Browsing by Author Viện Công nghệ thông tin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • I.2.TC-Tuvung-traodoi_Final.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin quốc tế về trao đổi thông tin và truyền thông dữ liệu. Tiêu chuẩn này trình bày các thuật ngữ và định nghĩa về các khái niệm được lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực truyền thông dữ liệu và xác định các mối quan hệ giữa các mục theo hai ngôn ngữ Việt-Anh. Để tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch sang các ngôn ngữ khác, các định nghĩa được soạn thảo nhằm giảm thiểu các tính chất riêng biệt của một ngôn ngữ. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến trao đổi thông tin và truyền thông dữ liệu.

 • I.3.TC-Tuvung-GIS-Final.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin về hệ thống thông tin địa lý. Tiêu chuẩn này trình bày các thuật ngữ và định nghĩa các khái niệm được lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý và xác định các mối quan hệ giữa các mục theo hai ngôn ngữ Việt-Anh. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến hệ thống thông tin địa lý.

 • I.1.TC-Tuvung-taolapluutru-Final.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin về tạo lập và lưu trữ thông tin/dữ liệu. Tiêu chuẩn này trình bày các thuật ngữ và định nghĩa về các khái niệm được lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực tạo lập và lưu trữ thông tin/dữ liệu và xác định các mối quan hệ giữa các mục theo hai ngôn ngữ Việt-Anh. Các định nghĩa được soạn thảo nhằm giảm thiểu các tính chất riêng biệt của ngôn ngữ. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến tạo lập và lưu trữ thông tin/dữ liệu.

 • II.1.11.TCVN II.1.11_FINAL.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc quản lý và lưu trữ hồ sơ. Tiêu chuẩn này liên quan đến quá trình thiết kế và vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong đó có việc tạo lập và quản lý dữ liệu, bao gồm cả các hệ thống quản lý hồ sơ và tài liệu điện tử (eDRMS) và đánh giá các hệ thống công nghệ thông tin để xác định quy tắc lưu trữ hồ sơ. Trọng tâm của các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với siêu dữ liệu cần thiết cho quá trình quản lý hồ sơ Dữ liệu đặc tả (metadata) cấu trúc và lưu trữ có thể được yêu cầu để bảo quản lâu dài hồ sơ điện tử

 • II.4.1-4.Du thao II.4.1_2_3_4_B.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Trọng tâm của tiêu chuẩn kĩ thuật này là dữ liệu đặc tả cần cho các quá trình quản lý hồ sơ, cụ thể tiêu chuẩn kỹ thuật này xác định dữ liệu đặc tả mô tả, ghi lại các thao tác (truy cập; cập nhật chỉnh sửa; trao đổi) của đối tượng (con người, cơ quan, tổ chức) vào hồ sơ dữ liệu. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho việc truy cập; cập nhật, chỉnh sửa và trao đổi các hồ sơ bất kể các định dạng. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được khuyến nghị áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống thông tin quản lý hồ sơ, bao gồm hệ thống quản lý hồ sơ và tài liệu điện tử.

 • II.4.5-4.9.TCVN II.4.5-4.9_TOTAL.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật này qui định các dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hoạt động nghiệp vụ và quá trình quản lý hồ sơ dữ liệu. Việc áp dụng tiêu chuẩn này đảm bảo việc quản lý hiệu quả các thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hệ thống nghiệp vụ. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu trong việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) và mô tả tập dữ liệu đặc tả tối thiểu cần thiết để đảm bảo quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) hiệu quả, an toàn vào tin cậy qua thời gian. Ngoài ra, T...

 • II.1.12-13.TCVN II.1.12-13_FINAL.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về nội dung, tổ chức và trình bày chỉ mục sử dụng cho việc tìm kiếm tài liệu và các phần của tài liệu. Nó bao gồm các định nghĩa về chỉ mục và các thành phần, thuộc tính và các khía cạnh; từ vựng thống nhất; mô tả bản chất và sự đa dạng của các chỉ mục; các khuyến nghị liên quan đến việc thiết kế, tổ chức và trình bày các chỉ mục. Tiêu chuẩn này liên quan đến việc chuẩn bị tất cả các loại chỉ mục cho tìm kiếm thông tin, bất kể chúng được tạo lập trên cơ sở phân tích bằng trí tuệ, bằng các phương pháp tự động hoặc được máy tính hỗ trợ, cho dù chúng được tìm kiếm bằng mắt thường hoặc bằng thuật toán điện tử và được biên soạn bởi một người lập chỉ mục ...

 • II.1-3.ITI_Duthao_TCKT_UniqueIdentifier_DOI_OK.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này xác định tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm cú pháp, mô tả và các thành phần chức năng phân giải của hệ thống định danh số cho các đối tượng trong dữ liệu số hóa. Tiêu chuẩn này cũng qui định các nguyên tắc chung trong việc tạo lập, đăng kí và quản lý các định danh DOI cho đối tượng trong dữ liệu số hóa. (DOI là viết tắt của cụm từ "digital object identifier" - định danh số cho đối tượng.

