Browsing by Author Vũ, Thị Chín

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2015)

 • Có nhiều yếu tố để tạo nên một bộ phim hay. Tên phim là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Tên phim thể hiện cho sự nhạy bén về kinh tế, sự khôn ngoan trong kinh doanh, đẳng cấp về văn hoá và ngôn ngữ. Trên thực tế, dịch tên phim luôn được quan tâm, tranh luận nhiều nhất. Ngoài ra, tác phẩm điện ảnh cũng là sản phẩm thương mại và tên một bộ phim mang trọng trách quảng cáo nên bản dịch lí tưởng của tên một bộ phim còn đòi hỏi những yếu tố sau: 1. Phải bao hàm được nội dung của phim. 2. Phải tạo cảm xúc, độc đáo, không nhàm chán. 3. Phải gợi tò mò, làm khán giả có mong muốn được thưởng thức. 4. Phù hợp với thể loại phim. Vì vậy, tên phim và dịch tên phim là vấn đề hay, thú vị. Đây ...

 • GIẢI MÃ TIÊU ĐỀ DẠNG CÂU HỎI TRÊN BÁO CHÍ (TRÊN NGỮ LIỆU BÁO TIẾNG NGA).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2018)

 • Mối quan hệ giữa nhà báo và bạn đọc được thể hiện rất rõ trong các tiêu đề dạng câu hỏi. Các câu hỏi trên báo chí không đặt ra mục đích nhận được thông tin phản hồi, ngược lại bản thân chúng đã chứa đựng những thông tin quan trọng. Đó chỉ là cái cớ để các nhà báo hướng tới mục đích tiếp cận gần hơn với độc giả, mong muốn độc giả tham gia vào vấn đề của họ, là người chất vấn, đối thoại cùng họ. Đó cũng là cách nhà báo chuẩn bị tinh thần cho độc giả tiếp nhận một số thông tin, thúc giục họ tiếp cận bài báo, tìm sự đồng tình hay chung ý nghĩ phản đối của họ. Phân tích các dạng câu hỏi trong các tiêu đề và tìm ra những thông điệp, ẩn ý ngầm... mà tác giả ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2018)

 • Điện ảnh Hàn Quốc là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự tấn công ồ ạt của làn sóng Hallyu. Phim truyền hình Hàn Quốc liên tục tạo ra “cơm sốt" trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới (trong đó có Việt Nam). Thông qua các bộ phim truyền hình ài tập khán giả hiểu rõ hơn những nét đặc trưng văn hóa của Hàn Quốc (phong tục tập quán, lối sống, ẩm thực, thời trang...), thêm yêu mến phong cảnh đất nước và con người Hàn Quốc. Bài viết "Làn sóng K-drama" dưới góc nhìn của người nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ của yêu thích phim Hàn tìm hiểu những nét đặc trưng tạo nên sự thú vị của phim Hàn Quốc, lý giải nguyên nhân tạo ra co sắt phim truyền hình, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm trong g...

 • 22.4.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2006)

 • Advertising is an activiy of verbal communication not only to present information but also to win mind and heart of advertisement receivers, the potential customers. Advertising goal is a specific communication task and achievement level to be accomplished with a specific audience. Advertisements (ads) are also available around us that we cannot keep on ignoring them. They are informative and may keep “in touch” with the world. Ads exist with their own linguistic characterictics. There are alsoa lot of cultural, nationl features and elements in ads. It is a real picture of social, economic, political life in Russia today. Thanks ...

 • KY_01577.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2006)

 • Bài viết phân tích các loại từ trái nghĩa được sử dụng trong các tiêu đề bài báo trên báo chí Nga, bao gồm: câu đơn và câu phức có liên từ liên kết, câu phức phụ thuộc, từ trái nghĩa tương thích và không tương thích...

 • VŨ THỊ CHÍN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2018-04-16)

 • Dịch la môn hoc quan trong trong qua trinh đao tao của Trường Đai hoc Ngoai ngư - ĐHQGHN. Tuy nhiên, sinh viên thường “sơ” hoc dịch, đặc biêt la cac giờ dịch chuyên nganh. Môn dịch bao kinh tê thường bị cho la “khô khan, không hấp dẫn”, vi vậy kho đat đươc hiêu quả cao. Dịch một văn bản binh thường đã không dễ đôi vơi người hoc ngoai ngư. Hiêu va dịch bao chuyên nganh còn kho hơn rất nhiêu, bởi trong bất cư bai bao nao cũng co thuật ngư, tư ngoai lai, tư viêt tắt, tư nhiêu nghĩa, tư sử dụng theo nghĩa bong-nghĩa ngư cảnh va tương đương ngư cảnh, tư mơi do tac giả nghĩ ra v.v. Chính vi vậy môn dịch bao chuyên nganh kinh tê luôn la thach thưc không nhỏ vơi người hoc. Trong bai bao...

