Browsing by Subject "Bắc thành địa dư chí"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Vết tích thành Đại La - bài cuối.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1943)

 • "Quyển "Bắc thành địa dư chí" (sách viết bằng chữ Nho của Trường Bác Cổ, số a 81, tờ 3a-b) chép ngoại thành Thăng Long là thành Đại La của Cao Biền. Ngoại thành ấy đắp về đời Gia Long, chu vi 7768 tầm 2 thước 5 tấc, có 21 cửa ô, thuộc vào hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận, trong có chia ra đồn ngũ quân, đồn thủy quân, đồn tượng quân, tầu ngựa và trường đúc tiền."

 • Vết tích thành Đại La - bài nối.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1943)

 • "Bộ "Khâm định sử Việt" (quyển 5, tờ 11b) đề một câu "cẩn án" ở dưới đoạn "cựu sử" ấy như thế này: ''Thành Đại La ở Long Biên, đời Đường, Trương Bá Nghi (năm 767) đắp ra, Triệu Xương (năm 791), Lý Nguyên Gia (năm 824) sửa sang nối theo, không phải bắt đầu từ Cao Biền (năm 866). Cựu sử chép Cao Biền đáp La Thành làm thành hơn bốn mươi vạn gian nhà, tưởng cũng là lưu truyền không đúng, sợ khó tin hết."

Browsing by Subject "Bắc thành địa dư chí"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Vết tích thành Đại La - bài cuối.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1943)

 • "Quyển "Bắc thành địa dư chí" (sách viết bằng chữ Nho của Trường Bác Cổ, số a 81, tờ 3a-b) chép ngoại thành Thăng Long là thành Đại La của Cao Biền. Ngoại thành ấy đắp về đời Gia Long, chu vi 7768 tầm 2 thước 5 tấc, có 21 cửa ô, thuộc vào hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận, trong có chia ra đồn ngũ quân, đồn thủy quân, đồn tượng quân, tầu ngựa và trường đúc tiền."

 • Vết tích thành Đại La - bài nối.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1943)

 • "Bộ "Khâm định sử Việt" (quyển 5, tờ 11b) đề một câu "cẩn án" ở dưới đoạn "cựu sử" ấy như thế này: ''Thành Đại La ở Long Biên, đời Đường, Trương Bá Nghi (năm 767) đắp ra, Triệu Xương (năm 791), Lý Nguyên Gia (năm 824) sửa sang nối theo, không phải bắt đầu từ Cao Biền (năm 866). Cựu sử chép Cao Biền đáp La Thành làm thành hơn bốn mươi vạn gian nhà, tưởng cũng là lưu truyền không đúng, sợ khó tin hết."