Browsing by Subject Từ trực cảm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003996.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Hồng Phong;  Advisor: Bùi, Công Cường (2018)

  • - Nghiên cứu các quy trình gộp thông tin cho bằng từ, có yếu tố trực cảm. Trong phần này, NCS đề xuất khái niệm từ trực cảm (ILL). Các toán tử gộp trên ILL cung cấp cơ sở lý thuyết cho các bài toán ra quyết định với thông tin là từ, có yếu tố trực cảm, được biểu diễn dưới dạng ILL. Tính đúng đắn và hiệu quả của việc sử dụng ILL trong các bài toán ra quyết định đã được chứng minh về mặt lý thuyết và thực hành. - Đề xuất độ đo tương tự giữa các từ và giữa các véc-tơ cho bằng từ. Các khái niệm mới được sử dụng để xây dựng thuật toán LCA giúp phân loại thông tin cho bằng từ. LCA được thực nghiệm trên dữ liệu rời rạc có thứ tự và dữ liệu rời rạc chưa có thứ tự. - Đưa ra độ đo tương tự gi...

Browsing by Subject Từ trực cảm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003996.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Hồng Phong;  Advisor: Bùi, Công Cường (2018)

  • - Nghiên cứu các quy trình gộp thông tin cho bằng từ, có yếu tố trực cảm. Trong phần này, NCS đề xuất khái niệm từ trực cảm (ILL). Các toán tử gộp trên ILL cung cấp cơ sở lý thuyết cho các bài toán ra quyết định với thông tin là từ, có yếu tố trực cảm, được biểu diễn dưới dạng ILL. Tính đúng đắn và hiệu quả của việc sử dụng ILL trong các bài toán ra quyết định đã được chứng minh về mặt lý thuyết và thực hành. - Đề xuất độ đo tương tự giữa các từ và giữa các véc-tơ cho bằng từ. Các khái niệm mới được sử dụng để xây dựng thuật toán LCA giúp phân loại thông tin cho bằng từ. LCA được thực nghiệm trên dữ liệu rời rạc có thứ tự và dữ liệu rời rạc chưa có thứ tự. - Đưa ra độ đo tương tự gi...