Browsing by Author Trịnh, Ngọc Thạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 00050001739_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Nam;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giảng viên trường cao đẳng. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương: khái quát về Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương; thực trạng đội ngũ giảng viên c (...); Electronic Resources

 • 4057-61-7556-1-10-20170414.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Ngọc Thạch (2017)

 • Ở các quốc gia phát triển, giáo dục nói chung và giáo dục đại học (GDĐH) nói riêng luôn được coi là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy trải qua hàng trăm năm phát triển, GDĐH ở các quốc gia này đã tạo nên những thành quả rất ấn tượng. Những tư tưởng cải cách trong chính sách GDĐH của các quốc gia đó đã để lại những bài học quý báu cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Từ sự phân tích những thành quả đạt được của GDĐH ở các quốc gia phát triển, bài báo này gợi ý bài học kinh nghiệm trong chính sách phát triển GDĐH của Việt Nam về một số vấn đề như: 1)Đề cao quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GDĐH; 2) Chín...

 • 4044-133-7560-1-10-20170531.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Ngọc Thạch (2017)

 • Giáo dục đại học Việt Nam (GDĐH) đang từng bước đổi mới theo xu hướng hội nhập quốc tế. Trong quá trình đối mới, nhiều vấn đề của GDĐH đã được nhận diện, trong số đó, hai vấn đề của quản trị đại học là: tự chủ đại học và đầu tư tài chính cho đại học đang là những nội dung được thảo luận nhiều tại các cuộc hội thảo về đổi mới GDĐH trong thời gian gần đây. Bài viết này phân tích hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

 • 02050003871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Vân;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2015)

 • “Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học là một công việc hết sức cần thiết trong tổ chức nghiên cứu khoa học. Điều quan trọng trƣớc hết là cần phải đánh giá đề hiểu đƣợc giá trị khoa học đích thực của kết quả nghiên cứu”. Đối với mỗi tổ chức nghiên cứu, đơn vị giáo dục -đào tạo, hoạt động đánh giá kết quả nghiên cứu góp phần nhận dạng đúng chất lượng của các công trình khoa học, chọn lựa đƣợc đúng những nhà nghiên cứu xứng đáng được vinh danh và từ đó, góp phần quan trọng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, đóng góp những kết quả nghiên cứu chất lượng có ích cho xã hội. Tuy nhiên, hoạt động đánh giá nghiên cứu khoa học ở nước ta chưa thực sự phản ánh đúng chất lƣợn...

 • 1936-1-3766-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Trịnh, Ngọc Thạch; Hoàng, Văn Hải; Đặng, Tuyết Anh; Bùi, Thị Minh Hồng; Phạm, Hùng Hiệp (2009)

 • Quản trị nguồn nhân lực ngày càng đóng vai trò quan trọng đổi với mọi tổ chức nói chung, cũng như đối với các tồ chức giáo dục nổi riêng, trong đó có Đại học Quốc Gia Hà Nội. Với mục đích học hỏi củc mô hình hoặc các yếu tổ phù họp để cỏ thể tư vấn cho Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhóm tác già da chọn Đại học East Anglia, Anh Quốc làm nghiên cứu trường hợp. Những kinh nghiệm về mô hình quản trị nguồn n h â n lực tại Đại học East Anglia, mô hình quan tâm tỏng thể đến nhiều mặt của công tác cán bộ, đã đạt được nhiều thành công có thể sổ giúp nhiều, đặc biệt về mặt thực tiễn tại Đại học Quốc Gia Hà Nội

 • 00060000195.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Cao Đàm; Trịnh, Ngọc Thạch (2006)

 • Nhận dạng năng lực nghiên cứu của giảng viên ĐHQGHN. Phân tích các nguyên nhân làm cho năng lực nghiên cứu chưa tương xứng với nhu cầu xây dựng ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu. Đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên ĐHQGHN. Kết quả nghiên cứu: tìm ra luận cứ khoa học để chứng minh rằng, ĐHQGHN giữ lại những truyền thống học thuật kinh viện, chưa cập nhật sự phát triển của xã hội thông tin, làm cho giảng viên chưa đáp ứng nhu cầu phát triển ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu trong xu thế hội nhập. Đề xuất những biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên phù hợp yêu cầu xây dựng ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu có đủ sức hội nhập vào thế giới đương đại....

