Browsing by Author Trần, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31
 • 04051001631.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Văn Canh (2018)

 • Innovation in ELT tends to be materialized through the introduction of new materials, textbooks, teaching methods, and teacher education programs. There is a taken-for-granted view that the introduction of the new textbook which claims to be based on the findings of current theory and research results in the improvement of teaching. Despite the fact that textbooks can influence the quality of classroom teaching and learning, there has been relatively little research in ELT on how teachers use the textbook inside the classroom. Through interviews, classroom observation, and informal chats with classroom teachers this study demonstrates the gap between the intended innovation embedd...

 • 00050009251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Đinh, Văn Thông (2018)

 • Luận văn đã đưa ra các chính sách thiết yếu và các phương pháp để thu hút các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước chịu đầu tư vào Hà Tĩnh. Nhờ đó mà nền kinh tế của tỉnh ngày một đi lên, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động tại các địa phương có các dự án đầu tư, các nhà nghiên cứu khoa học có cơ hội cống hiến nhiều hơn, tỷ lệ chảy máu chất xám ngày một ít đi.

 • 05050003031.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2018)

 • Dạy học theo hướng tiếp cận liên văn bản là một trong những hướng tiếp cận được các nhà giáo dục quan tâm hàng đầu hiện nay. Luận văn đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề lí luận về liên văn bản, thực tiễn vận dụng lý thuyết này trong dạy học, thực trạng dạy các tác phẩm của Nguyễn Tuân trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông. Qua phân tích, lý giải, chúng tôi đưa ra định hướng tìm hiểu tác phẩm của Nguyễn Tuân trong thế liên văn bản với thời đại, hoàn cảnh sáng tác, liên văn bản với mã văn hóa, với các văn bản thuộc nhiều loại hình sáng tác và trong sự giao thoa thể loại. Từ đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp cụ thể để dạy học các tác phẩm của Nguyễn Tuân theo hướng ti...

 • 28.3.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà (2012)

 • Ngoại giao văn hóa là một trong ba nhiệm vụ của ngoại giao ViệtNam thời kỳ hội nhập (bao gồm ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa). Với tính mềm dẻo và linh hoạt, ngoại giao văn hóa vừa là ánh sáng tinh thần, vừa là biện pháp và mục tiêu của chính sách đối ngoại Việt Nam, nó bổ trợ rất hữu hiệu cho các trụ cột khác, tạo thành một chính thể chính sách đối ngoại hoàn chỉnh trong thời kỳ đổi mới. Từ 1986 đến nay, ngoại giao văn hóa đã phát huy vai trò tích cực của mình đối với nền chính trị ViệtNam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc – hiện đại hóa đất nước, bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa quốc tế.

 • 02050001519_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Đoàn, Đức Phương , người hướng dẫn (2013)

 • 114 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát về tiểu thuyết Việt Nam hiện đại và sáng tác của Tô Hoài. Nghiên cứu đặc điểm tiểu thuyết của nhà văn Tô Hoài: khái lược về nhân vật, các loại hình nhân vật trong tiểu thuyết của Tô Hoài, nghệ thuật xây dựng nhân vật. Tìm hiểu về cốt truyện, các (...); Electronic Resources

 • 00050007322.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Vũ, Hồng Anh (2016)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về dạy nghề. Chương 2: thực trạng thực hiện pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam. Chương 3: Quan điểm, giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam

 • 05050003682.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Danh Nam (2019)

 • Tổng hợp cơ sở lý luận về dạy học môn Toán theo định hướng giáo dục STEM. Vận dụng các kỹ năng toán học trong giáo dục STEM cho học sinh thông qua hình học lớp 10. Đánh giá thực trạng dạy học STEM trong các trường phổ thông hiện nay. Đề xuất các biện pháp sư phạm phát triển các kỹ năng toán học cho học sinh thông qua dạy học hình học lớp 10.

 • 00050008976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động mua bán nợ. - Đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động mua, xử lý nợ tại DATC. - Đã đề xuất được các giải pháp khả thi và phù hợp với hoạt động mua bán nợ tại DATC.

 • 00050001494.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà (2012)

 • Tổng quan pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án dự án Thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đưa ra giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

 • 00050001494_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Hoàng, Thị Quỳnh Chi (2012)

 • Tổng quan pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án dự án Thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đưa ra giải pháp, (...)

