Browsing by Author Trần, Thanh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050008978.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thanh Phương;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2018)

  • - Tổng hợp, hệ thống hóa lý luận về chi thường xuyên NSNN, kiểm soát chi thường xuyên NSNN và các loại hình kiểm soát, quản lý chi NSNN để thấy được vai trò kiểm soát chi thường xuyên, các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên NSNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. - Mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách do Sở Giao dịch KBNN thực hiện kiểm soát chi giai đoạn 2014 - 2016. Từ đó rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đây là cơ sở để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách tại Sở Giao dịch KBNN g...

Browsing by Author Trần, Thanh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050008978.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thanh Phương;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2018)

  • - Tổng hợp, hệ thống hóa lý luận về chi thường xuyên NSNN, kiểm soát chi thường xuyên NSNN và các loại hình kiểm soát, quản lý chi NSNN để thấy được vai trò kiểm soát chi thường xuyên, các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên NSNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. - Mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách do Sở Giao dịch KBNN thực hiện kiểm soát chi giai đoạn 2014 - 2016. Từ đó rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đây là cơ sở để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách tại Sở Giao dịch KBNN g...