 • LUẬN VĂN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Nhân;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2014)

 • Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng Bộ tiêu chí và các văn bản pháp quy, các quy định có liên quan đến việc xây dựng tiêu chí và chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay. Khảo sát ý kiến của chuyên gia để đề xuất Bộ tiêu chí và khảo sát ý kiến của lãnh đạo nhà trường, nhân viên các phòng, ban, thư ký khoa và lãnh đạo các đơn vị để kiểm chứng Bộ tiêu chí. Khảo sát ý kiến của nhân viên phòng, ban và thư ký khoa của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM để thử nghiệm Bộ tiêu chí. Đề xuất Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của cán bộ hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.

 • 05050002175.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Trường Sơn;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2015)

 • Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà trường và quản lý học sinh Trường trung học phổ thông. Chương 2: Thực trạng quản lý học sinh bán trú ở Trường Trung học Phổ thông Mường Nhà, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên. Chương 3: Biện pháp quản lý học sinh bán trú ở Trường Trung học Phổ thông Mường Nhà huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

 • 05050003715.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Mai;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản trị nhân sự theo định hướng tự chủ đại học tại các trường ĐH công lập ở Việt Nam hiện nay. Khảo sát thực trạng công tác quản trị nhân sự theo hướng tự chủ ĐH tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, rút ra kết luận và phân tích thực trạng. Trên cơ sở phân tích thực trạng và tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị phù hợp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự theo hướng tự chủ.

 • 02050005172.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2017)

 • Luận văn đã đạt được các kết quả như sau: Một là, Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Hai là, Luận văn đã khảo sát, đánh giá được thực trạng tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân. Ba là: Đề xuất các giải pháp nhằm tái cấu trúc tổ chức để đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, với một số nội dung cụ thể sau: - Tái cấu trúc tổ chức và hoàn chỉnh hệ thống văn bản quản lý nội bộ để thực hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm và theo sự phân cấp quản lý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; - Thực hiện kế hoạch đào tạo và bổ sung nhân lực, tra...

Browsing by Author Trịnh, Ngọc Thạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 00050001739_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Nam;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giảng viên trường cao đẳng. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương: khái quát về Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương; thực trạng đội ngũ giảng viên c (...); Electronic Resources

 • 4057-61-7556-1-10-20170414.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Ngọc Thạch (2017)

 • Ở các quốc gia phát triển, giáo dục nói chung và giáo dục đại học (GDĐH) nói riêng luôn được coi là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy trải qua hàng trăm năm phát triển, GDĐH ở các quốc gia này đã tạo nên những thành quả rất ấn tượng. Những tư tưởng cải cách trong chính sách GDĐH của các quốc gia đó đã để lại những bài học quý báu cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Từ sự phân tích những thành quả đạt được của GDĐH ở các quốc gia phát triển, bài báo này gợi ý bài học kinh nghiệm trong chính sách phát triển GDĐH của Việt Nam về một số vấn đề như: 1)Đề cao quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GDĐH; 2) Chín...

 • 4044-133-7560-1-10-20170531.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Ngọc Thạch (2017)

 • Giáo dục đại học Việt Nam (GDĐH) đang từng bước đổi mới theo xu hướng hội nhập quốc tế. Trong quá trình đối mới, nhiều vấn đề của GDĐH đã được nhận diện, trong số đó, hai vấn đề của quản trị đại học là: tự chủ đại học và đầu tư tài chính cho đại học đang là những nội dung được thảo luận nhiều tại các cuộc hội thảo về đổi mới GDĐH trong thời gian gần đây. Bài viết này phân tích hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

 • 02050003871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Vân;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2015)

 • “Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học là một công việc hết sức cần thiết trong tổ chức nghiên cứu khoa học. Điều quan trọng trƣớc hết là cần phải đánh giá đề hiểu đƣợc giá trị khoa học đích thực của kết quả nghiên cứu”. Đối với mỗi tổ chức nghiên cứu, đơn vị giáo dục -đào tạo, hoạt động đánh giá kết quả nghiên cứu góp phần nhận dạng đúng chất lượng của các công trình khoa học, chọn lựa đƣợc đúng những nhà nghiên cứu xứng đáng được vinh danh và từ đó, góp phần quan trọng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, đóng góp những kết quả nghiên cứu chất lượng có ích cho xã hội. Tuy nhiên, hoạt động đánh giá nghiên cứu khoa học ở nước ta chưa thực sự phản ánh đúng chất lƣợn...