Browsing by Author Trần, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31
 • 04051001631.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Văn Canh (2018)

 • Innovation in ELT tends to be materialized through the introduction of new materials, textbooks, teaching methods, and teacher education programs. There is a taken-for-granted view that the introduction of the new textbook which claims to be based on the findings of current theory and research results in the improvement of teaching. Despite the fact that textbooks can influence the quality of classroom teaching and learning, there has been relatively little research in ELT on how teachers use the textbook inside the classroom. Through interviews, classroom observation, and informal chats with classroom teachers this study demonstrates the gap between the intended innovation embedd...

 • 00050009251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Đinh, Văn Thông (2018)

 • Luận văn đã đưa ra các chính sách thiết yếu và các phương pháp để thu hút các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước chịu đầu tư vào Hà Tĩnh. Nhờ đó mà nền kinh tế của tỉnh ngày một đi lên, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động tại các địa phương có các dự án đầu tư, các nhà nghiên cứu khoa học có cơ hội cống hiến nhiều hơn, tỷ lệ chảy máu chất xám ngày một ít đi.

 • 05050003031.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2018)

 • Dạy học theo hướng tiếp cận liên văn bản là một trong những hướng tiếp cận được các nhà giáo dục quan tâm hàng đầu hiện nay. Luận văn đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề lí luận về liên văn bản, thực tiễn vận dụng lý thuyết này trong dạy học, thực trạng dạy các tác phẩm của Nguyễn Tuân trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông. Qua phân tích, lý giải, chúng tôi đưa ra định hướng tìm hiểu tác phẩm của Nguyễn Tuân trong thế liên văn bản với thời đại, hoàn cảnh sáng tác, liên văn bản với mã văn hóa, với các văn bản thuộc nhiều loại hình sáng tác và trong sự giao thoa thể loại. Từ đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp cụ thể để dạy học các tác phẩm của Nguyễn Tuân theo hướng ti...

 • 28.3.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà (2012)

 • Ngoại giao văn hóa là một trong ba nhiệm vụ của ngoại giao ViệtNam thời kỳ hội nhập (bao gồm ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa). Với tính mềm dẻo và linh hoạt, ngoại giao văn hóa vừa là ánh sáng tinh thần, vừa là biện pháp và mục tiêu của chính sách đối ngoại Việt Nam, nó bổ trợ rất hữu hiệu cho các trụ cột khác, tạo thành một chính thể chính sách đối ngoại hoàn chỉnh trong thời kỳ đổi mới. Từ 1986 đến nay, ngoại giao văn hóa đã phát huy vai trò tích cực của mình đối với nền chính trị ViệtNam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc – hiện đại hóa đất nước, bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa quốc tế.

 • 02050001519_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Đoàn, Đức Phương , người hướng dẫn (2013)

 • 114 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát về tiểu thuyết Việt Nam hiện đại và sáng tác của Tô Hoài. Nghiên cứu đặc điểm tiểu thuyết của nhà văn Tô Hoài: khái lược về nhân vật, các loại hình nhân vật trong tiểu thuyết của Tô Hoài, nghệ thuật xây dựng nhân vật. Tìm hiểu về cốt truyện, các (...); Electronic Resources

 • 00050007322.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Vũ, Hồng Anh (2016)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về dạy nghề. Chương 2: thực trạng thực hiện pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam. Chương 3: Quan điểm, giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam

 • 05050003682.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Danh Nam (2019)

 • Tổng hợp cơ sở lý luận về dạy học môn Toán theo định hướng giáo dục STEM. Vận dụng các kỹ năng toán học trong giáo dục STEM cho học sinh thông qua hình học lớp 10. Đánh giá thực trạng dạy học STEM trong các trường phổ thông hiện nay. Đề xuất các biện pháp sư phạm phát triển các kỹ năng toán học cho học sinh thông qua dạy học hình học lớp 10.

 • 00050008976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động mua bán nợ. - Đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động mua, xử lý nợ tại DATC. - Đã đề xuất được các giải pháp khả thi và phù hợp với hoạt động mua bán nợ tại DATC.

 • 00050001494.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà (2012)

 • Tổng quan pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án dự án Thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đưa ra giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

 • 00050001494_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Hoàng, Thị Quỳnh Chi (2012)

 • Tổng quan pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án dự án Thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đưa ra giải pháp, (...)