Browsing by Author Viện Công nghệ thông tin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • I.2.TC-Tuvung-traodoi_Final.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin quốc tế về trao đổi thông tin và truyền thông dữ liệu. Tiêu chuẩn này trình bày các thuật ngữ và định nghĩa về các khái niệm được lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực truyền thông dữ liệu và xác định các mối quan hệ giữa các mục theo hai ngôn ngữ Việt-Anh. Để tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch sang các ngôn ngữ khác, các định nghĩa được soạn thảo nhằm giảm thiểu các tính chất riêng biệt của một ngôn ngữ. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến trao đổi thông tin và truyền thông dữ liệu.

 • I.3.TC-Tuvung-GIS-Final.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin về hệ thống thông tin địa lý. Tiêu chuẩn này trình bày các thuật ngữ và định nghĩa các khái niệm được lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý và xác định các mối quan hệ giữa các mục theo hai ngôn ngữ Việt-Anh. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến hệ thống thông tin địa lý.

 • I.1.TC-Tuvung-taolapluutru-Final.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin về tạo lập và lưu trữ thông tin/dữ liệu. Tiêu chuẩn này trình bày các thuật ngữ và định nghĩa về các khái niệm được lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực tạo lập và lưu trữ thông tin/dữ liệu và xác định các mối quan hệ giữa các mục theo hai ngôn ngữ Việt-Anh. Các định nghĩa được soạn thảo nhằm giảm thiểu các tính chất riêng biệt của ngôn ngữ. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến tạo lập và lưu trữ thông tin/dữ liệu.

 • II.1.11.TCVN II.1.11_FINAL.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc quản lý và lưu trữ hồ sơ. Tiêu chuẩn này liên quan đến quá trình thiết kế và vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong đó có việc tạo lập và quản lý dữ liệu, bao gồm cả các hệ thống quản lý hồ sơ và tài liệu điện tử (eDRMS) và đánh giá các hệ thống công nghệ thông tin để xác định quy tắc lưu trữ hồ sơ. Trọng tâm của các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với siêu dữ liệu cần thiết cho quá trình quản lý hồ sơ Dữ liệu đặc tả (metadata) cấu trúc và lưu trữ có thể được yêu cầu để bảo quản lâu dài hồ sơ điện tử

 • II.4.1-4.Du thao II.4.1_2_3_4_B.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Trọng tâm của tiêu chuẩn kĩ thuật này là dữ liệu đặc tả cần cho các quá trình quản lý hồ sơ, cụ thể tiêu chuẩn kỹ thuật này xác định dữ liệu đặc tả mô tả, ghi lại các thao tác (truy cập; cập nhật chỉnh sửa; trao đổi) của đối tượng (con người, cơ quan, tổ chức) vào hồ sơ dữ liệu. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho việc truy cập; cập nhật, chỉnh sửa và trao đổi các hồ sơ bất kể các định dạng. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được khuyến nghị áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống thông tin quản lý hồ sơ, bao gồm hệ thống quản lý hồ sơ và tài liệu điện tử.

 • II.4.5-4.9.TCVN II.4.5-4.9_TOTAL.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật này qui định các dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hoạt động nghiệp vụ và quá trình quản lý hồ sơ dữ liệu. Việc áp dụng tiêu chuẩn này đảm bảo việc quản lý hiệu quả các thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hệ thống nghiệp vụ. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu trong việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) và mô tả tập dữ liệu đặc tả tối thiểu cần thiết để đảm bảo quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) hiệu quả, an toàn vào tin cậy qua thời gian. Ngoài ra, T...

 • II.1.12-13.TCVN II.1.12-13_FINAL.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về nội dung, tổ chức và trình bày chỉ mục sử dụng cho việc tìm kiếm tài liệu và các phần của tài liệu. Nó bao gồm các định nghĩa về chỉ mục và các thành phần, thuộc tính và các khía cạnh; từ vựng thống nhất; mô tả bản chất và sự đa dạng của các chỉ mục; các khuyến nghị liên quan đến việc thiết kế, tổ chức và trình bày các chỉ mục. Tiêu chuẩn này liên quan đến việc chuẩn bị tất cả các loại chỉ mục cho tìm kiếm thông tin, bất kể chúng được tạo lập trên cơ sở phân tích bằng trí tuệ, bằng các phương pháp tự động hoặc được máy tính hỗ trợ, cho dù chúng được tìm kiếm bằng mắt thường hoặc bằng thuật toán điện tử và được biên soạn bởi một người lập chỉ mục ...

 • II.1-3.ITI_Duthao_TCKT_UniqueIdentifier_DOI_OK.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Viện Công nghệ thông tin (2015)

 • Tiêu chuẩn này xác định tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm cú pháp, mô tả và các thành phần chức năng phân giải của hệ thống định danh số cho các đối tượng trong dữ liệu số hóa. Tiêu chuẩn này cũng qui định các nguyên tắc chung trong việc tạo lập, đăng kí và quản lý các định danh DOI cho đối tượng trong dữ liệu số hóa. (DOI là viết tắt của cụm từ "digital object identifier" - định danh số cho đối tượng.