Browsing by Subject 6.4

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050009545.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đoàn, Xuân Dũng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hoài (2018)

  • Tìm hiểu tổng quan về tóm tắt văn bản và đi sâu vào tóm tắt tóm lược. Trình bày hiểu biết về các mô hình mạng trong học sâu như mạng nơ-ron đa lớp, mạng RNN, mạng LSTM, mạng GRU, mạng nơ-ron tích chập. Đề xuất mô hình dựa trên mạng nơ-ron tích chập và mạng GRU kèm theo cơ chế Attention. Tiến hành thử nghiệm với hai bộ dữ liệu khác biệt với các cấu hình mạng CNN khác nhau. Mô hình đề xuất cho kết quả vượt trội so với mô hình words-lvt2k-1sent của nhóm tác giả R Nallapati...

Browsing by Subject 6.4

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050009545.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đoàn, Xuân Dũng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hoài (2018)

  • Tìm hiểu tổng quan về tóm tắt văn bản và đi sâu vào tóm tắt tóm lược. Trình bày hiểu biết về các mô hình mạng trong học sâu như mạng nơ-ron đa lớp, mạng RNN, mạng LSTM, mạng GRU, mạng nơ-ron tích chập. Đề xuất mô hình dựa trên mạng nơ-ron tích chập và mạng GRU kèm theo cơ chế Attention. Tiến hành thử nghiệm với hai bộ dữ liệu khác biệt với các cấu hình mạng CNN khác nhau. Mô hình đề xuất cho kết quả vượt trội so với mô hình words-lvt2k-1sent của nhóm tác giả R Nallapati...