Browsing by Author Trần, Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00060000005.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hà; Trần, Thanh Thủy; Kim, Văn Chinh; Dương, Ngọc Bách (2008)

 • Thu thập tài liệu, số liệu trong và ngoài nước liên quan tới nội dung nghiên cứu và tổng quan tài liệu. Điều tra khảo sát thực địa tại khu vực nghiên cứu, tại hai trạm quan trắc Hà Nội và Hòa Bình để cập nhật, bổ sung số liệu cho nội dung nghiên cứu và điều tra các nguồn phát thải các chất gây lắng đọng axit. Đánh giá mức độ pH và các ion chính trong nước mưa, các thành phần chính làm giảm giá trị pH trong nước mưa ở Hà Nội và Hòa Bình. Phân tích, tính toán và bước đầu đánh giá hiện trạng lắng đọng ướt tại Hà Nội và Hòa Bình qua các năm. Phân tích, tính toán và bước đầu đánh giá hiện trạng lắng đọng khô tại Hà Nội và Hòa Bình qua các năm. Đề xuất một số giải pháp hạn chế mức độ phát t...

 • 05050003807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài : Khái quát về tư duy, tư duy sáng tạo; những biểu hiện tư duy sáng tạo của học sinh trong học Toán; đánh giá thực trạng việc dạy học chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở theo định hướng phát triển tư duy sáng tạo và khả năng phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức. Đề xuất bốn biện pháp nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở.

 • 00050002507_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Thủy;  Advisor: Phạm, Hùng Tiến (2013)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính. Đánh giá về thực trạng tài chính của Công ty xuất nhập khẩu Vinashin, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của Công ty. Đề xuất một số giải pháp thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty xuất nhập khẩu Vinashin.

 • V_L2_01744.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Thủy;  Advisor: Trần, Ngọc Vương (2010)

 • Khái lược về tên gọi, sự hình thành và phát triển của truyện Nôm ở góc độ lý luận thể loại trên một trục lịch sử hóa. Tiến hành phân tích, so sánh, đối chiếu một số tác phẩm khác cùng thể loại, làm rõ những nét nghệ thuật mang tính "bác học", "đặc sắc" mà lại ít nhiều "giao thoa" với truyện Nôm bình dân - một hiện tượng khó có thể tránh trong "bước khởi đầu" của không riêng bất cứ thể loại văn học nào. Lý giải về sự xuất hiện và vai trò của "Song tinh bất dạ" trong dòng chảy của truyện Nôm bác học về sự xuất hiện của truyện Nôm bác học "Song tinh bất dạ" ở Đàng trong và sự đứt đoạn tạm thời của truyện Nôm từ sau "Song tinh bất dạ"

Browsing by Author Trần, Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00060000005.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hà; Trần, Thanh Thủy; Kim, Văn Chinh; Dương, Ngọc Bách (2008)

 • Thu thập tài liệu, số liệu trong và ngoài nước liên quan tới nội dung nghiên cứu và tổng quan tài liệu. Điều tra khảo sát thực địa tại khu vực nghiên cứu, tại hai trạm quan trắc Hà Nội và Hòa Bình để cập nhật, bổ sung số liệu cho nội dung nghiên cứu và điều tra các nguồn phát thải các chất gây lắng đọng axit. Đánh giá mức độ pH và các ion chính trong nước mưa, các thành phần chính làm giảm giá trị pH trong nước mưa ở Hà Nội và Hòa Bình. Phân tích, tính toán và bước đầu đánh giá hiện trạng lắng đọng ướt tại Hà Nội và Hòa Bình qua các năm. Phân tích, tính toán và bước đầu đánh giá hiện trạng lắng đọng khô tại Hà Nội và Hòa Bình qua các năm. Đề xuất một số giải pháp hạn chế mức độ phát t...

 • 05050003807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài : Khái quát về tư duy, tư duy sáng tạo; những biểu hiện tư duy sáng tạo của học sinh trong học Toán; đánh giá thực trạng việc dạy học chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở theo định hướng phát triển tư duy sáng tạo và khả năng phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức. Đề xuất bốn biện pháp nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở.

 • 00050002507_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Thủy;  Advisor: Phạm, Hùng Tiến (2013)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính. Đánh giá về thực trạng tài chính của Công ty xuất nhập khẩu Vinashin, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của Công ty. Đề xuất một số giải pháp thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty xuất nhập khẩu Vinashin.

 • V_L2_01744.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Thủy;  Advisor: Trần, Ngọc Vương (2010)

 • Khái lược về tên gọi, sự hình thành và phát triển của truyện Nôm ở góc độ lý luận thể loại trên một trục lịch sử hóa. Tiến hành phân tích, so sánh, đối chiếu một số tác phẩm khác cùng thể loại, làm rõ những nét nghệ thuật mang tính "bác học", "đặc sắc" mà lại ít nhiều "giao thoa" với truyện Nôm bình dân - một hiện tượng khó có thể tránh trong "bước khởi đầu" của không riêng bất cứ thể loại văn học nào. Lý giải về sự xuất hiện và vai trò của "Song tinh bất dạ" trong dòng chảy của truyện Nôm bác học về sự xuất hiện của truyện Nôm bác học "Song tinh bất dạ" ở Đàng trong và sự đứt đoạn tạm thời của truyện Nôm từ sau "Song tinh bất dạ"