Browsing by Subject Từ vay mượn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • LƯU THỊ NAM HÀ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lưu, Thị Nam Hà (2018-04-16)

 • Vay mươn tư ngư la kêt quả tất yêu của tiêp xúc ngôn ngư - văn hoa lâu dai trong nhưng điêu kiên lịch sử nhất định. Tiêng Nga đươc cho la vay mươn kha nhiêu tư tiêng Anh va cac ngôn ngư khac, nhưng cũng đã co rất nhiêu tư vôn co nguồn gôc tư tiêng Nga đã trở thanh tư phổ thông trong nhiêu ngôn ngư trên thê giơi. Bai viêt đê cập tơi hiên tương vay mươn tư ngư tiêng Nga trong tiêng Viêt nhin tư binh diên ngôn ngư, văn hoa, cũng như cac phương thưc đồng hoa cac tư vay mươn tiêng Nga trong tiêng Viêt. Phương phap sử dụng trong nghiên cưu: quan sat thực tê, tim hiêu tư nguyên hoc, tổng hơp va phân tích dư liêu tư điên va cập nhật dư liêu trực tuyên. Câu hỏi nghiên cưu: Nhưng tư ngư t...

 • PHẠM DƯƠNG HỒNG NGỌC.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Dương Hồng Ngọc (2018-04-16)

 • Tiêng Nga la một ngôn ngư giau đẹp, co hê thông ngư phap chặt chẽ va hê thông tư vựng phong phú. Tiêng Nga hiên nay đang trong qua trinh biên đổi hêt sưc manh mẽ, đặc biêt trong hê thông tư vựng, nhằm phù hơp vơi xu thê phat triên trên cac lĩnh vực kinh tê, văn hoa, chính trị của nươc Nga. Va điêu đo gop phần tao ra sự biên đổi trong hê thông tư vựng của tiêng Nga. Một trong nhưng biên đổi đo chính la sự xuất hiên của tư vay mươn. Co thê noi rằng, tư vay mươn la một bộ phận không thê thiêu đươc trong vôn tư vựng của bất ki ngôn ngư nao trên thê giơi noi chung, va tiêng Nga hiên đai noi riêng. Ngay nay, viêc sử dụng tư vay mươn đã trở thanh một trao lưu không chỉ đôi vơi giơi trẻ...

Browsing by Subject Từ vay mượn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • LƯU THỊ NAM HÀ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lưu, Thị Nam Hà (2018-04-16)

 • Vay mươn tư ngư la kêt quả tất yêu của tiêp xúc ngôn ngư - văn hoa lâu dai trong nhưng điêu kiên lịch sử nhất định. Tiêng Nga đươc cho la vay mươn kha nhiêu tư tiêng Anh va cac ngôn ngư khac, nhưng cũng đã co rất nhiêu tư vôn co nguồn gôc tư tiêng Nga đã trở thanh tư phổ thông trong nhiêu ngôn ngư trên thê giơi. Bai viêt đê cập tơi hiên tương vay mươn tư ngư tiêng Nga trong tiêng Viêt nhin tư binh diên ngôn ngư, văn hoa, cũng như cac phương thưc đồng hoa cac tư vay mươn tiêng Nga trong tiêng Viêt. Phương phap sử dụng trong nghiên cưu: quan sat thực tê, tim hiêu tư nguyên hoc, tổng hơp va phân tích dư liêu tư điên va cập nhật dư liêu trực tuyên. Câu hỏi nghiên cưu: Nhưng tư ngư t...

 • PHẠM DƯƠNG HỒNG NGỌC.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Dương Hồng Ngọc (2018-04-16)

 • Tiêng Nga la một ngôn ngư giau đẹp, co hê thông ngư phap chặt chẽ va hê thông tư vựng phong phú. Tiêng Nga hiên nay đang trong qua trinh biên đổi hêt sưc manh mẽ, đặc biêt trong hê thông tư vựng, nhằm phù hơp vơi xu thê phat triên trên cac lĩnh vực kinh tê, văn hoa, chính trị của nươc Nga. Va điêu đo gop phần tao ra sự biên đổi trong hê thông tư vựng của tiêng Nga. Một trong nhưng biên đổi đo chính la sự xuất hiên của tư vay mươn. Co thê noi rằng, tư vay mươn la một bộ phận không thê thiêu đươc trong vôn tư vựng của bất ki ngôn ngư nao trên thê giơi noi chung, va tiêng Nga hiên đai noi riêng. Ngay nay, viêc sử dụng tư vay mươn đã trở thanh một trao lưu không chỉ đôi vơi giơi trẻ...