Browsing by Subject 597

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050001496.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Vũ, Trung Tạng; Nguyễn, Xuân Huấn (2014)

  • Vì vậy đề tài luận án “Nghiên cứu khu hệ cá biển ven bờ tỉnh Bình Thuận và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi” đƣợc tiến hành thực hiện với những mục tiêu lớn sau: Xác định thành phần loài cá vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận với các phân tích chuyên sâu về cấu trúc sinh thái, cấu trúc dinh dưỡng, giá trị sử dụng, ... Phân tích, đánh giá hiện trạng nghề cá của tỉnh Bình Thuận. Đề xuất giải pháp nhằm khai thác hợp lý nguồn lợi và bảo vệ môi trƣờng, phát triển nguồn lợi ở vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận. Những điểm mới và đóp góp chính của luận án gồm có: Là công trình đầu tiên nghiên cứu trực tiếp và chuyên sâu về khu hệ cá biển ven bờ và nghề cá của tỉnh Bình Thuận;...

Browsing by Subject 597

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050001496.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Vũ, Trung Tạng; Nguyễn, Xuân Huấn (2014)

  • Vì vậy đề tài luận án “Nghiên cứu khu hệ cá biển ven bờ tỉnh Bình Thuận và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi” đƣợc tiến hành thực hiện với những mục tiêu lớn sau: Xác định thành phần loài cá vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận với các phân tích chuyên sâu về cấu trúc sinh thái, cấu trúc dinh dưỡng, giá trị sử dụng, ... Phân tích, đánh giá hiện trạng nghề cá của tỉnh Bình Thuận. Đề xuất giải pháp nhằm khai thác hợp lý nguồn lợi và bảo vệ môi trƣờng, phát triển nguồn lợi ở vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận. Những điểm mới và đóp góp chính của luận án gồm có: Là công trình đầu tiên nghiên cứu trực tiếp và chuyên sâu về khu hệ cá biển ven bờ và nghề cá của tỉnh Bình Thuận;...