Browsing by Author Trần, Thị Quỳnh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050000571_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Tạ, Đình Cảnh (2012)

  • Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày tổng quan về vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano, về các phương pháp chế tạo vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano. Trình bày về thực nghiệm chế tạo các loại tinh thể nano ZnS, ZnS:Mn, các cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG, ZnS:Mn/ZnS và các phương pháp nghiên cứu tính chất của chúng. Trình bày về các tính chất của các mẫu ZnS chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm. Trình bày các tính chất của các tinh thể nano nền ZnS, các tinh thể nano ZnS pha tạp Mn chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Trình bày các tính chất của tinh thể nano cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG chế tạo bằng phương pháp hóa...

Browsing by Author Trần, Thị Quỳnh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050000571_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Tạ, Đình Cảnh (2012)

  • Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày tổng quan về vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano, về các phương pháp chế tạo vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano. Trình bày về thực nghiệm chế tạo các loại tinh thể nano ZnS, ZnS:Mn, các cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG, ZnS:Mn/ZnS và các phương pháp nghiên cứu tính chất của chúng. Trình bày về các tính chất của các mẫu ZnS chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm. Trình bày các tính chất của các tinh thể nano nền ZnS, các tinh thể nano ZnS pha tạp Mn chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Trình bày các tính chất của tinh thể nano cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG chế tạo bằng phương pháp hóa...