Browsing by Author Trịnh, Đình Chiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 01050000248.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Thị Lý;  Advisor: Trịnh, Đình Chiến (2011)

 • Trình bày sự tạo xung cực ngắn: cơ chế phát xung cực ngắn bằng phƣơng pháp đồng bộ mode; khóa mode chủ động; khóa mode bằng phƣơng pháp bơm đồng bộ; khóa mode thụ động; xung cực ngắn dạng soliton. Nghiên cứu quá trình truyền dẫn trong thông tin quang: phƣơng trình truyền sóng; sự mở rộng xung trong thông tin quang; bù trừ tán sắc trong thông tin quang; hệ thống thông tin soliton. Khảo sát ảnh hƣởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang đã thu đƣớc kết quả nhƣ sau: xung dạng Gauss truyền qua sợi quang đơn mode; khảo sát độ rộng xung theo tham số chirp C khi truyền qua sợi có chiều dài L; khảo sát xung Gauss có chirp phi tuyến bậc 2 đi vào s...

 • 01050000236.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bế, Thu Thủy;  Advisor: Trịnh, Đình Chiến (2011)

 • Tổng quan về nguyên lý tạo xung cực ngắn và khóa mode bị động sử dụng hấp thụ bão hòa. Nghiên cứu laser màu xung cực ngắn: mode-locking của laser màu; xung laser màu; laser màu được bơm đồng bộ; mode-locking bị động; mode-locking hỗn hợp; điều chỉnh bước sóng. Phân tích những ảnh hưởng của chirp phi tuyến đối với xung dạng super gauss trong buồng cộng hưởng laser CPM: quá trình tạo chirp; xung Super Gauss; khảo sát sự biến dạng xung khi đi qua môi trường hấp thụ bão hòa; ảnh hưởng của chirp phi tuyến đối với xung dạng Super Gauss trong buồng cộng hưởng laser; hình ảnh không gian ba chiều của xung Super Gauss.

 • 01050000715.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Quang Hậu;  Advisor: Trịnh, Đình Chiến (2012)

 • Giới thiệu chung về thông tin quang: trình bày sự phát triển chung của hệ thông tin quang, các loại sợi quang, một số hệ thông tin quang. Tìm hiểu hệ thống truyền dẫn Soliton: trình bày ảnh hưởng của một số hiệu ứng phi tuyến cơ bản, tìm hiểu về hệ thống truyền dẫn Soliton, xem xét các dạng xung gauss, xung super gauss. Nghiên cứu ảnh hưởng của chirp tần số lên tính chất Soliton của xung quang học: khảo sát sự tương tác Soliton, khảo sát ảnh hưởng của chirp tần số lên tính chất Soliton của xung quang học.

 • DT_00760.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến; Bùi, Văn Hải; Giang, Mạnh Khôi (2007)

 • Khảo sát, nghiên cứu chirp trong buồng cộng hưởng của Laser mầu được đồng bộ mode. Xây dựng đường cong tán sắc của chất hấp thụ bão hòa DODCI và của hoạt chất Rôđamin 6G. Khảo sát ảnh hưởng của Chirp với các xung sáng có bước sóng khác nhau trong cộng hưởng của Laser CPM. Nghiên cứu hoạt chất Rôđamin 6G của Laser màu và chất hấp thụ bão hòa DODCI để đồng bộ mode theo phương pháp bị động tạo xung cực ngắn cho thấy nguyên nhân tạo ra chirp tần số trong buồng cộng hưởng của Laser chính là do hiện tượng tán sắc (chiết suất phụ thuộc vào bước sóng) của hoạt chất laser Rh 6G và của chất hấp thụ bão hòa DODCI gây nên. Xác định được bằng lý thuyết đường cong tán sắc của hoạt chất Rôđamin 6G v...

 • DT_01005.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến; Bùi, Xuân Kiên; Giang, Mạnh Khôi; Mai, Thị Huệ; Phạm, Đồng Bằng; Trương, Thị Thúy; Đỗ, Thị Diệu Huyền (2010)

 • Sự truyền của xung cực ngắn trong sợi quang. Ảnh hưởng của thông số chirp đối với sự nén và mở rộng xung khi truyền trong sợi quang. Giới hạn tốc độ bit của thông tin quang. Ảnh hưởng của thông số chirp đối với dạng xung truyền Nghiên cứu ảnh hưởng của chirp tần số với các xung sáng có bước sóng khác nhau trong buồng cộng hướng của laser Nghiên cứu ảnh hưởng của chirp đối với sự nén xung và mở rộng xung cực ngắn trong thông tin quang Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chirp đối với dạng xung truyền

