Browsing by Subject Cổ đông

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 00050002194_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mích;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2007)

 • Nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền của cổ đông: nguồn gốc quyền lực của cổ đông, bản chất quyền của cổ đông, phân loại cổ đông; Các cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của cổ đông; Vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền (...)

 • 00050001482.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thái Hán (2012)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về quyền của cổ đông và sự cần thiết phải bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần. Tìm hiểu cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam và so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới: thực trạng bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần, thực tiễn quản lý và điều hành công ty cổ phần ở Việt Nam, bảo vệ cổ đông thiểu số theo pháp luật của Nhật Bản, bảo vệ cổ đông thiểu số theo pháp luật của Pháp, bảo vệ cổ đông thiểu số theo pháp luật của Mỹ, bảo vệ cổ đông theo nguyên tắc quản trị công ty của OECD, một số nghiên cứu tham khảo áp dụng tại Việt Nam. Giải pháp và kiến nghị nhằm xây d...

 • 00050001482_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thái Hán;  Advisor: Vũ, Quang (2012)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về quyền của cổ đông và sự cần thiết phải bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần. Tìm hiểu cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam và so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới: thực trạng (...)

 • V_L0_01385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thế Côn;  Advisor: Nguyễn, Như Phát, người hướng dẫn (2007)

 • 112 tr. + CD-ROM; Khái luận về bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số như quyền, cơ chế bảo vệ và pháp luật bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số. Tìm hiểu việc bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số theo pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay như quyền tham gia quản lý công ty; q (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 00050005229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hải;  Advisor: Đinh, Dũng Sỹ (2015)

 • Trong khuôn khổ đề tài, luận văn đã giải quyết được những vấn đề sau: Thứ nhất, việc nghiên cứu cơ sở lý luận cho thấy vai trò của nguyên tắc này trong việc tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn, xây dựng niềm tin của cổ đông nhà đầu tư và nâng cao uy tín của công ty. Qua kinh nghiệm của các quốc gia có nền tảng quản trị tốt và các nguyên tắc quản trị của OECD, có thể rút ra bài học về việc kết hợp giữa các quy định của pháp luật và các thông lệ quản trị tốt để thực hiện hiệu quả nguyên tắc này. Thứ hai, qua phân tích các quy định pháp luật, có thể thấy nỗ lực của các cơ quan lập pháp trong việc xây dựng hệ thống pháp lý theo hướng tiếp cận các nguyên tắc quản trị hiện đại và các t...

 • 00050000475_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hoa;  Advisor: Phạm, Thị Giang Thu (2010)

 • Tổng quan về Công ty cổ phần và tranh chấp pháp lý giữa các cổ đông trong Công ty cổ phần. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp pháp lý giữa các cổ đông trong Công ty cổ phần. Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả hơn những tranh chấp pháp (...)

Browsing by Subject Cổ đông

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 00050002194_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mích;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2007)

 • Nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền của cổ đông: nguồn gốc quyền lực của cổ đông, bản chất quyền của cổ đông, phân loại cổ đông; Các cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của cổ đông; Vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền (...)

 • 00050001482.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thái Hán (2012)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về quyền của cổ đông và sự cần thiết phải bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần. Tìm hiểu cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam và so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới: thực trạng bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần, thực tiễn quản lý và điều hành công ty cổ phần ở Việt Nam, bảo vệ cổ đông thiểu số theo pháp luật của Nhật Bản, bảo vệ cổ đông thiểu số theo pháp luật của Pháp, bảo vệ cổ đông thiểu số theo pháp luật của Mỹ, bảo vệ cổ đông theo nguyên tắc quản trị công ty của OECD, một số nghiên cứu tham khảo áp dụng tại Việt Nam. Giải pháp và kiến nghị nhằm xây d...

 • 00050001482_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thái Hán;  Advisor: Vũ, Quang (2012)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về quyền của cổ đông và sự cần thiết phải bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần. Tìm hiểu cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam và so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới: thực trạng (...)

 • V_L0_01385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thế Côn;  Advisor: Nguyễn, Như Phát, người hướng dẫn (2007)

 • 112 tr. + CD-ROM; Khái luận về bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số như quyền, cơ chế bảo vệ và pháp luật bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số. Tìm hiểu việc bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số theo pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay như quyền tham gia quản lý công ty; q (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 00050005229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hải;  Advisor: Đinh, Dũng Sỹ (2015)

 • Trong khuôn khổ đề tài, luận văn đã giải quyết được những vấn đề sau: Thứ nhất, việc nghiên cứu cơ sở lý luận cho thấy vai trò của nguyên tắc này trong việc tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn, xây dựng niềm tin của cổ đông nhà đầu tư và nâng cao uy tín của công ty. Qua kinh nghiệm của các quốc gia có nền tảng quản trị tốt và các nguyên tắc quản trị của OECD, có thể rút ra bài học về việc kết hợp giữa các quy định của pháp luật và các thông lệ quản trị tốt để thực hiện hiệu quả nguyên tắc này. Thứ hai, qua phân tích các quy định pháp luật, có thể thấy nỗ lực của các cơ quan lập pháp trong việc xây dựng hệ thống pháp lý theo hướng tiếp cận các nguyên tắc quản trị hiện đại và các t...

 • 00050000475_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hoa;  Advisor: Phạm, Thị Giang Thu (2010)

 • Tổng quan về Công ty cổ phần và tranh chấp pháp lý giữa các cổ đông trong Công ty cổ phần. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp pháp lý giữa các cổ đông trong Công ty cổ phần. Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả hơn những tranh chấp pháp (...)