Browsing by Subject 592

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050004208.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn;  Advisor: Nguyễn, Văn Vịnh (2019)

  • Nghiên cứu hiện trạng ĐDSH ĐVKXS cỡ lớn ở hệ thống suối của VQG Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu đặc điểm phân bố của ĐVKXS cỡ lớn theo mùa và theo các dạng sinh cảnh. Nghiên cứu mối liên quan giữa ĐVKXS cỡ lớn ở nước với một số yếu tố môi trường nước và theo các dạng sinh cảnh khác nhau. Đánh giá chất lượng nước tại các thủy vực nghiên cứu bằng SVCT là ĐVKXS cỡ lớn. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển ĐDSH ĐVKXS cỡ lớn ở nước tại khu vực nghiên cứu.

Browsing by Subject 592

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050004208.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn;  Advisor: Nguyễn, Văn Vịnh (2019)

  • Nghiên cứu hiện trạng ĐDSH ĐVKXS cỡ lớn ở hệ thống suối của VQG Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu đặc điểm phân bố của ĐVKXS cỡ lớn theo mùa và theo các dạng sinh cảnh. Nghiên cứu mối liên quan giữa ĐVKXS cỡ lớn ở nước với một số yếu tố môi trường nước và theo các dạng sinh cảnh khác nhau. Đánh giá chất lượng nước tại các thủy vực nghiên cứu bằng SVCT là ĐVKXS cỡ lớn. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển ĐDSH ĐVKXS cỡ lớn ở nước tại khu vực nghiên cứu.