Browsing by Author Vũ, Trường Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 02. Vũ Trường Giang 105-113.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Trường Giang (2015)

 • Phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng miền núi và dân tộc thiểu số là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau 30 năm đổi mới, vùng miền núi và dân tộc thiểu số đã có bước chuyển biến, đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện về cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực kinh tế lạc hậu, chậm phát triển so với cả nước, khoảng cách chênh lệch phát triển giữa miền núi và miền xuôi có xu hướng ngày càng tăng. Nội dung của bài viết trình bày các vấn đề: I) Kết quả thực hiện chính sách dân tộc; II) Những thách thức trong việc thực hiện c...

 • Vu Truong Giang.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Trường Giang (2015)

 • Trước Cách mạng tháng Tám 1945, ở miền núi Thanh Hóa tồn tại 40 mường của người Thái. Trong số đó có 4 mường lớn tiêu biểu cho 4 tiểu vùng của không gian văn hóa của người Thái ở Thanh Hóa là mường Ca Da (huyện Quan Hóa), mường Khoòng (huyện Bá Thước), mường Đèng (huyện Lang Chánh) và mường Chiếng Ván (huyện Thường Xuân). Người Thái ở miền núi Thanh Hoá có các dòng họ Kha, Ngân, Khoang, Cao, Lộc, Lò, Lương, Mạc, Vi, Cầm, Lang... Một dòng họ lớn của người Thái nối đời làm Tạo ở miền núi Thanh Hóa trước Cách mạng tháng Tám 1945 là họ Lo Căm, với các tên gọi Phạm Bá ở vùng Quan Hóa, Cầm Bá ở vùng Thường Xuân, Sầm Văn ở Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) ...

 • V_L2_00058.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Phạm, Hữu Dật (1997)

 • Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống truyền thông cổ truyền của người Thái ở miền Tây Thanh hoá, tác giả giúp chúng ta hiểu sâu thêm về mối quan hệ giao lưu văn hoá của người Thái trong các thời kỳ lịch sử. Qua đó thấy rõ vai trò, vị trí của hệ thống truyền thông trong đời sống của người Thái trước đây cũng như trong thời đại ngày nay.

 • DT_00810.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thị Hồng Điệp; Nguyễn, Mạnh Hùng; Vũ, Trường Giang (2008)

 • Làm rõ khái niệm, nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế, khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như những yêu cầu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam. Tổng kết kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của một số quốc gia. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số ngành, khu vực kinh tế để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của lực lượng này trong bối cảnh hội nhập. Đề xuất một số giải pháp về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: xác định một triết lý rõ ràng cho giáo dục đại học Việt Nam; đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại; sắp xếp lại hệ thống giáo dục đại học, thành lập mới các trường đại học ...

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Nghiên cứ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đội ngũ cán bộ viên chức. Nêu thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dữ trữ nhà nước hiện nay. Đưa phương , giải pháp đổi mới và nâng cao hiệ quả công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dự trữ nhà nước trong thời kỳ mới.

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Trong hoạt động của nền hành chính hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Nguồn nhân lực này quyết định việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính.

 • V_L0_00857_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam, người hướng dẫn (2006)

 • Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Giới thiệu tổng quan về mô hình thế hệ sau NGN, đánh giá tầm quan trọng của công nghệ IP trong lĩnh vực viễn thông; Trình bày cấu trúc và nguyên tắc hoạt động nền tảng của công nghệ IP, các kết nối và giao thức sử dụng để vận hành cũng như quản trị và bảo (...); Electronic Resources

 • V_L2_01555_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Hoàng, Lương, người hướngdẫn; Phan, Hữu Dật, người hướngdẫn (2009)

 • Electronic Resources; 305 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Dân tộc học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan về địa bàn, tộc người và vấn đề cần nghiên cứu: Khái quát về địa bàn miền núi Thanh Hóa và người dân tộc Thái sinh sống ở đây. Xác định và phân tích giá trị, vai trò của tri thức bản địa của người Thái đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở m (...)

 • Vu Truong Giang.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Trường Giang (2015)

 • Hiện nay, tri thức bản địa (Indigenous Knowledge) ngày càng nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, nhiều tổ chức quan phương và phi quan phương. Điều này xuất phát từ tầm quan trọng của tri thức bản địa trong đời sống cư dân, đặc biệt là với những nước đa tộc người như Việt Nam. Việc phát huy và kết hợp những giá trị của tri thức bản địa với tri thức khoa học cần phải được vận dụng một cách hợp lý trong quá trình phát triển kinh tế xã hội văn hóa. Tri thức bản địa có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của một tộc người hay một vùng, thậm chí là của quốc gia. Do vậy, trong mấy thập kỷ gần đây việc nghiên cứu về tri thức bản địa được hình thàn...