 • 00060000236.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến; Bùi, Xuân Kiên; Đinh, Xuân Khoa; Giang, Mạnh Khôi (2013)

 • Nghiên cứu về Laser màu xung cực ngắn CPM, xác định ảnh hưởng của hiệu ứng Chirp lên dạng xung sang truyền trong môi trường phi tuyến và ứng dụng trong thông tin quang sợi. Ảnh hưởng của Chirp đối với sự nén xung và mở rộng xung sang khi truyền qua môi trường hấp thụ bão hòa và môi trường khuyếch đại trong buồng cộng hưởng của laser màu CMP. Khảo sát sự nén và dẫn xung sang khi truyền qua sợi quang đơn mode. Các kết quả đạt được: Đã thu nhập, khảo sát các tài liệu lý thuyết và thực nghiệm về laser màu xung cực ngắn buồng cộng hưởng vòng khóa mode bằng va chạm xung (CMP), về Chirp tần số và sự mở rộng và nén xung sáng; Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số Chirp lên xung sáng có dạng Gauss...

 • DT_00378.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến; Doãn, Hà Thắng; Hoàng, Chí Hiếu; Nguyễn, Kiều Cương; Trần, Mạnh Hùng (2004)

 • Nghiên cứu tương tác xung trong hấp thụ bão hoà ở chế độ đồng bộ mode sử dụng Laser màu dạng vòng với va chạm xung. Đồng thời khảo sát lý thuyết một số chế độ hoạt động đối với Laser xung cực ngắn để hiểu rõ hơn về những quá trình động học cũng như cơ chế để tạo xung cực ngắn. Nêu những ảnh hưởng của một số thông số quan trọng trong quá trình tạo thành xung và ảnh hưởng của hấp thụ phi tuyến trong cơ chế hoạt động của Laser. Từ đó khảo sát về xung sáng cực ngắn dạng Soliton có thể sử dụng trong thông tin quang

 • DT_00681.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến (2006)

 • Khảo sát thời gian xung và cường độ xung trước và sau khi truyền qua môi trường hoạt chất trong các trường hợp xung vào có dạng Lorentz, dạng Gauss và dạng Secant- hypeebolic Khảo sát điều kiện ổn định của xung sáng đối với Laser màu xung cực ngắn khoá mode bị động. Khảo sát ảnh hưởng của xung sáng có chirp khi đi qua môi trường hấp thụ bão hoà hay môi trường khuyếch đại trong Laser khoá mode Thu thập khảo sát các tài liệu lý thuyết và thực nghiệm về Laser màu cộng hưởng vòng, khoá mode bằng va chạm xung (CPM dye ring Laser). Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường hoạt chất trong Laser màu cộng hưởng vòng, đồng bộ mode bằng va chạm xung( CPM dye ring Laser) Thư mục CSDL công trình NCK...

 • 00060000057.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Đinh, Văn Hoàng; Phạm, Văn Bền; Trịnh, Đình Chiến (2008)

 • Tìm hiểu cơ chế tạo thành và nghiên cứu tính toán lý thuyết hiệu ứng microlaser trong môi trường bất trật tự. Nghiên cứu cơ chế tạo thành các microlaser do giảm hãm quang học trong môi trường bất trật tự dựa trên lý thuyết định xứ của Anderson. Chế tạo các vật liệu nanô ZnO có cấu trúc nanô thích hợp để tạo thành các microlaser. Tiến hành thực nghiệm đo đạc các thuộc tính quang học của vật liệu chế tạo được. Xây dựng thiết bị quang phổ học laser để khảo sát bức xạ microlaser. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu phương pháp kích thích và khả năng phát bức xạ microlaser từ vật liệu ZnO

 • 00060000057.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Đinh, Văn Hoàng; Phạm, Văn Bền; Trịnh, Đình Chiến (2008)

 • Tìm hiểu cơ chế tạo thành và nghiên cứu tính toán lý thuyết hiệu ứng microlaser trong môi trường bất trật tự. Nghiên cứu cơ chế tạo thành các microlaser do giảm hãm quang học trong môi trường bất trật tự dựa trên lý thuyết định xứ của Anderson. Chế tạo các vật liệu nanô ZnO có cấu trúc nanô thích hợp để tạo thành các microlaser. Tiến hành thực nghiệm đo đạc các thuộc tính quang học của vật liệu chế tạo được. Xây dựng thiết bị quang phổ học laser để khảo sát bức xạ microlaser. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu phương pháp kích thích và khả năng phát bức xạ microlaser từ vật liệu ZnO

Browsing by Author Trịnh, Đình Chiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 01050000248.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Thị Lý;  Advisor: Trịnh, Đình Chiến (2011)

 • Trình bày sự tạo xung cực ngắn: cơ chế phát xung cực ngắn bằng phƣơng pháp đồng bộ mode; khóa mode chủ động; khóa mode bằng phƣơng pháp bơm đồng bộ; khóa mode thụ động; xung cực ngắn dạng soliton. Nghiên cứu quá trình truyền dẫn trong thông tin quang: phƣơng trình truyền sóng; sự mở rộng xung trong thông tin quang; bù trừ tán sắc trong thông tin quang; hệ thống thông tin soliton. Khảo sát ảnh hƣởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang đã thu đƣớc kết quả nhƣ sau: xung dạng Gauss truyền qua sợi quang đơn mode; khảo sát độ rộng xung theo tham số chirp C khi truyền qua sợi có chiều dài L; khảo sát xung Gauss có chirp phi tuyến bậc 2 đi vào s...

 • 01050000236.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bế, Thu Thủy;  Advisor: Trịnh, Đình Chiến (2011)

 • Tổng quan về nguyên lý tạo xung cực ngắn và khóa mode bị động sử dụng hấp thụ bão hòa. Nghiên cứu laser màu xung cực ngắn: mode-locking của laser màu; xung laser màu; laser màu được bơm đồng bộ; mode-locking bị động; mode-locking hỗn hợp; điều chỉnh bước sóng. Phân tích những ảnh hưởng của chirp phi tuyến đối với xung dạng super gauss trong buồng cộng hưởng laser CPM: quá trình tạo chirp; xung Super Gauss; khảo sát sự biến dạng xung khi đi qua môi trường hấp thụ bão hòa; ảnh hưởng của chirp phi tuyến đối với xung dạng Super Gauss trong buồng cộng hưởng laser; hình ảnh không gian ba chiều của xung Super Gauss.

 • 01050000715.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Quang Hậu;  Advisor: Trịnh, Đình Chiến (2012)

 • Giới thiệu chung về thông tin quang: trình bày sự phát triển chung của hệ thông tin quang, các loại sợi quang, một số hệ thông tin quang. Tìm hiểu hệ thống truyền dẫn Soliton: trình bày ảnh hưởng của một số hiệu ứng phi tuyến cơ bản, tìm hiểu về hệ thống truyền dẫn Soliton, xem xét các dạng xung gauss, xung super gauss. Nghiên cứu ảnh hưởng của chirp tần số lên tính chất Soliton của xung quang học: khảo sát sự tương tác Soliton, khảo sát ảnh hưởng của chirp tần số lên tính chất Soliton của xung quang học.

 • DT_00760.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến; Bùi, Văn Hải; Giang, Mạnh Khôi (2007)

 • Khảo sát, nghiên cứu chirp trong buồng cộng hưởng của Laser mầu được đồng bộ mode. Xây dựng đường cong tán sắc của chất hấp thụ bão hòa DODCI và của hoạt chất Rôđamin 6G. Khảo sát ảnh hưởng của Chirp với các xung sáng có bước sóng khác nhau trong cộng hưởng của Laser CPM. Nghiên cứu hoạt chất Rôđamin 6G của Laser màu và chất hấp thụ bão hòa DODCI để đồng bộ mode theo phương pháp bị động tạo xung cực ngắn cho thấy nguyên nhân tạo ra chirp tần số trong buồng cộng hưởng của Laser chính là do hiện tượng tán sắc (chiết suất phụ thuộc vào bước sóng) của hoạt chất laser Rh 6G và của chất hấp thụ bão hòa DODCI gây nên. Xác định được bằng lý thuyết đường cong tán sắc của hoạt chất Rôđamin 6G v...

 • DT_01005.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến; Bùi, Xuân Kiên; Giang, Mạnh Khôi; Mai, Thị Huệ; Phạm, Đồng Bằng; Trương, Thị Thúy; Đỗ, Thị Diệu Huyền (2010)

 • Sự truyền của xung cực ngắn trong sợi quang. Ảnh hưởng của thông số chirp đối với sự nén và mở rộng xung khi truyền trong sợi quang. Giới hạn tốc độ bit của thông tin quang. Ảnh hưởng của thông số chirp đối với dạng xung truyền Nghiên cứu ảnh hưởng của chirp tần số với các xung sáng có bước sóng khác nhau trong buồng cộng hướng của laser Nghiên cứu ảnh hưởng của chirp đối với sự nén xung và mở rộng xung cực ngắn trong thông tin quang Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chirp đối với dạng xung truyền

