Browsing by Subject Từ tượng thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thiên Thanh;  Advisor: Lưu, Tuấn Anh (2015)

 • Giới thiệu về từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Hàn nhằm cung cấp một cái nhìn khái quát về từ tượng thanh, tượng hình, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm về phương thức cấu tạo, chức năng cú pháp cũng như hoạt động của các từ tượng thanh, tượng hình trong đời sống ngôn ngữ. Thông qua đó, luận văn có thể trở thành tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu tiếng Hàn. Đối chiếu nhóm từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Hàn với tiếng Việt về đặc điểm cấu tạo, chức năng cú pháp cũng như về mặt ngữ dụng. Qua đó, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt, làm cho vấn đề trở nên sáng tỏ và khách quan. Điều này có giá trị trong công tác nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ.

 • 04056000006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Hà (2014)

 • 野田『外国人のための基本語用例辞書(第2版)、(1987)』によると擬音語・擬態語の200リストを作り、分類されている。副詞用法、動詞用法、名詞用法、形容詞・形容動詞用法などが考察された。副詞用法には様態副詞、結果副詞、程度副詞、頻度副詞、「と」がついているかどうかなど用法がある。動詞用法には「~する」、「~つく」、「~めく」、「~む」、「~る」、「~す」、「~く」、「~ぐ」などの動詞として使用される。名詞用法には単独名詞・複数名詞などとして使用され、形容詞・形容動詞には「~と」、「~に」、「~の」が使うかどうかの研究である。また、「~しい」の形で擬音語・擬態語が形容詞として使われている。; Luận văn ThS. Ngôn ngữ Nhật Bản -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources

Browsing by Subject Từ tượng thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thiên Thanh;  Advisor: Lưu, Tuấn Anh (2015)

 • Giới thiệu về từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Hàn nhằm cung cấp một cái nhìn khái quát về từ tượng thanh, tượng hình, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm về phương thức cấu tạo, chức năng cú pháp cũng như hoạt động của các từ tượng thanh, tượng hình trong đời sống ngôn ngữ. Thông qua đó, luận văn có thể trở thành tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu tiếng Hàn. Đối chiếu nhóm từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Hàn với tiếng Việt về đặc điểm cấu tạo, chức năng cú pháp cũng như về mặt ngữ dụng. Qua đó, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt, làm cho vấn đề trở nên sáng tỏ và khách quan. Điều này có giá trị trong công tác nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ.

 • 04056000006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Hà (2014)

 • 野田『外国人のための基本語用例辞書(第2版)、(1987)』によると擬音語・擬態語の200リストを作り、分類されている。副詞用法、動詞用法、名詞用法、形容詞・形容動詞用法などが考察された。副詞用法には様態副詞、結果副詞、程度副詞、頻度副詞、「と」がついているかどうかなど用法がある。動詞用法には「~する」、「~つく」、「~めく」、「~む」、「~る」、「~す」、「~く」、「~ぐ」などの動詞として使用される。名詞用法には単独名詞・複数名詞などとして使用され、形容詞・形容動詞には「~と」、「~に」、「~の」が使うかどうかの研究である。また、「~しい」の形で擬音語・擬態語が形容詞として使われている。; Luận văn ThS. Ngôn ngữ Nhật Bản -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources