Browsing by Subject Ăn mòn kim loại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050000406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Cảnh Lam;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2011)

 • Trình bày tổng quan: sơ lƣợc về kỹ thuật luyện kim, chế tác hiện vật văn hóa chất liệu đồng và hợp kim đồng, đồng và hợp kim đồng, các hợp chất đồng, các cơ chế ăn mòn hiện vật đồng, tốc độ ăn mòn, chất ức chế ăn mòn, mức độ ăn mòn của một số kim loại trong các môi trƣờng khác nhau. Tìm hiểu nội dung nghiên cứu và thực nghiệm: khảo sát tốc độ ăn mòn, xác định cơ chế ăn mòn, giới thiệu mẫu, tiến hành thí nghiệm (trình bày các tác nhân gây gỉ đồng, môi trƣờng lƣu giữ sau khi tạo gỉ). Phân tích kết quả nghiên cứu: cơ chế ăn mòn, khảo sát tốc độ ăn mòn (tốc độ ăn mòn của mẫu đồng hiện đại, tốc độ ăn mòn của mẫu tiền đồng cổ), khuyến nghị và đề xuất các giải pháp.

 • DT_00377.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thạch Văn; Nguyễn, Huy Hoàn; Nguyễn, Thị Bích Nga; Nguyễn, Văn Ngọc (2005)

 • Tổng hợp 5-aminobenzothiazol, một số azomentin của nó với các benzanđehit và xác định cấu trúc của bazơ Schiff. Đồng thời tìm phương pháp tổng hợp một số 2-axetamiđobenzothiazol có nhóm vị thế ở vị trí số 6. Từ đó khảo sát khả năng ức chế ăn mòn của các chất đã tổng hợp được đối với đồng, nhôm và thép CT-3 bằng phương pháp ngâm nhúng và phương pháp đo tổng trở điện hoá

 • DT_00994.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Nhiêu; Lê, Xuân Quế; Nguyễn, Minh Thảo; Vũ, Hùng Sinh (2009)

 • Sử dụng các phương pháp hoá lượng tử tính các thông số lượng tử của 105 hợp chất hyđrazit thế. Từ các thông số lượng tử tính toán được, đã định hướng tổng hợp 25 hiđrazit thế có khả năng ức chế ăn mòn tốt nhất. Đã xác định cấu trúc phân tử của các hiđrazit tổng hợp bằng các phương pháp phổ IR, NMR, MS. Đã xác định được hiệu suất ức chế ăn mòn của các hiđrazit thể tổng hợp được bằng phương pháp tổn hao khối lượng và điện hoá. Đã xây dựng được phương trình hồi quy biểu diễn mối tương quan giữa cấu trúc phân tử và khả năng ức chế ăn mòn đồng trong dung dịch HNO3 3M của các hiđrazit thể tổng hợp được; những hiđrazit thể tổng hợp được có thể ứng dụng vào các lĩnh vực bảo vệ như khai thác v...

 • DT_00978.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thạch Văn; Nguyễn, Văn Ngọc; Trần, Thị Thanh Vân (2009)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu các chất chứa vòng piriđin theo hướng trên. Tổng hợp 2-azometinpiriđin và 3-azometinpiriđin. Tổng hợp các azometin chứa vòng piriđin rồi nghiên cứu cấu trúc của chúng. Khảo sát khả năng kháng ứng chế ăn mòn kim loại của các azometin. Chuyển hóa azometin thành thiazoliđinon-4 và amin bậc 2 rồi khảo sát các hoạt tính kể trên Cấu tạo của các azometin, bis-azometin, thiazoliđinon-4 và sản phẩm khử hóa được chứng minh bằng phổ hồng ngoại, tử ngoại, phổ cộng hưởng 1H-NMR và phổ khối lượng Tiến hành khảo sát khả năng ứng chế ăn kim loại theo phương pháp tổn hao khối lượng được 25 mẫu azometin và bis-azometin Tạp chí Hóa học, T.47, số 2A, trang.126-131. Số 4A...

 • 01050001171.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quyết Thắng (2013)

 • Giới thiệu quá trình ăn mòn kim loại, các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại và lớp phủ sơn, một số khái niệm, tính chất chung của vật liệu nano, hình dạng cấu trúc, một số phương pháp sử dụng để chế tạo vật liệu nano và khả năng ứng dụng của hạt nano ZnO. Giới thiệu một số hóa chất, dụng cụ và thiết bị trong quá trình điều chế vật liệu nano và quá trình tổng hợp màng sơn epoxy chứa các hạt nano ZnO. Các phương pháp nghiên cứu đặc tính và tính chất vật liệu như: chụp phổ hồng ngoại IR, chụp hiển vi điện tử quét phát xạ trường FESEM, chụp hiển vi điện tử truyền qua TEM, xác định độ bám dính, độ bền va đập và phương pháp đo tổng trở điện hóa. Đưa ra các...

