Browsing by Subject Quy chế dân chủ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 2950-1-5344-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2004)

 • Qua hơn 5 năm triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có thế khắng định đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta; bước đầu đáp ứng kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân, nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thực hiện quy chế dân chủ đã làm chuyển biến một bước nhận thức của cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân về phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Dân chủ hoá cũng chính là để phát huy các tiêm năng, tài năng của con người và các năng lực xã hội, cũng chính là phát huy nội lực. Tuy nhiên sự nghiệp dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mới chỉ dừng lại ở giai đoạn đ...

 • 2710-1-6618-1-10-20170110.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2006)

 • Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn là một văn bản pháp luật được Uỷ ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khoá XI đã thông qua vào ngày 20 tháng 4 năm 2007 (Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11) và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, và được Chủ tịch nước Việt Nam ra lệnh công bố trên toàn quốc. Đây là văn bản quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn[4] và là văn bản pháp lý quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Tính đến nay Pháp lệnh là văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất (không kể Hiến pháp Việt Nam) quy định về vấn đề dân chủ ở cấp xã.

 • 02050002300.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Hà, Quang Ngọc (2014)

 • Phân tích những vấn đề lí luận về dân chủ, dân chủ cơ sở và dân chủ trong trường học, ý nghĩa của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường THPT;Phân tích, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong các trường trung học phổ thông ở huyện Chương Mĩ, làm rõ những tác động của việc thực hiện đó đối với hoạt động giáo dục của nhà trường và xã hội trong thời gian qua; Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa Quy chế dân chủ trong các trường THPT, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay...

 • 02050000337_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Khánh Ly;  Advisor: Nguyễn, Văn Huyên (2010)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hôi khoa học -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ vấn đề lí luận và thực tiễn của dân chủ; quy chế thực hiện dân chủ cơ sở. Khảo sát, phân tích, khái quát một số vấn đề về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay. Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hơ (...); Electronic Resources

 • 02050002274.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Dũng;  Advisor: Trần, Thị Thu Hương (2013)

 • Vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những vấn đề quan trọng cấp bách, để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới hiện nay. Do vậy, việc phân tích cơ sở lý luận và đánh giá quá trình thực hiện, để từ đó góp phần tổng kết thực tiễn, đưa ra được phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn một địa phương cụ thể có nhiều đặc thù như tỉnh Hà Tĩnh, là một việc làm cần thiết. Do vậy, đề tài Luận văn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, vừa thể hiện tính cấp thiết của vấn đề đặt ra...

 • 02050003351.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh Chi;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001), vấn đề “dân chủ” được xác định là một trong năm mục tiêu quan trọng mà Đảng phải lãnh đạo toàn xã hội hướng tới: “Dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; đến Đại hội ảng lần thứXI (2011), Đảng ta đã đưa mục tiêu “dân củ” lên trước; coi “dân chủ” là tiền đề, điều kiện để thực hiện “công bằng” và “văn minh” trong xã hội Việt Nam. Đây là những bước đột phá cả về lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng và thực hiện mục tiêu dân chủ.

Browsing by Subject Quy chế dân chủ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 2950-1-5344-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2004)

 • Qua hơn 5 năm triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có thế khắng định đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta; bước đầu đáp ứng kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân, nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thực hiện quy chế dân chủ đã làm chuyển biến một bước nhận thức của cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân về phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Dân chủ hoá cũng chính là để phát huy các tiêm năng, tài năng của con người và các năng lực xã hội, cũng chính là phát huy nội lực. Tuy nhiên sự nghiệp dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mới chỉ dừng lại ở giai đoạn đ...

 • 2710-1-6618-1-10-20170110.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2006)

 • Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn là một văn bản pháp luật được Uỷ ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khoá XI đã thông qua vào ngày 20 tháng 4 năm 2007 (Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11) và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, và được Chủ tịch nước Việt Nam ra lệnh công bố trên toàn quốc. Đây là văn bản quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn[4] và là văn bản pháp lý quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Tính đến nay Pháp lệnh là văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất (không kể Hiến pháp Việt Nam) quy định về vấn đề dân chủ ở cấp xã.

 • 02050002300.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Hà, Quang Ngọc (2014)

 • Phân tích những vấn đề lí luận về dân chủ, dân chủ cơ sở và dân chủ trong trường học, ý nghĩa của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường THPT;Phân tích, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong các trường trung học phổ thông ở huyện Chương Mĩ, làm rõ những tác động của việc thực hiện đó đối với hoạt động giáo dục của nhà trường và xã hội trong thời gian qua; Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa Quy chế dân chủ trong các trường THPT, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay...

 • 02050000337_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Khánh Ly;  Advisor: Nguyễn, Văn Huyên (2010)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hôi khoa học -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ vấn đề lí luận và thực tiễn của dân chủ; quy chế thực hiện dân chủ cơ sở. Khảo sát, phân tích, khái quát một số vấn đề về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay. Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hơ (...); Electronic Resources

 • 02050002274.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Dũng;  Advisor: Trần, Thị Thu Hương (2013)

 • Vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những vấn đề quan trọng cấp bách, để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới hiện nay. Do vậy, việc phân tích cơ sở lý luận và đánh giá quá trình thực hiện, để từ đó góp phần tổng kết thực tiễn, đưa ra được phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn một địa phương cụ thể có nhiều đặc thù như tỉnh Hà Tĩnh, là một việc làm cần thiết. Do vậy, đề tài Luận văn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, vừa thể hiện tính cấp thiết của vấn đề đặt ra...

 • 02050003351.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh Chi;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001), vấn đề “dân chủ” được xác định là một trong năm mục tiêu quan trọng mà Đảng phải lãnh đạo toàn xã hội hướng tới: “Dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; đến Đại hội ảng lần thứXI (2011), Đảng ta đã đưa mục tiêu “dân củ” lên trước; coi “dân chủ” là tiền đề, điều kiện để thực hiện “công bằng” và “văn minh” trong xã hội Việt Nam. Đây là những bước đột phá cả về lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng và thực hiện mục tiêu dân chủ.