phát hiện lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống Web. Từ đó đi nghiên cứu một loạt các công cụ phần mềm nhằm ngăn chặn sự tấn công của chúng, đảm bảo các ứng dụng web không bị ảnh hưởng bởi những lỗ hổng đó. Cuối cùng là việc đi sâu vào áp dụng các trường hợp cụ thể cho hệ thống trang web quản lý trường học: truongnha.com và đưa ra đánh giá và đưa ra khuyến cáo cho các nhà phát triển phần mềm tránh được những tổn thất do kẻ tấn công gây ra.

 • 00050002964.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Gấm;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2014)

 • Nghiên cứu phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt Agile, nghiên cứu tổng quan một số quy trình cụ thể như lập trình cực hạn XP, quy trình Scrum. Trong phần này luận văn cũng chỉ ra mục đích, vai trò, và một số phương pháp kiểm thử thường áp dụng trong phát triển phần mềm linh hoạt Agile như phát triển theo hướng kiểm thử TDD, và phát triển theo hướng kiểm thử chấp nhận ATDD.

 • 00050009719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2018)

 • Luận văn nghiên cứu về quy trình phát triển phần mềm hướng hành vi (BDD) để đề xuất giải pháp cho một nhược điểm của các công cụ theo phương pháp BDD là chưa sinh được thân các hàm thực hiện các bước theo kịch bản của BDD. Luận văn tìm hiểu lý thuyết, và thực hành với ngôn ngữ Gherkin để kiểm thử ứng dụng trên nền web với công cụ Cucumber. Đồng thời dựa trên một số kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, luận văn đề xuất phương pháp sinh mã kiểm thử tự động cho các thân hàm của các bước thực hiện theo kịch bản kiểm thử hướng hành vi.

 • 00050001585.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Nhị; Trương, Anh Hoàng (2011)

 • Tổng quan về mạng xã hội, các đặc tính của mạng xã hội và chức năng phần mềm của mạng xã hội. Nghiên cứu mạng xã hội và lĩnh vực giáo dục: Giáo dục điện tử (E-Learning) và Cộng đồng học tập trực tuyến (Online learning communities); vai trò của mạng xã hội đối với giáo dục; các ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng mạng xã hội trong giáo dục cũng như xu hướng ứng dụng mạng xã hội cho hoạt động giáo dục. Đề xuất xây dựng mạng xã hội học tập: đặc điểm cần có của mạng xã hội học, phân tích yêu cầu hệ thộng và thiết kế hệ thống. Cài đặt thử nghiệm cũng như đánh giá và triển khai mạng xã hội học tập tại Việt Nam. Đề xuất mô hình, giải pháp phù hợp với thực trạng hiện tại ở Vi...

 • 00060000182.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trương, Anh Hoàng; Vũ, Quang Dũng; Nguyễn, Bảo Ngọc (2013)

 • Nghiên cứu bài toán chính là xác định sai số làm tròn bằng phương pháp mới và từ đó cho phép sinh được các ca kiểm thử tối ưu theo nghĩa chúng sẽ tạo ra sai số lớn nhất giữa hàm dấu phẩy động và hàm dấu phẩy tĩnh. Xây dựng một công cụ phần mềm cho phép xác định sai số của hàm khi chạy với dấu phẩy tĩnh và với hàm dấu phẩy động. Khi tính được sai số, công cụ cũng sinh ra kiểm thử cho sai số xấu nhất đó. Công cụ này giúp người lập trình cho hệ thống nhúng và di động kiểm tra chất lượng của các hàm phát triển trên máy tính PC và muốn chuyển sang chạy trên hệ thống nhúng và di động không có phần cứng xử lý dấu phảy động.

 • 00051000193.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bảo Ngọc;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2014)

 • Nowadays, with the explosion of mobile and embedded devices, the need for ap- plications for these devices has been increasing non-stop. Development process of these programs is commonly comprised of two phases: developing phase taken on personal computers and deployment phase taken on actual devices. The latter phase includes porting which requires changing Loating-point numbers and opera- tion to fixed-point and here often occur round-off errors between two versions of the program. In this thesis, we present a novel approach to produce a precise representation of the round-off error using symbolic ...

 • 00050007758.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phan Tình;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2016)

 • Luận văn được thực hiện dựa trên nghiên cứu trong bài báo. Do vậy để có thể hiểu được giải pháp các tác giả đề xuất ,tập trung nghiên cứu các lý thuyết về hệ thống kiểu. Các khái niệm cơ bản cũng như tính chất của giao dịch. Nghiên cứu cú pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữTM(Transactional Memory). Một ngôn ngữ để viết các chương trình giao dịch. Từ việc nắm được giải pháp xây dựng hệ thống kiểu đề cập trong bài báo, một công cụ sẽ được cài đặt dựa trên ngôn ngữ C#.