 • KY_00808.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2004)

 • Ngoại ngữ 2 là môn học quan trọng không thể thiếu trong khung chương trình của Trường ĐHNN-ĐHQGHN. Điều này giải thích vì sao mà cả học sinh hệ ĐH tại chức cũng phải học thêm ngoại ngữ thứ 2. Việc dạy và học ngoại ngữ 2 phải được cả nhà trường, giáo viên và học sinh đặc biệt coi trọng như ngoại ngữ chính, sao cho khi ra trường các cựu sinh viên ĐHNN-ĐHQGHN có thể đáp ứng được nhu cầu của công việc và xã hội...

 • 28.2.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2012)

 • В современном мире вместе с другими СМИ, вьетнамская газета вносит больший вклад в развитие страны. Это одна из важнейших форм и средств отражения вьетнамской действительности, это оружие вьенамского народа против несправедливостей и негативных социальных явлений. Эта статья является всеобщей панарамой языка вьетнамской прессы в конце XX в начале XXI вв. В статье ведётся тщательное исследование особенностей вьетнамского языка, его изменений. Это и есть место конвергенции языковых и культурных компонентов: в газетах излагаются все события, которые произошли и происходят в стране и в мире, в газетах обсуждаются все проблемы страны, общества, жизни, отражаются языковые тенденции и вку...

 • RU_2014_ThanThiYen.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Thân, Thị Yến;  Advisor: Vũ, Thị Chín (2014)

 • Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Во введении даётся обосновение выбора темы, определяется методтка работы, указываются задачи и цель исследования. Во первой главе “Компрессивные способы словообразования в современном русском языке” освещаются общие сведения о понятии и способах компрессивного словообразования. Во второй главе рассматриваются роль и сфера употребления компрессивного словообразования в речевой деятельности, в средствах массовой информации, рекламе и в литературе. В заключении даются общие выводы и обобщение изученного вопроса. В конце работы даётся список использованной литературы.

 • RU_2013_LeHuyenTrang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Huyền Trang;  Advisor: Vũ, Thị Chín (2013)

 • Тема дипломной работы: "Особенности использования антонимов в русском языке" Антонимия является одной из главных парадигм в лексической системе. Изучению антонимов было уделено большое внимание многих лингвистов. В русском языке, как и в каждом языке антонимы играют очень важную роли широко используются не только в жизни, в быту, но и в литературе, в прессе. Это вызывает большой интерес у учащихся в изучении русских антонимов. Результаты нашего исследования будут помогать учащимся в точном понимании сущности антонимов руского языка. Наша работа, кроме Введения, Заключения, Списка использованной литературы, состоит из двух глав В первой главе - "Общие черты о русских антонима...

 • RU_2017_NguyenThiThanhHieu.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hiếu;  Advisor: Vũ, Thị Chín (2017)

 • В нашей работе ставятся следующие цели: Получить теоретические и практические знания в сфере имён числительных. Доказать необходимость изучения и применения правил употребления в речи имён числительных. Указать ошибки и трудности, с которыми часто сталкиваются вьетнамские студенты при изучении русских числительных. Дать некоторые методические рекомендации с целью помочь учащимся преодолеть свои трудности.

 • 04052000055.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Thúy Ngọc;  Advisor: Vũ, Thị Chín (2014)

 • Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и источников материалов.Во введении обосновывается актуальность; цель и задачи иследования; методы иследования; новизна иследования; практическое применение; источники материала; структура работы. Первая глава под называнием «Способы словообразования современного русского языка»состоит из двух частей «Общие понятия о словообразовании современного русского языка» и «Способы русского словообразования». В этой главе работы описывается система словообразовательных типов современного русского языка.морфологических и неморфологических с синхронной точки зрения.В...

