Browsing by Subject 515.72

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 010500040111.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ninh, Thị Thu;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2018)

  • Chương 1. Trình bày một số kiến thức chuẩn bị liên quan đến phép chiếu trực giao và các tính chất của phép chiếu trực giao, bài toán chấp nhận tách, bài toán bất đẳng thức biến phân, bổ đề về nghiệm của bài toán chấp nhận tách. Chương 2. Trình bày một số phương pháp đạo hàm tăng cường giải bài toán chấp nhận tách bao gồm: phương pháp đạo hàm tăng cường tìm nghiệm của SFP, phương pháp đạo hàm tăng cường giảm nhẹ tìm nghiệm có chuẩn nhỏ nhất của SFP và phương pháp tựa đạo hàm tăng cường tìm nghiệm của SFP. Thuật toán và sự hội tụ của các phương pháp được trình bày lại rõ ràng và chi tiết. Một ứng dụng của phương pháp đạo hàm tăng cường giảm nhẹ để giải bài toán điều khiển tối ưu tuyến...

Browsing by Subject 515.72

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 010500040111.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ninh, Thị Thu;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2018)

  • Chương 1. Trình bày một số kiến thức chuẩn bị liên quan đến phép chiếu trực giao và các tính chất của phép chiếu trực giao, bài toán chấp nhận tách, bài toán bất đẳng thức biến phân, bổ đề về nghiệm của bài toán chấp nhận tách. Chương 2. Trình bày một số phương pháp đạo hàm tăng cường giải bài toán chấp nhận tách bao gồm: phương pháp đạo hàm tăng cường tìm nghiệm của SFP, phương pháp đạo hàm tăng cường giảm nhẹ tìm nghiệm có chuẩn nhỏ nhất của SFP và phương pháp tựa đạo hàm tăng cường tìm nghiệm của SFP. Thuật toán và sự hội tụ của các phương pháp được trình bày lại rõ ràng và chi tiết. Một ứng dụng của phương pháp đạo hàm tăng cường giảm nhẹ để giải bài toán điều khiển tối ưu tuyến...