Browsing by Subject O-phenantrolin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document (2).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trịnh, Ngọc Châu; Triệu, Thị Nguyệt (2002)

  • Các phức chất hôn hợp giữa axetylaxetonat kim loại vói các bazơ hữu cơ có ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực phân tích, làm giàu, tách và làm sạch các nguyên tô" đất hiếm, tạo màng oxit kim loại có tính siêu dẫn ... [1, 2, 3]. Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu ứng dụng của các P-đixetonat còn rất ít.Trong bài báo này chúng tôi tổng hợp và nghiên cứu khả năng ứng dụng phức chất hỗn hợp của các nguyên tô' đất hiếm vối axetylaxetonat (acac) và o-phenantrolin (Phen) để tách các nguyên tô đất hiêm khỏi Ca - một nguyên tô thường tồn tại cùng các nguyên tố đất hiếm trong tự nhiên và bước đầu nghiên cứu khả nảng tạo màng của chúng.

Browsing by Subject O-phenantrolin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document (2).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trịnh, Ngọc Châu; Triệu, Thị Nguyệt (2002)

  • Các phức chất hôn hợp giữa axetylaxetonat kim loại vói các bazơ hữu cơ có ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực phân tích, làm giàu, tách và làm sạch các nguyên tô" đất hiếm, tạo màng oxit kim loại có tính siêu dẫn ... [1, 2, 3]. Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu ứng dụng của các P-đixetonat còn rất ít.Trong bài báo này chúng tôi tổng hợp và nghiên cứu khả năng ứng dụng phức chất hỗn hợp của các nguyên tô' đất hiếm vối axetylaxetonat (acac) và o-phenantrolin (Phen) để tách các nguyên tô đất hiêm khỏi Ca - một nguyên tô thường tồn tại cùng các nguyên tố đất hiếm trong tự nhiên và bước đầu nghiên cứu khả nảng tạo màng của chúng.