 • 04052000055.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Thúy Ngọc;  Advisor: Vũ, Thị Chín (2014)

 • Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и источников материалов. Во введении обосновывается актуальность; цель и задачи иследования; методы иследования; новизна иследования; практическое применение; источники материала; структура работы.; Luận văn ThS. Ngôn ngữ học -- Trường đại học Ngoại Ngữ. Đại học quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources

Browsing by Author Vũ, Thị Chín

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2015)

 • Có nhiều yếu tố để tạo nên một bộ phim hay. Tên phim là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Tên phim thể hiện cho sự nhạy bén về kinh tế, sự khôn ngoan trong kinh doanh, đẳng cấp về văn hoá và ngôn ngữ. Trên thực tế, dịch tên phim luôn được quan tâm, tranh luận nhiều nhất. Ngoài ra, tác phẩm điện ảnh cũng là sản phẩm thương mại và tên một bộ phim mang trọng trách quảng cáo nên bản dịch lí tưởng của tên một bộ phim còn đòi hỏi những yếu tố sau: 1. Phải bao hàm được nội dung của phim. 2. Phải tạo cảm xúc, độc đáo, không nhàm chán. 3. Phải gợi tò mò, làm khán giả có mong muốn được thưởng thức. 4. Phù hợp với thể loại phim. Vì vậy, tên phim và dịch tên phim là vấn đề hay, thú vị. Đây ...

 • GIẢI MÃ TIÊU ĐỀ DẠNG CÂU HỎI TRÊN BÁO CHÍ (TRÊN NGỮ LIỆU BÁO TIẾNG NGA).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2018)

 • Mối quan hệ giữa nhà báo và bạn đọc được thể hiện rất rõ trong các tiêu đề dạng câu hỏi. Các câu hỏi trên báo chí không đặt ra mục đích nhận được thông tin phản hồi, ngược lại bản thân chúng đã chứa đựng những thông tin quan trọng. Đó chỉ là cái cớ để các nhà báo hướng tới mục đích tiếp cận gần hơn với độc giả, mong muốn độc giả tham gia vào vấn đề của họ, là người chất vấn, đối thoại cùng họ. Đó cũng là cách nhà báo chuẩn bị tinh thần cho độc giả tiếp nhận một số thông tin, thúc giục họ tiếp cận bài báo, tìm sự đồng tình hay chung ý nghĩ phản đối của họ. Phân tích các dạng câu hỏi trong các tiêu đề và tìm ra những thông điệp, ẩn ý ngầm... mà tác giả ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2018)

 • Điện ảnh Hàn Quốc là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự tấn công ồ ạt của làn sóng Hallyu. Phim truyền hình Hàn Quốc liên tục tạo ra “cơm sốt" trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới (trong đó có Việt Nam). Thông qua các bộ phim truyền hình ài tập khán giả hiểu rõ hơn những nét đặc trưng văn hóa của Hàn Quốc (phong tục tập quán, lối sống, ẩm thực, thời trang...), thêm yêu mến phong cảnh đất nước và con người Hàn Quốc. Bài viết "Làn sóng K-drama" dưới góc nhìn của người nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ của yêu thích phim Hàn tìm hiểu những nét đặc trưng tạo nên sự thú vị của phim Hàn Quốc, lý giải nguyên nhân tạo ra co sắt phim truyền hình, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm trong g...

 • 22.4.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2006)

 • Advertising is an activiy of verbal communication not only to present information but also to win mind and heart of advertisement receivers, the potential customers. Advertising goal is a specific communication task and achievement level to be accomplished with a specific audience. Advertisements (ads) are also available around us that we cannot keep on ignoring them. They are informative and may keep “in touch” with the world. Ads exist with their own linguistic characterictics. There are alsoa lot of cultural, nationl features and elements in ads. It is a real picture of social, economic, political life in Russia today. Thanks ...

 • KY_01577.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2006)

 • Bài viết phân tích các loại từ trái nghĩa được sử dụng trong các tiêu đề bài báo trên báo chí Nga, bao gồm: câu đơn và câu phức có liên từ liên kết, câu phức phụ thuộc, từ trái nghĩa tương thích và không tương thích...

 • VŨ THỊ CHÍN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2018-04-16)

 • Dịch la môn hoc quan trong trong qua trinh đao tao của Trường Đai hoc Ngoai ngư - ĐHQGHN. Tuy nhiên, sinh viên thường “sơ” hoc dịch, đặc biêt la cac giờ dịch chuyên nganh. Môn dịch bao kinh tê thường bị cho la “khô khan, không hấp dẫn”, vi vậy kho đat đươc hiêu quả cao. Dịch một văn bản binh thường đã không dễ đôi vơi người hoc ngoai ngư. Hiêu va dịch bao chuyên nganh còn kho hơn rất nhiêu, bởi trong bất cư bai bao nao cũng co thuật ngư, tư ngoai lai, tư viêt tắt, tư nhiêu nghĩa, tư sử dụng theo nghĩa bong-nghĩa ngư cảnh va tương đương ngư cảnh, tư mơi do tac giả nghĩ ra v.v. Chính vi vậy môn dịch bao chuyên nganh kinh tê luôn la thach thưc không nhỏ vơi người hoc. Trong bai bao...