 • 1936-1-3766-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Trịnh, Ngọc Thạch; Hoàng, Văn Hải; Đặng, Tuyết Anh; Bùi, Thị Minh Hồng; Phạm, Hùng Hiệp (2009)

 • Quản trị nguồn nhân lực ngày càng đóng vai trò quan trọng đổi với mọi tổ chức nói chung, cũng như đối với các tồ chức giáo dục nổi riêng, trong đó có Đại học Quốc Gia Hà Nội. Với mục đích học hỏi củc mô hình hoặc các yếu tổ phù họp để cỏ thể tư vấn cho Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhóm tác già da chọn Đại học East Anglia, Anh Quốc làm nghiên cứu trường hợp. Những kinh nghiệm về mô hình quản trị nguồn n h â n lực tại Đại học East Anglia, mô hình quan tâm tỏng thể đến nhiều mặt của công tác cán bộ, đã đạt được nhiều thành công có thể sổ giúp nhiều, đặc biệt về mặt thực tiễn tại Đại học Quốc Gia Hà Nội

 • 00060000195.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Cao Đàm; Trịnh, Ngọc Thạch (2006)

 • Nhận dạng năng lực nghiên cứu của giảng viên ĐHQGHN. Phân tích các nguyên nhân làm cho năng lực nghiên cứu chưa tương xứng với nhu cầu xây dựng ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu. Đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên ĐHQGHN. Kết quả nghiên cứu: tìm ra luận cứ khoa học để chứng minh rằng, ĐHQGHN giữ lại những truyền thống học thuật kinh viện, chưa cập nhật sự phát triển của xã hội thông tin, làm cho giảng viên chưa đáp ứng nhu cầu phát triển ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu trong xu thế hội nhập. Đề xuất những biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên phù hợp yêu cầu xây dựng ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu có đủ sức hội nhập vào thế giới đương đại....

 • LUẬN VĂN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Nhân;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2014)

 • Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng Bộ tiêu chí và các văn bản pháp quy, các quy định có liên quan đến việc xây dựng tiêu chí và chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay. Khảo sát ý kiến của chuyên gia để đề xuất Bộ tiêu chí và khảo sát ý kiến của lãnh đạo nhà trường, nhân viên các phòng, ban, thư ký khoa và lãnh đạo các đơn vị để kiểm chứng Bộ tiêu chí. Khảo sát ý kiến của nhân viên phòng, ban và thư ký khoa của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM để thử nghiệm Bộ tiêu chí. Đề xuất Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của cán bộ hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.

 • 05050002175.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Trường Sơn;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2015)

 • Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà trường và quản lý học sinh Trường trung học phổ thông. Chương 2: Thực trạng quản lý học sinh bán trú ở Trường Trung học Phổ thông Mường Nhà, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên. Chương 3: Biện pháp quản lý học sinh bán trú ở Trường Trung học Phổ thông Mường Nhà huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

 • 05050003715.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Mai;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản trị nhân sự theo định hướng tự chủ đại học tại các trường ĐH công lập ở Việt Nam hiện nay. Khảo sát thực trạng công tác quản trị nhân sự theo hướng tự chủ ĐH tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, rút ra kết luận và phân tích thực trạng. Trên cơ sở phân tích thực trạng và tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị phù hợp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự theo hướng tự chủ.

 • 02050005172.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2017)

 • Luận văn đã đạt được các kết quả như sau: Một là, Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Hai là, Luận văn đã khảo sát, đánh giá được thực trạng tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân. Ba là: Đề xuất các giải pháp nhằm tái cấu trúc tổ chức để đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, với một số nội dung cụ thể sau: - Tái cấu trúc tổ chức và hoàn chỉnh hệ thống văn bản quản lý nội bộ để thực hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm và theo sự phân cấp quản lý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; - Thực hiện kế hoạch đào tạo và bổ sung nhân lực, tra...