Browsing by Subject 511.5

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 1370.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Gondran, Michel; Minoux, Michel (2008)

 • The origins of Graph Theory date back to Euler (1736) with the solution of the celebrated 'Koenigsberg Bridges Problem'; and to Hamilton with the famous 'Trip around the World' game (1859), stating for the first time a problem which, in its most recent version a" the 'Traveling Salesman Problem' -, is still the subject of active research. Yet, it has been during the last fifty years or soa "with the rise of the electronic computersa "that Graph theory has become an indispensable discipline in terms of the number and importance of its applications across the Applied Sciences. Gra

 • 01050001305.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Hải;  Advisor: Đặng, Huy Ruận (2014)

 • Đưa ra một số bài toán dẫn đến khái niệm đồ thị. Bằng những ví dụ gần gũi với thực tế. Làm rõ khái niệm đồ thị bằng những ví dụ gần gũi với thực tế cuộc sống. Tổng kết một số khái niệm hay dùng trong lý thuyết đồ thị. Ứng dụng một số kết quả của đồ thị vào giải quyết sáu dạng toán hay gặp trong chương trình bồi dưỡng toán trung học phổ thông.

 • 2955.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Jonsson, Jakob (2008)

 • A graph complex is a finite family of graphs closed under deletion of edges. Graph complexes show up naturally in many different areas of mathematics, including commutative algebra, geometry, and knot theory. Identifying each graph with its edge set, one may view a graph complex as a simplicial complex and hence interpret it as a geometric object. This volume examines topological properties of graph complexes, focusing on homotopy type and homology. Many of the proofs are based on Robin Forman's discrete version of Morse theory. As a byproduct, this volume also provides a loosely defined toolbox for attacking problems in topological combinatorics via discrete Morse theory. In terms...

 • 01050001332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thủy;  Advisor: Đặng, Huy Ruận (2013)

 • Lý thuyết đồ thị là một chuyên ngành toán học hiện đại đã được ứng dụng vào nhiều ngành khoa học, kỹ thuật khác nhau, bởi vì lý thuyết đồ thị là phương pháp khoa học có tính khái quát cao và có tính ổn định vững chắc vì thế thông qua đồ thị có thể mã hóa các mối quan hệ của các đối tượng được nghiên cứu. Vận dụng lý thuyết đồ thị để mô hình hóa các mối quan hệ trong giảng dạy sẽ chuyển thành phương pháp dạy học đặc thù và nâng cao được hiệu quả giảng dạy thúc đẩy quá trình tự học tự nghiên cứu của học sinh theo hướng tối ưu hóa. Đặc biệt việc vận dụng lý thuyết đồ thị trong giảng dạy còn nhằm rèn luyện năng lực hệ thống hóa kiến thức và năng lực sáng tạo của học sinh. Từ nhận thức trê...

Browsing by Subject 511.5

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 1370.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Gondran, Michel; Minoux, Michel (2008)

 • The origins of Graph Theory date back to Euler (1736) with the solution of the celebrated 'Koenigsberg Bridges Problem'; and to Hamilton with the famous 'Trip around the World' game (1859), stating for the first time a problem which, in its most recent version a" the 'Traveling Salesman Problem' -, is still the subject of active research. Yet, it has been during the last fifty years or soa "with the rise of the electronic computersa "that Graph theory has become an indispensable discipline in terms of the number and importance of its applications across the Applied Sciences. Gra

 • 01050001305.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Hải;  Advisor: Đặng, Huy Ruận (2014)

 • Đưa ra một số bài toán dẫn đến khái niệm đồ thị. Bằng những ví dụ gần gũi với thực tế. Làm rõ khái niệm đồ thị bằng những ví dụ gần gũi với thực tế cuộc sống. Tổng kết một số khái niệm hay dùng trong lý thuyết đồ thị. Ứng dụng một số kết quả của đồ thị vào giải quyết sáu dạng toán hay gặp trong chương trình bồi dưỡng toán trung học phổ thông.

 • 2955.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Jonsson, Jakob (2008)

 • A graph complex is a finite family of graphs closed under deletion of edges. Graph complexes show up naturally in many different areas of mathematics, including commutative algebra, geometry, and knot theory. Identifying each graph with its edge set, one may view a graph complex as a simplicial complex and hence interpret it as a geometric object. This volume examines topological properties of graph complexes, focusing on homotopy type and homology. Many of the proofs are based on Robin Forman's discrete version of Morse theory. As a byproduct, this volume also provides a loosely defined toolbox for attacking problems in topological combinatorics via discrete Morse theory. In terms...

 • 01050001332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thủy;  Advisor: Đặng, Huy Ruận (2013)

 • Lý thuyết đồ thị là một chuyên ngành toán học hiện đại đã được ứng dụng vào nhiều ngành khoa học, kỹ thuật khác nhau, bởi vì lý thuyết đồ thị là phương pháp khoa học có tính khái quát cao và có tính ổn định vững chắc vì thế thông qua đồ thị có thể mã hóa các mối quan hệ của các đối tượng được nghiên cứu. Vận dụng lý thuyết đồ thị để mô hình hóa các mối quan hệ trong giảng dạy sẽ chuyển thành phương pháp dạy học đặc thù và nâng cao được hiệu quả giảng dạy thúc đẩy quá trình tự học tự nghiên cứu của học sinh theo hướng tối ưu hóa. Đặc biệt việc vận dụng lý thuyết đồ thị trong giảng dạy còn nhằm rèn luyện năng lực hệ thống hóa kiến thức và năng lực sáng tạo của học sinh. Từ nhận thức trê...