Browsing by Subject Quảng bá du lịch ; Báo chí

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005849.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Tiến Lâm;  Advisor: Trần, Bá Dung (2019)

  • Mục đích nghiên cứu của luận văn là đánh giá đúng thực trạng của hoạt động tuyên truyền, quảng bá về phát triển du lịch trên báo chí Hà Giang, phân tích những mặt tích cực và hạn chế của báo chí Hà Giang trong định hƣớng phát triển du lịch, để từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của công tác này, góp phần việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đổi mới và hội nhập hiện nay

Browsing by Subject Quảng bá du lịch ; Báo chí

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005849.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Tiến Lâm;  Advisor: Trần, Bá Dung (2019)

  • Mục đích nghiên cứu của luận văn là đánh giá đúng thực trạng của hoạt động tuyên truyền, quảng bá về phát triển du lịch trên báo chí Hà Giang, phân tích những mặt tích cực và hạn chế của báo chí Hà Giang trong định hƣớng phát triển du lịch, để từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của công tác này, góp phần việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đổi mới và hội nhập hiện nay