Browsing by Subject Cổ địa lý học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003979.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Đào;  Advisor: Đinh, Văn Thuận (2018)

  •  Dựa trên kết quả phân tích mẫu, đã phân chia được 11 phức hệ cổ sinh (bào tử phấn hoa và trùng lỗ) trong các thành tạo trầm tích từ Oligocen muộn đến Pliocen sớm, cụ thể: - Oligocen muộn có 1 phức hệ: Gothanipollis - Zonocostites - Miocen sớm có 1 phức hệ: Caryapollenites - Acrostichum - Miocen giữa có 3 phức hệ, gồm: Crassoretitriletes – Stenochleana, Triporopollenites – Acrostichum – Stenochleana và Quercoidites – Zonocostites. - Miocen muộn có 5 phức hệ, gồm: Acrostichum – Pinuspollenites, Stenochleana – Triporopollenites, Ammonia – Stenochleana – Quercoidites, Quercoidites – Zonocostites và Platycaryapollenites – Stenochleana. - Pliocen sớm có 1 phức hệ: Ammonia – Globigeri...

Browsing by Subject Cổ địa lý học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003979.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Đào;  Advisor: Đinh, Văn Thuận (2018)

  •  Dựa trên kết quả phân tích mẫu, đã phân chia được 11 phức hệ cổ sinh (bào tử phấn hoa và trùng lỗ) trong các thành tạo trầm tích từ Oligocen muộn đến Pliocen sớm, cụ thể: - Oligocen muộn có 1 phức hệ: Gothanipollis - Zonocostites - Miocen sớm có 1 phức hệ: Caryapollenites - Acrostichum - Miocen giữa có 3 phức hệ, gồm: Crassoretitriletes – Stenochleana, Triporopollenites – Acrostichum – Stenochleana và Quercoidites – Zonocostites. - Miocen muộn có 5 phức hệ, gồm: Acrostichum – Pinuspollenites, Stenochleana – Triporopollenites, Ammonia – Stenochleana – Quercoidites, Quercoidites – Zonocostites và Platycaryapollenites – Stenochleana. - Pliocen sớm có 1 phức hệ: Ammonia – Globigeri...