Browsing by Subject 515.625

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 01050001815.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Chiêu;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2020-04-10)

 • Giới thiệu điều kiện cần cho bài toán điều khiển tối ưu rời rạc mô tả bởi phương trình sai phân thường .Trình bày phương pháp giải bài toán điều khiển tối ưu dạng toàn phương cho phương trình sai phân ẩn hệ số hằng. Giới thiệu hệ thống sản xuất hàng hóa được bán ra cho thị trường mô tả bởi phương trình sai phân thường. Trình bày điều kiện cân bằng giữa cung và cầu để đạt lợi nhuận cực đại mô tả bởi bài toán điều khiển tối ưu cho phương trình sai phân thường (4). Tiếp theo, chúng tôi mở rộng kết quả trên cho bài toán điều khiển tối ưu tuyến tính cho hệ rời rạc suy biến. .

 • 01050004336.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Trần, Hồng Thái, 1978-;  Advisor: Vũ, Văn Khương ; Lê, Đình Định (2019)

 • Nghiên cứu sự ổn định của nghiệm của hai lớp phương trình sai phân cấp hai dạng phân thức và một lớp phương trình sai phân cấp bốn dạng phân thức. Xây dựng dạng tiệm cận của nghiệm chứa hàm logarit tự nhiên của một dạng phương trình sai phân cấp ba dạng phân thức. Phân tích sự ổn định của điểm cân bằng của hai lớp hệ phương trình sai phân dạng phân thức.

Browsing by Subject 515.625

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 01050001815.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Chiêu;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2020-04-10)

 • Giới thiệu điều kiện cần cho bài toán điều khiển tối ưu rời rạc mô tả bởi phương trình sai phân thường .Trình bày phương pháp giải bài toán điều khiển tối ưu dạng toàn phương cho phương trình sai phân ẩn hệ số hằng. Giới thiệu hệ thống sản xuất hàng hóa được bán ra cho thị trường mô tả bởi phương trình sai phân thường. Trình bày điều kiện cân bằng giữa cung và cầu để đạt lợi nhuận cực đại mô tả bởi bài toán điều khiển tối ưu cho phương trình sai phân thường (4). Tiếp theo, chúng tôi mở rộng kết quả trên cho bài toán điều khiển tối ưu tuyến tính cho hệ rời rạc suy biến. .

 • 01050004336.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Trần, Hồng Thái, 1978-;  Advisor: Vũ, Văn Khương ; Lê, Đình Định (2019)

 • Nghiên cứu sự ổn định của nghiệm của hai lớp phương trình sai phân cấp hai dạng phân thức và một lớp phương trình sai phân cấp bốn dạng phân thức. Xây dựng dạng tiệm cận của nghiệm chứa hàm logarit tự nhiên của một dạng phương trình sai phân cấp ba dạng phân thức. Phân tích sự ổn định của điểm cân bằng của hai lớp hệ phương trình sai phân dạng phân thức.