Browsing by Subject Axit béo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050000378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thanh Hà; Trần, Thị Như Mai (2011)

 • Giới thiệu tổng quan về axit béo không thay thế, vật liệu xúc tác cho quá trình este hóa. Nghiên cứu thực nghiệm: Tổng hợp vật liệu γ -Al2O3; tổng hợp vật liệu Zn,P/ γ-Al2O3; các phương pháp vật lý đặc trưng (phương pháp nhiễu xạ Rownghen(X-ray Difration-XRD), phương pháp tán xạ điện tử EDS, phương pháp xác định diện tích bề mặt –BET đơn điểm, ... ); phản ứng este ccheos hóa một số mỡ động vật sử dụng xúc tác phân tán kim loại đẫ điều chế. Đưa ra kết quả: Kết quả tổng hợp và đặc trưng vật liệu γ-Al2O3 và Zn,P/ γ-Al2O3, nghiên cứu phản ứng este chéo hóa một số mỡ động vật với xúc tác Zn,P/Al2O3.

 • 01050000964_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Việt Dung;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung; Lưu, Văn Bôi (2012)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Sử dụng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm - xây dựng mô hình hồi quy bậc hai tâm trực giao để tìm điều kiện tối ưu cho quá trình xác định các axit béo trong dầu mỡ động thực vật. Kết quả nghiên cứu đã thu được tối ưu hơn nhiều so với các nghiên cứu phân tích axit béo trước đây. Đã sử dụng các kỹ thuật sắc ký hiện đại: sắc ký khí ion hóa ngọn lửa (GC/FID) và sắc ký lỏng siêu nhanh (UFLC) để phân tích đồng thời 37 metyl este axit béo trong hỗn hợp. Các nghiên cứu được tiến hành một cách có hệ thống từ khảo sát đơn lẻ đến mô hình hóa các yếu tố có ảnh hưởng tương hỗ. Qu...

Browsing by Subject Axit béo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050000378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thanh Hà; Trần, Thị Như Mai (2011)

 • Giới thiệu tổng quan về axit béo không thay thế, vật liệu xúc tác cho quá trình este hóa. Nghiên cứu thực nghiệm: Tổng hợp vật liệu γ -Al2O3; tổng hợp vật liệu Zn,P/ γ-Al2O3; các phương pháp vật lý đặc trưng (phương pháp nhiễu xạ Rownghen(X-ray Difration-XRD), phương pháp tán xạ điện tử EDS, phương pháp xác định diện tích bề mặt –BET đơn điểm, ... ); phản ứng este ccheos hóa một số mỡ động vật sử dụng xúc tác phân tán kim loại đẫ điều chế. Đưa ra kết quả: Kết quả tổng hợp và đặc trưng vật liệu γ-Al2O3 và Zn,P/ γ-Al2O3, nghiên cứu phản ứng este chéo hóa một số mỡ động vật với xúc tác Zn,P/Al2O3.

 • 01050000964_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Việt Dung;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung; Lưu, Văn Bôi (2012)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Sử dụng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm - xây dựng mô hình hồi quy bậc hai tâm trực giao để tìm điều kiện tối ưu cho quá trình xác định các axit béo trong dầu mỡ động thực vật. Kết quả nghiên cứu đã thu được tối ưu hơn nhiều so với các nghiên cứu phân tích axit béo trước đây. Đã sử dụng các kỹ thuật sắc ký hiện đại: sắc ký khí ion hóa ngọn lửa (GC/FID) và sắc ký lỏng siêu nhanh (UFLC) để phân tích đồng thời 37 metyl este axit béo trong hỗn hợp. Các nghiên cứu được tiến hành một cách có hệ thống từ khảo sát đơn lẻ đến mô hình hóa các yếu tố có ảnh hưởng tương hỗ. Qu...