 • KY_00808.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2004)

 • Ngoại ngữ 2 là môn học quan trọng không thể thiếu trong khung chương trình của Trường ĐHNN-ĐHQGHN. Điều này giải thích vì sao mà cả học sinh hệ ĐH tại chức cũng phải học thêm ngoại ngữ thứ 2. Việc dạy và học ngoại ngữ 2 phải được cả nhà trường, giáo viên và học sinh đặc biệt coi trọng như ngoại ngữ chính, sao cho khi ra trường các cựu sinh viên ĐHNN-ĐHQGHN có thể đáp ứng được nhu cầu của công việc và xã hội...

 • 28.2.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Chín (2012)

 • В современном мире вместе с другими СМИ, вьетнамская газета вносит больший вклад в развитие страны. Это одна из важнейших форм и средств отражения вьетнамской действительности, это оружие вьенамского народа против несправедливостей и негативных социальных явлений. Эта статья является всеобщей панарамой языка вьетнамской прессы в конце XX в начале XXI вв. В статье ведётся тщательное исследование особенностей вьетнамского языка, его изменений. Это и есть место конвергенции языковых и культурных компонентов: в газетах излагаются все события, которые произошли и происходят в стране и в мире, в газетах обсуждаются все проблемы страны, общества, жизни, отражаются языковые тенденции и вку...

 • RU_2014_ThanThiYen.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Thân, Thị Yến;  Advisor: Vũ, Thị Chín (2014)

 • Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Во введении даётся обосновение выбора темы, определяется методтка работы, указываются задачи и цель исследования. Во первой главе “Компрессивные способы словообразования в современном русском языке” освещаются общие сведения о понятии и способах компрессивного словообразования. Во второй главе рассматриваются роль и сфера употребления компрессивного словообразования в речевой деятельности, в средствах массовой информации, рекламе и в литературе. В заключении даются общие выводы и обобщение изученного вопроса. В конце работы даётся список использованной литературы.

 • RU_2013_LeHuyenTrang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Huyền Trang;  Advisor: Vũ, Thị Chín (2013)

 • Тема дипломной работы: "Особенности использования антонимов в русском языке" Антонимия является одной из главных парадигм в лексической системе. Изучению антонимов было уделено большое внимание многих лингвистов. В русском языке, как и в каждом языке антонимы играют очень важную роли широко используются не только в жизни, в быту, но и в литературе, в прессе. Это вызывает большой интерес у учащихся в изучении русских антонимов. Результаты нашего исследования будут помогать учащимся в точном понимании сущности антонимов руского языка. Наша работа, кроме Введения, Заключения, Списка использованной литературы, состоит из двух глав В первой главе - "Общие черты о русских антонима...

 • RU_2017_NguyenThiThanhHieu.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hiếu;  Advisor: Vũ, Thị Chín (2017)

 • В нашей работе ставятся следующие цели: Получить теоретические и практические знания в сфере имён числительных. Доказать необходимость изучения и применения правил употребления в речи имён числительных. Указать ошибки и трудности, с которыми часто сталкиваются вьетнамские студенты при изучении русских числительных. Дать некоторые методические рекомендации с целью помочь учащимся преодолеть свои трудности.

 • 04052000055.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Thúy Ngọc;  Advisor: Vũ, Thị Chín (2014)

 • Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и источников материалов.Во введении обосновывается актуальность; цель и задачи иследования; методы иследования; новизна иследования; практическое применение; источники материала; структура работы. Первая глава под называнием «Способы словообразования современного русского языка»состоит из двух частей «Общие понятия о словообразовании современного русского языка» и «Способы русского словообразования». В этой главе работы описывается система словообразовательных типов современного русского языка.морфологических и неморфологических с синхронной точки зрения.В...

 • 04052000055.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Thúy Ngọc;  Advisor: Vũ, Thị Chín (2014)

 • Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и источников материалов. Во введении обосновывается актуальность; цель и задачи иследования; методы иследования; новизна иследования; практическое применение; источники материала; структура работы.; Luận văn ThS. Ngôn ngữ học -- Trường đại học Ngoại Ngữ. Đại học quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources