Browsing by Author Vũ, Ngọc Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050000228_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Lan;  Advisor: Vũ, Ngọc Hải (2010)

 • Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo cao đẳng nghệ thuật. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đào tạo của trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Chương 3: Một số biện pháp đổi mới quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng Múa Việt Nam; Electronic Resources

 • Nghiên cứu chế tạo khuyếch đại quang bán dẫn trên cơ sở vật liệu bán dẫn cấu trúc cấu trúc NaNô.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Ngọc Hải (2005)

 • Nghiên cứu lý thuyết về khuyếch đại, lý thuyết về SOA có miền tích cực nghiêng góc 7o có màng chống phản xạ kép TiO2/SiO2, các tính chất, đặc trưng cơ bản của khuyếch đại quang bán dẫn sóng chạy, các ứng dụng của nó trong hệ thống thông tin cáp quang. Trình bày các công nghệ, thiết bị, kỹ thuật, phương pháp dùng để chế tạo, khảo sát, nghiên cứu khuyếch đại quang bán dẫn sóng chạy và các đặc trưng cơ bản của nó. Qua đó trình bày kết quả nghiên cứu về vật lý và công nghệ khuyếch đại quang bán dẫn sóng chạy

 • 00050002875.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Linh Quân; Vũ, Ngọc Hải; Đặng, Xuân Hải (2013)

 • Tổng thuật những luận cứ khoa học của hệ thống đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ơ ̉ trường cao đẳng (CĐ) nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng về hê ̣ thô ́ng đảm bảo chất lượng trong một số các trường CĐ (tập trung chủ yếu vào các trường CĐ có đào tạo giáo viên ở Việt Nam). Nghiên cứu đề xuất hê ̣ thô ́ ng đ ảm bảo chất lượng ơ ̉ trường CĐ Việt Nam. Xây dư ̣ng hê ̣ thô ́ng đ ảm bảo chất lượng ơ ̉ trư ờng CĐ Việt Nam. Tiến hành thử nghiệm một số yê ́ u tô ́ của hê ̣ thống đảm bảo chất lượng ở CĐ

 • 00050002875.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Linh Quân;  Advisor: Vũ, Ngọc Hải; Đặng, Xuân Hải, 1950- (2013)

 • Tổng thuật những luận cứ khoa học của hệ thống đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ở trường cao đẳng (CĐ) nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng về hệ thống đảm bảo chất lượng trong một số các trường CĐ (tập trung chủ yếu vào các trường CĐ có đào tạo giáo viên ở Việt Nam). Nghiên cứu đề xuất hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường CĐ Việt Nam. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường CĐ Việt Nam. Tiến hành thử nghiệm một số yếu tố của hệ thống đảm bảo chất lượng ở CĐ.

Browsing by Author Vũ, Ngọc Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050000228_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Lan;  Advisor: Vũ, Ngọc Hải (2010)

 • Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo cao đẳng nghệ thuật. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đào tạo của trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Chương 3: Một số biện pháp đổi mới quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng Múa Việt Nam; Electronic Resources

 • Nghiên cứu chế tạo khuyếch đại quang bán dẫn trên cơ sở vật liệu bán dẫn cấu trúc cấu trúc NaNô.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Ngọc Hải (2005)

 • Nghiên cứu lý thuyết về khuyếch đại, lý thuyết về SOA có miền tích cực nghiêng góc 7o có màng chống phản xạ kép TiO2/SiO2, các tính chất, đặc trưng cơ bản của khuyếch đại quang bán dẫn sóng chạy, các ứng dụng của nó trong hệ thống thông tin cáp quang. Trình bày các công nghệ, thiết bị, kỹ thuật, phương pháp dùng để chế tạo, khảo sát, nghiên cứu khuyếch đại quang bán dẫn sóng chạy và các đặc trưng cơ bản của nó. Qua đó trình bày kết quả nghiên cứu về vật lý và công nghệ khuyếch đại quang bán dẫn sóng chạy

 • 00050002875.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Linh Quân; Vũ, Ngọc Hải; Đặng, Xuân Hải (2013)

 • Tổng thuật những luận cứ khoa học của hệ thống đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ơ ̉ trường cao đẳng (CĐ) nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng về hê ̣ thô ́ng đảm bảo chất lượng trong một số các trường CĐ (tập trung chủ yếu vào các trường CĐ có đào tạo giáo viên ở Việt Nam). Nghiên cứu đề xuất hê ̣ thô ́ ng đ ảm bảo chất lượng ơ ̉ trường CĐ Việt Nam. Xây dư ̣ng hê ̣ thô ́ng đ ảm bảo chất lượng ơ ̉ trư ờng CĐ Việt Nam. Tiến hành thử nghiệm một số yê ́ u tô ́ của hê ̣ thống đảm bảo chất lượng ở CĐ

 • 00050002875.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Linh Quân;  Advisor: Vũ, Ngọc Hải; Đặng, Xuân Hải, 1950- (2013)

 • Tổng thuật những luận cứ khoa học của hệ thống đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ở trường cao đẳng (CĐ) nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng về hệ thống đảm bảo chất lượng trong một số các trường CĐ (tập trung chủ yếu vào các trường CĐ có đào tạo giáo viên ở Việt Nam). Nghiên cứu đề xuất hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường CĐ Việt Nam. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường CĐ Việt Nam. Tiến hành thử nghiệm một số yếu tố của hệ thống đảm bảo chất lượng ở CĐ.