 • 00060000236.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến; Bùi, Xuân Kiên; Đinh, Xuân Khoa; Giang, Mạnh Khôi (2013)

 • Nghiên cứu về Laser màu xung cực ngắn CPM, xác định ảnh hưởng của hiệu ứng Chirp lên dạng xung sang truyền trong môi trường phi tuyến và ứng dụng trong thông tin quang sợi. Ảnh hưởng của Chirp đối với sự nén xung và mở rộng xung sang khi truyền qua môi trường hấp thụ bão hòa và môi trường khuyếch đại trong buồng cộng hưởng của laser màu CMP. Khảo sát sự nén và dẫn xung sang khi truyền qua sợi quang đơn mode. Các kết quả đạt được: Đã thu nhập, khảo sát các tài liệu lý thuyết và thực nghiệm về laser màu xung cực ngắn buồng cộng hưởng vòng khóa mode bằng va chạm xung (CMP), về Chirp tần số và sự mở rộng và nén xung sáng; Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số Chirp lên xung sáng có dạng Gauss...

 • DT_00378.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến; Doãn, Hà Thắng; Hoàng, Chí Hiếu; Nguyễn, Kiều Cương; Trần, Mạnh Hùng (2004)

 • Nghiên cứu tương tác xung trong hấp thụ bão hoà ở chế độ đồng bộ mode sử dụng Laser màu dạng vòng với va chạm xung. Đồng thời khảo sát lý thuyết một số chế độ hoạt động đối với Laser xung cực ngắn để hiểu rõ hơn về những quá trình động học cũng như cơ chế để tạo xung cực ngắn. Nêu những ảnh hưởng của một số thông số quan trọng trong quá trình tạo thành xung và ảnh hưởng của hấp thụ phi tuyến trong cơ chế hoạt động của Laser. Từ đó khảo sát về xung sáng cực ngắn dạng Soliton có thể sử dụng trong thông tin quang

 • DT_00681.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến (2006)

 • Khảo sát thời gian xung và cường độ xung trước và sau khi truyền qua môi trường hoạt chất trong các trường hợp xung vào có dạng Lorentz, dạng Gauss và dạng Secant- hypeebolic Khảo sát điều kiện ổn định của xung sáng đối với Laser màu xung cực ngắn khoá mode bị động. Khảo sát ảnh hưởng của xung sáng có chirp khi đi qua môi trường hấp thụ bão hoà hay môi trường khuyếch đại trong Laser khoá mode Thu thập khảo sát các tài liệu lý thuyết và thực nghiệm về Laser màu cộng hưởng vòng, khoá mode bằng va chạm xung (CPM dye ring Laser). Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường hoạt chất trong Laser màu cộng hưởng vòng, đồng bộ mode bằng va chạm xung( CPM dye ring Laser) Thư mục CSDL công trình NCK...

 • 00060000057.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Đinh, Văn Hoàng; Phạm, Văn Bền; Trịnh, Đình Chiến (2008)

 • Tìm hiểu cơ chế tạo thành và nghiên cứu tính toán lý thuyết hiệu ứng microlaser trong môi trường bất trật tự. Nghiên cứu cơ chế tạo thành các microlaser do giảm hãm quang học trong môi trường bất trật tự dựa trên lý thuyết định xứ của Anderson. Chế tạo các vật liệu nanô ZnO có cấu trúc nanô thích hợp để tạo thành các microlaser. Tiến hành thực nghiệm đo đạc các thuộc tính quang học của vật liệu chế tạo được. Xây dựng thiết bị quang phổ học laser để khảo sát bức xạ microlaser. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu phương pháp kích thích và khả năng phát bức xạ microlaser từ vật liệu ZnO

 • 00060000057.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Đinh, Văn Hoàng; Phạm, Văn Bền; Trịnh, Đình Chiến (2008)

 • Tìm hiểu cơ chế tạo thành và nghiên cứu tính toán lý thuyết hiệu ứng microlaser trong môi trường bất trật tự. Nghiên cứu cơ chế tạo thành các microlaser do giảm hãm quang học trong môi trường bất trật tự dựa trên lý thuyết định xứ của Anderson. Chế tạo các vật liệu nanô ZnO có cấu trúc nanô thích hợp để tạo thành các microlaser. Tiến hành thực nghiệm đo đạc các thuộc tính quang học của vật liệu chế tạo được. Xây dựng thiết bị quang phổ học laser để khảo sát bức xạ microlaser. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu phương pháp kích thích và khả năng phát bức xạ microlaser từ vật liệu ZnO