Browsing by Subject

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 11767 to 11786 of 56468
Subject
Cù lao Ông Hổ 1
Cù lao phố 1
Cùng bay cao với những ước mơ 1
Cùng với sự bién đồi nhanh chóng của xà hội trên mọi mặt, địa vị của người giáo viên có nhiều biến đổi trong xã hội hiện đại: giáo viên thực sự là người thày sáng tạo và hoạt động có hiệu quà. Bài viết đưa ra cách tiếp cận kiến thiết trong đào tạo giáo viên có tính sáng tạo và iàm việc hiệu quả đó là thiệu chương trình "Phát triển-kiến tạo” của trường đại học Berkeley trong việc đào tạo giáo viên. Quá trình này bao gồm 5 bước, trong đó vai trò của giảo viên được xác định là huấn luyện viên, người cố vấn, người quàn lý quá trình học tập và đồng thời là người tham dự. Tác già đưa ra quan niệm về giáo viên chất lượng cao (ngoài các tiêu chí về phẩm chất đạo đức) phải ià người; Có năng lực chuyên môn giỏi; - Nắm vững và triển khai có hiệu quà khoa học sư phạm vào hoạt động dạy học; - Có khả năng vận dụng tốt các phương pháp dạy - học tích cực; - Biết sử dụng các phương pháp và hình thức kiềm tra - đánh giá két quả học tập của học sinh một cách khách quan khoa học, công bàng, sáng tạo; - Thích ứng với các điều kiện dạy - học và người học khác nhau. 1
Cú pháp 17
Cú pháp phụ thuộc 3
Cú sốc kinh tế 1
Cúc Phương 2
Cúm gia cầm 2
Cúng dâng sao 1
Cúng hậu 1
Cúng hoa 1
Cúng Phật 1
cúng rằm 1
Củ cây náng 1
Củ cải trắng 1
Củ Gừng 1
củ proteinaza ở sâu xanh, heliothis arigera 1
Củ riềng 1
Của dân 1

Browsing by Subject

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Subject
Cù lao Ông Hổ 1
Cù lao phố 1
Cùng bay cao với những ước mơ 1
Cùng với sự bién đồi nhanh chóng của xà hội trên mọi mặt, địa vị của người giáo viên có nhiều biến đổi trong xã hội hiện đại: giáo viên thực sự là người thày sáng tạo và hoạt động có hiệu quà. Bài viết đưa ra cách tiếp cận kiến thiết trong đào tạo giáo viên có tính sáng tạo và iàm việc hiệu quả đó là thiệu chương trình "Phát triển-kiến tạo” của trường đại học Berkeley trong việc đào tạo giáo viên. Quá trình này bao gồm 5 bước, trong đó vai trò của giảo viên được xác định là huấn luyện viên, người cố vấn, người quàn lý quá trình học tập và đồng thời là người tham dự. Tác già đưa ra quan niệm về giáo viên chất lượng cao (ngoài các tiêu chí về phẩm chất đạo đức) phải ià người; Có năng lực chuyên môn giỏi; - Nắm vững và triển khai có hiệu quà khoa học sư phạm vào hoạt động dạy học; - Có khả năng vận dụng tốt các phương pháp dạy - học tích cực; - Biết sử dụng các phương pháp và hình thức kiềm tra - đánh giá két quả học tập của học sinh một cách khách quan khoa học, công bàng, sáng tạo; - Thích ứng với các điều kiện dạy - học và người học khác nhau. 1
Cú pháp 17
Cú pháp phụ thuộc 3
Cú sốc kinh tế 1
Cúc Phương 2
Cúm gia cầm 2
Cúng dâng sao 1
Cúng hậu 1
Cúng hoa 1
Cúng Phật 1
cúng rằm 1
Củ cây náng 1
Củ cải trắng 1
Củ Gừng 1
củ proteinaza ở sâu xanh, heliothis arigera 1
Củ riềng 1
Của dân 1