 • 02050000164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2010)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) và đô thị hóa (ĐTH). Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm cho nông dân bị thu hồi đất ở tỉnh Hải Dương. Đề xuất phương hướng và giải pháp giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay

Browsing by Author Vũ, Trường Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 02. Vũ Trường Giang 105-113.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Trường Giang (2015)

 • Phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng miền núi và dân tộc thiểu số là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau 30 năm đổi mới, vùng miền núi và dân tộc thiểu số đã có bước chuyển biến, đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện về cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực kinh tế lạc hậu, chậm phát triển so với cả nước, khoảng cách chênh lệch phát triển giữa miền núi và miền xuôi có xu hướng ngày càng tăng. Nội dung của bài viết trình bày các vấn đề: I) Kết quả thực hiện chính sách dân tộc; II) Những thách thức trong việc thực hiện c...

 • Vu Truong Giang.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Trường Giang (2015)

 • Trước Cách mạng tháng Tám 1945, ở miền núi Thanh Hóa tồn tại 40 mường của người Thái. Trong số đó có 4 mường lớn tiêu biểu cho 4 tiểu vùng của không gian văn hóa của người Thái ở Thanh Hóa là mường Ca Da (huyện Quan Hóa), mường Khoòng (huyện Bá Thước), mường Đèng (huyện Lang Chánh) và mường Chiếng Ván (huyện Thường Xuân). Người Thái ở miền núi Thanh Hoá có các dòng họ Kha, Ngân, Khoang, Cao, Lộc, Lò, Lương, Mạc, Vi, Cầm, Lang... Một dòng họ lớn của người Thái nối đời làm Tạo ở miền núi Thanh Hóa trước Cách mạng tháng Tám 1945 là họ Lo Căm, với các tên gọi Phạm Bá ở vùng Quan Hóa, Cầm Bá ở vùng Thường Xuân, Sầm Văn ở Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) ...

 • V_L2_00058.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Phạm, Hữu Dật (1997)

 • Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống truyền thông cổ truyền của người Thái ở miền Tây Thanh hoá, tác giả giúp chúng ta hiểu sâu thêm về mối quan hệ giao lưu văn hoá của người Thái trong các thời kỳ lịch sử. Qua đó thấy rõ vai trò, vị trí của hệ thống truyền thông trong đời sống của người Thái trước đây cũng như trong thời đại ngày nay.

 • DT_00810.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thị Hồng Điệp; Nguyễn, Mạnh Hùng; Vũ, Trường Giang (2008)

 • Làm rõ khái niệm, nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế, khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như những yêu cầu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam. Tổng kết kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của một số quốc gia. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số ngành, khu vực kinh tế để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của lực lượng này trong bối cảnh hội nhập. Đề xuất một số giải pháp về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: xác định một triết lý rõ ràng cho giáo dục đại học Việt Nam; đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại; sắp xếp lại hệ thống giáo dục đại học, thành lập mới các trường đại học ...

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Nghiên cứ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đội ngũ cán bộ viên chức. Nêu thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dữ trữ nhà nước hiện nay. Đưa phương , giải pháp đổi mới và nâng cao hiệ quả công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dự trữ nhà nước trong thời kỳ mới.

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Trong hoạt động của nền hành chính hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Nguồn nhân lực này quyết định việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính.

 • V_L0_00857_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam, người hướng dẫn (2006)

 • Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Giới thiệu tổng quan về mô hình thế hệ sau NGN, đánh giá tầm quan trọng của công nghệ IP trong lĩnh vực viễn thông; Trình bày cấu trúc và nguyên tắc hoạt động nền tảng của công nghệ IP, các kết nối và giao thức sử dụng để vận hành cũng như quản trị và bảo (...); Electronic Resources

 • V_L2_01555_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Hoàng, Lương, người hướngdẫn; Phan, Hữu Dật, người hướngdẫn (2009)

 • Electronic Resources; 305 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Dân tộc học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan về địa bàn, tộc người và vấn đề cần nghiên cứu: Khái quát về địa bàn miền núi Thanh Hóa và người dân tộc Thái sinh sống ở đây. Xác định và phân tích giá trị, vai trò của tri thức bản địa của người Thái đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở m (...)

 • Vu Truong Giang.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Trường Giang (2015)

 • Hiện nay, tri thức bản địa (Indigenous Knowledge) ngày càng nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, nhiều tổ chức quan phương và phi quan phương. Điều này xuất phát từ tầm quan trọng của tri thức bản địa trong đời sống cư dân, đặc biệt là với những nước đa tộc người như Việt Nam. Việc phát huy và kết hợp những giá trị của tri thức bản địa với tri thức khoa học cần phải được vận dụng một cách hợp lý trong quá trình phát triển kinh tế xã hội văn hóa. Tri thức bản địa có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của một tộc người hay một vùng, thậm chí là của quốc gia. Do vậy, trong mấy thập kỷ gần đây việc nghiên cứu về tri thức bản địa được hình thàn...

 • 02050000164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2010)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) và đô thị hóa (ĐTH). Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm cho nông dân bị thu hồi đất ở tỉnh Hải Dương. Đề xuất phương hướng và giải pháp giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay