Browsing by Subject Từ tình thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L2_01076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Xuân Hương (2007)

 • Trình bày những khái niệm tình thái, phân biệt tình thái nhận thức và tình thái đạo nghĩa, các kiểu loại tình thái nhận thức, các phương tiện từ vựng, phương tiện ngữ pháp ở tiếng Việt, quan hệ giữa câu phủ định và tình thái phản thực hữu ở tiếng Việt. Trình bày các phương tiện từ vựng biểu thị tình thái phản thực hữu trong tiếng Việt: các quán ngữ tình thái, vị từ tình thái làm hư, các kiểu từ tình thái chỉ tình thái phản thực hữu. Nghiên cứu các phương tiện ngữ pháp biểu thị tình thái phản thực hữu trong tiếng Việt: câu phủ định với các phó từ phủ định, các kiểu câu điều kiện giả định biểu thị tình thái phản thực hữu và một số câu có các động từ thái độ mệnh đề chỉ tình thái phản th...

 • 02050002353.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thanh Tuyền;  Advisor: Nguyễn, Văn Chính (2014)

 • Tìm hiểu, khảo sát và phân tích vai trò và tác dụng của các TTTT trong giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Trên cơ sở đó đưa ra các đánh giá, nhận xét về việc dùng các TTTT tiếng Việt trong các giáo trình này. Bước đầu đề xuất một vài kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nhóm TTTT cho học viên người nước ngoài.

Browsing by Subject Từ tình thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L2_01076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Xuân Hương (2007)

 • Trình bày những khái niệm tình thái, phân biệt tình thái nhận thức và tình thái đạo nghĩa, các kiểu loại tình thái nhận thức, các phương tiện từ vựng, phương tiện ngữ pháp ở tiếng Việt, quan hệ giữa câu phủ định và tình thái phản thực hữu ở tiếng Việt. Trình bày các phương tiện từ vựng biểu thị tình thái phản thực hữu trong tiếng Việt: các quán ngữ tình thái, vị từ tình thái làm hư, các kiểu từ tình thái chỉ tình thái phản thực hữu. Nghiên cứu các phương tiện ngữ pháp biểu thị tình thái phản thực hữu trong tiếng Việt: câu phủ định với các phó từ phủ định, các kiểu câu điều kiện giả định biểu thị tình thái phản thực hữu và một số câu có các động từ thái độ mệnh đề chỉ tình thái phản th...

 • 02050002353.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thanh Tuyền;  Advisor: Nguyễn, Văn Chính (2014)

 • Tìm hiểu, khảo sát và phân tích vai trò và tác dụng của các TTTT trong giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Trên cơ sở đó đưa ra các đánh giá, nhận xét về việc dùng các TTTT tiếng Việt trong các giáo trình này. Bước đầu đề xuất một vài kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nhóm TTTT cho học viên người nước ngoài.