Browsing by Subject Java

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • Matthieu_Pascaud.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: DINH, Van Hoan; PASCAUD, Matthieu (2009)

 • Ce mémoire est l’aboutissement de cinq mois de stage au sein de la société IFI Solution. Il entre dans le cadre de ma formation en Master, au sein de l’Institut de la Francophonie pour l’Informatique, en partenariat avec l’université de La Rochelle. Le projet sur lequel j’ai travaillé provient d’une demande effectuée par Edelia (filiale du groupe EDF). Nommé Portail TV, il a pour but de permettre aux clients EDF de visualiser leur consommation d’énergie (électricité, gaz, eau) via un écran de télévision ou internet. Cette application a également pour objectif de diminuer les consommations d’énergie. En effet, le client pourra recevoir des alertes en cas de dépassement d’un nive...

 • 450.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Jawad, Bashar (2009)

 • Groovy and Grails Recipes is the busy developer's guide to developing applications in Groovy and Grails. Rather than boring you with theoretical knowledge of “yet another language/framework,” this book delves straight into solving real–life problems in Groovy and Grails using easy–to–understand, well–explained code snippets. Through learning by example, you will be able to pick up on Groovy and Grails quickly and use the book as an essential reference when developing applications.

 • 00060000028.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trương, Anh Hoàng; Trương, Thị Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Trịnh, Thanh Bình; Đặng, Văn Hưng; Nguyễn, Thị Thu Trang (2009)

 • Nghiên cứu ngữ nghĩa chuẩn của các biểu đồ tuần tự trong UML. Phương pháp phân tích và đọc định dạng XMI của các biểu đồ UML để trích ra các thông tin ngữ nghĩa và biến chúng thành các máy trạng thái xác định để kiểm chứng được thuận tiện. Nghiên cứu lập trình hướng khía cạnh và cài đặt chức năng kiểm chứng tự động các dãy lời gọi xem chúng có tuân thủ đặc tả hay không. Kết quả nghiên cứu là Thư viện đọc file XMI chứa các biểu đồ tuần tự theo chuẩn UML 2.0. Chương trình phát hiện các lỗi không tuân thủ đặc tả biểu đồ tuần tự UML 2.0 của chương trình. Cài đặt phương pháp kiểm tra tự động dựa trên AOP

 • 00050006798.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thu Hà;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng (2015)

 • Luận văn này tập trung nghiên cứu phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho các ứng dụng Java dựa trên kỹ thuật kiểm thử hộp trong dòng điều khiển hướng tĩnh, đồng thời cài đặt một công cụ (JavaUnitCFT) hỗ trợ cho phương pháp này. Phương pháp được mô tả thành một quy trình với các bước chính như sau: Bước đầu tiên, từ mã nguồn được cung cấp, ta sẽ phân tích để sinh đồ thị dòng điều khiển thỏa mãn tiêu chí phủ kiểm thử. Sau đó, đồ thị dòng điều khiển được phân tích để xây dựng tập đường kiểm thử. Bước tiếp theo, các đờng kiểm thử chứa vòng lặp được cấu trúc lại để sinh thêm các đường kiểm thử mới dùng kiểm thử tính đúng đắn vòng lặp. Dựa trên tập các đường kiểm thử, ta xây dựng các...

Browsing by Subject Java

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • Matthieu_Pascaud.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: DINH, Van Hoan; PASCAUD, Matthieu (2009)

 • Ce mémoire est l’aboutissement de cinq mois de stage au sein de la société IFI Solution. Il entre dans le cadre de ma formation en Master, au sein de l’Institut de la Francophonie pour l’Informatique, en partenariat avec l’université de La Rochelle. Le projet sur lequel j’ai travaillé provient d’une demande effectuée par Edelia (filiale du groupe EDF). Nommé Portail TV, il a pour but de permettre aux clients EDF de visualiser leur consommation d’énergie (électricité, gaz, eau) via un écran de télévision ou internet. Cette application a également pour objectif de diminuer les consommations d’énergie. En effet, le client pourra recevoir des alertes en cas de dépassement d’un nive...

 • 450.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Jawad, Bashar (2009)

 • Groovy and Grails Recipes is the busy developer's guide to developing applications in Groovy and Grails. Rather than boring you with theoretical knowledge of “yet another language/framework,” this book delves straight into solving real–life problems in Groovy and Grails using easy–to–understand, well–explained code snippets. Through learning by example, you will be able to pick up on Groovy and Grails quickly and use the book as an essential reference when developing applications.

 • 00060000028.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trương, Anh Hoàng; Trương, Thị Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Trịnh, Thanh Bình; Đặng, Văn Hưng; Nguyễn, Thị Thu Trang (2009)

 • Nghiên cứu ngữ nghĩa chuẩn của các biểu đồ tuần tự trong UML. Phương pháp phân tích và đọc định dạng XMI của các biểu đồ UML để trích ra các thông tin ngữ nghĩa và biến chúng thành các máy trạng thái xác định để kiểm chứng được thuận tiện. Nghiên cứu lập trình hướng khía cạnh và cài đặt chức năng kiểm chứng tự động các dãy lời gọi xem chúng có tuân thủ đặc tả hay không. Kết quả nghiên cứu là Thư viện đọc file XMI chứa các biểu đồ tuần tự theo chuẩn UML 2.0. Chương trình phát hiện các lỗi không tuân thủ đặc tả biểu đồ tuần tự UML 2.0 của chương trình. Cài đặt phương pháp kiểm tra tự động dựa trên AOP

 • 00050006798.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thu Hà;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng (2015)

 • Luận văn này tập trung nghiên cứu phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho các ứng dụng Java dựa trên kỹ thuật kiểm thử hộp trong dòng điều khiển hướng tĩnh, đồng thời cài đặt một công cụ (JavaUnitCFT) hỗ trợ cho phương pháp này. Phương pháp được mô tả thành một quy trình với các bước chính như sau: Bước đầu tiên, từ mã nguồn được cung cấp, ta sẽ phân tích để sinh đồ thị dòng điều khiển thỏa mãn tiêu chí phủ kiểm thử. Sau đó, đồ thị dòng điều khiển được phân tích để xây dựng tập đường kiểm thử. Bước tiếp theo, các đờng kiểm thử chứa vòng lặp được cấu trúc lại để sinh thêm các đường kiểm thử mới dùng kiểm thử tính đúng đắn vòng lặp. Dựa trên tập các đường kiểm thử, ta xây dựng các...