Browsing by Subject Java Path Finder

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00051000037_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Quang Thập;  Advisor: Trương, Ninh Thuận (2011)

  • Kiểm chứng phần mềm, kiến trúc bộ sinh dữ liệu kiểm thử; Phương pháp kiểm chứng ràng buộc kịch bản qua triển khai sử dụng Java PathFinder; Cài đặt Kiểm chứng ràng buộc kịch bản thực thi; khó khăn và cài đặt công cụ mẫu.

Browsing by Subject Java Path Finder

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00051000037_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Quang Thập;  Advisor: Trương, Ninh Thuận (2011)

  • Kiểm chứng phần mềm, kiến trúc bộ sinh dữ liệu kiểm thử; Phương pháp kiểm chứng ràng buộc kịch bản qua triển khai sử dụng Java PathFinder; Cài đặt Kiểm chứng ràng buộc kịch bản thực thi; khó khăn và cài đặt công cụ mẫu.