Browsing by Subject Ăn mòn kim loại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050000406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Cảnh Lam;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2011)

 • Trình bày tổng quan: sơ lƣợc về kỹ thuật luyện kim, chế tác hiện vật văn hóa chất liệu đồng và hợp kim đồng, đồng và hợp kim đồng, các hợp chất đồng, các cơ chế ăn mòn hiện vật đồng, tốc độ ăn mòn, chất ức chế ăn mòn, mức độ ăn mòn của một số kim loại trong các môi trƣờng khác nhau. Tìm hiểu nội dung nghiên cứu và thực nghiệm: khảo sát tốc độ ăn mòn, xác định cơ chế ăn mòn, giới thiệu mẫu, tiến hành thí nghiệm (trình bày các tác nhân gây gỉ đồng, môi trƣờng lƣu giữ sau khi tạo gỉ). Phân tích kết quả nghiên cứu: cơ chế ăn mòn, khảo sát tốc độ ăn mòn (tốc độ ăn mòn của mẫu đồng hiện đại, tốc độ ăn mòn của mẫu tiền đồng cổ), khuyến nghị và đề xuất các giải pháp.

 • DT_00377.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thạch Văn; Nguyễn, Huy Hoàn; Nguyễn, Thị Bích Nga; Nguyễn, Văn Ngọc (2005)

 • Tổng hợp 5-aminobenzothiazol, một số azomentin của nó với các benzanđehit và xác định cấu trúc của bazơ Schiff. Đồng thời tìm phương pháp tổng hợp một số 2-axetamiđobenzothiazol có nhóm vị thế ở vị trí số 6. Từ đó khảo sát khả năng ức chế ăn mòn của các chất đã tổng hợp được đối với đồng, nhôm và thép CT-3 bằng phương pháp ngâm nhúng và phương pháp đo tổng trở điện hoá

 • DT_00994.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Nhiêu; Lê, Xuân Quế; Nguyễn, Minh Thảo; Vũ, Hùng Sinh (2009)

 • Sử dụng các phương pháp hoá lượng tử tính các thông số lượng tử của 105 hợp chất hyđrazit thế. Từ các thông số lượng tử tính toán được, đã định hướng tổng hợp 25 hiđrazit thế có khả năng ức chế ăn mòn tốt nhất. Đã xác định cấu trúc phân tử của các hiđrazit tổng hợp bằng các phương pháp phổ IR, NMR, MS. Đã xác định được hiệu suất ức chế ăn mòn của các hiđrazit thể tổng hợp được bằng phương pháp tổn hao khối lượng và điện hoá. Đã xây dựng được phương trình hồi quy biểu diễn mối tương quan giữa cấu trúc phân tử và khả năng ức chế ăn mòn đồng trong dung dịch HNO3 3M của các hiđrazit thể tổng hợp được; những hiđrazit thể tổng hợp được có thể ứng dụng vào các lĩnh vực bảo vệ như khai thác v...

 • DT_00978.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thạch Văn; Nguyễn, Văn Ngọc; Trần, Thị Thanh Vân (2009)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu các chất chứa vòng piriđin theo hướng trên. Tổng hợp 2-azometinpiriđin và 3-azometinpiriđin. Tổng hợp các azometin chứa vòng piriđin rồi nghiên cứu cấu trúc của chúng. Khảo sát khả năng kháng ứng chế ăn mòn kim loại của các azometin. Chuyển hóa azometin thành thiazoliđinon-4 và amin bậc 2 rồi khảo sát các hoạt tính kể trên Cấu tạo của các azometin, bis-azometin, thiazoliđinon-4 và sản phẩm khử hóa được chứng minh bằng phổ hồng ngoại, tử ngoại, phổ cộng hưởng 1H-NMR và phổ khối lượng Tiến hành khảo sát khả năng ứng chế ăn kim loại theo phương pháp tổn hao khối lượng được 25 mẫu azometin và bis-azometin Tạp chí Hóa học, T.47, số 2A, trang.126-131. Số 4A...

 • 01050001171.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quyết Thắng (2013)

 • Giới thiệu quá trình ăn mòn kim loại, các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại và lớp phủ sơn, một số khái niệm, tính chất chung của vật liệu nano, hình dạng cấu trúc, một số phương pháp sử dụng để chế tạo vật liệu nano và khả năng ứng dụng của hạt nano ZnO. Giới thiệu một số hóa chất, dụng cụ và thiết bị trong quá trình điều chế vật liệu nano và quá trình tổng hợp màng sơn epoxy chứa các hạt nano ZnO. Các phương pháp nghiên cứu đặc tính và tính chất vật liệu như: chụp phổ hồng ngoại IR, chụp hiển vi điện tử quét phát xạ trường FESEM, chụp hiển vi điện tử truyền qua TEM, xác định độ bám dính, độ bền va đập và phương pháp đo tổng trở điện hóa. Đưa ra các...