Browsing by Subject Văn bản hành chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050002229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hồng (2013)

 • Phân tích, làm rõ quy trình công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ, chồng; chỉ ra và phân tích các yếu tố quy định và chi phối việc công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ chồng thể hiện trong các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, chỉ ra những điểm tiến bộ so với các quy định trước đây và những điểm còn bất cập, đã đánh giá, nhận định khách quan về thực trạng thực hiện việc công chứng các văn bản liên quan đến tài sản vợ, chồng trong thực tiễn hoạt động công chứng. Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đưa ra những kiến nghị cụ thể về hoàn thiện pháp luật công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ, chồng cũng như các kỹ năng cần thi...

 • 00050002229_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hồng;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn, người hướng dẫn (2012)

 • Electronic Resources; 120 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Phân tích, làm rõ quy trình công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ, chồng; chỉ ra và phân tích các yếu tố quy định và chi phối việc công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ chồng thể hiện trong các quy định pháp luật Việt Nam hiện h (...)

 • 9.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Kết (2008)

 • Trước khi thực dân Pháp xâm lược và thiết lập chính quyền cai trị tại Việt Nam (1862), về cơ bản, trên lãnh thổ Việt Nam gần như duy nhất chỉ tồn tại một loại hình cơ cấu thể chế của chính quyền phong kiến quân chủ chuyên chế phương Đông (kiểu Trung Hoa). Với thể chế chính quyền này, tất cả các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp đều tập trung vào một vị trí độc tôn của vua - thiên tử. Trong lịch sử pháp chế của chế độ phong kiến Việt Nam, luật pháp thành văn lần luợt được ra đời: Hình thư (1042), Quốc triều hình luật (1230 - 1341), Luật Hồng Đức (1483). Kể từ năm 1882, khi Gia Long chính thức l ên n gôi, l ập nên Vương triều Nguyễn, Hoàng triều luật lệ - Luật Gia Long ra đời năm 181...

 • V_L2_01496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Hữu Đạt (2009)

 • Trình bày vấn đề lý luận chính về diễn ngôn và phân tích diễn ngôn; lý thuyết giao tiếp; lý thuyết hành vi ngôn ngữ; liên kết và mạch lạc; và lý thuyết về lập luận. Nghiên cứu các văn bản hành chính ở Việt Nam trong tình trạng hiện nay. Phân tích cấu trúc hình thức của công văn hành chính (CVHC), đặc điểm cấu trúc CVHC ngành giao thông dựa trên: CVHC có phân biệt vị thế trong giao tiếp và CVHC không phân biệt vị thế trong giao tiếp. Phân tích đặc điểm ngôn ngữ sử dụng trong diễn ngôn CVHC ngành giao thông như: lực ngôn chung trong diễn ngôn CVHC; mạch lạc trong diễn ngôn CVHC; liên kết trong diễn ngôn CVHC; và phương thức lập luận trong diễn ngôn CVHC ngành giao thông

 • V_L2_01496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Hữu Đạt, 1953- (2009)

 • Trình bày vấn đề lý luận chính về diễn ngôn và phân tích diễn ngôn; lý thuyết giao tiếp; lý thuyết hành vi ngôn ngữ; liên kết và mạch lạc; và lý thuyết về lập luận. Nghiên cứu các văn bản hành chính ở Việt Nam trong tình trạng hiện nay. Phân tích cấu trúc hình thức của công văn hành chính (CVHC), đặc điểm cấu trúc CVHC ngành giao thông dựa trên: CVHC có phân biệt vị thế trong giao tiếp và CVHC không phân biệt vị thế trong giao tiếp. Phân tích đặc điểm ngôn ngữ sử dụng trong diễn ngôn CVHC ngành giao thông như: lực ngôn chung trong diễn ngôn CVHC; mạch lạc trong diễn ngôn CVHC; liên kết trong diễn ngôn CVHC; và phương thức lập luận trong diễn ngôn CVHC ngành giao thông

Browsing by Subject Văn bản hành chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050002229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hồng (2013)

 • Phân tích, làm rõ quy trình công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ, chồng; chỉ ra và phân tích các yếu tố quy định và chi phối việc công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ chồng thể hiện trong các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, chỉ ra những điểm tiến bộ so với các quy định trước đây và những điểm còn bất cập, đã đánh giá, nhận định khách quan về thực trạng thực hiện việc công chứng các văn bản liên quan đến tài sản vợ, chồng trong thực tiễn hoạt động công chứng. Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đưa ra những kiến nghị cụ thể về hoàn thiện pháp luật công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ, chồng cũng như các kỹ năng cần thi...

 • 00050002229_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hồng;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn, người hướng dẫn (2012)

 • Electronic Resources; 120 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Phân tích, làm rõ quy trình công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ, chồng; chỉ ra và phân tích các yếu tố quy định và chi phối việc công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ chồng thể hiện trong các quy định pháp luật Việt Nam hiện h (...)

 • 9.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Kết (2008)

 • Trước khi thực dân Pháp xâm lược và thiết lập chính quyền cai trị tại Việt Nam (1862), về cơ bản, trên lãnh thổ Việt Nam gần như duy nhất chỉ tồn tại một loại hình cơ cấu thể chế của chính quyền phong kiến quân chủ chuyên chế phương Đông (kiểu Trung Hoa). Với thể chế chính quyền này, tất cả các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp đều tập trung vào một vị trí độc tôn của vua - thiên tử. Trong lịch sử pháp chế của chế độ phong kiến Việt Nam, luật pháp thành văn lần luợt được ra đời: Hình thư (1042), Quốc triều hình luật (1230 - 1341), Luật Hồng Đức (1483). Kể từ năm 1882, khi Gia Long chính thức l ên n gôi, l ập nên Vương triều Nguyễn, Hoàng triều luật lệ - Luật Gia Long ra đời năm 181...

 • V_L2_01496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Hữu Đạt (2009)

 • Trình bày vấn đề lý luận chính về diễn ngôn và phân tích diễn ngôn; lý thuyết giao tiếp; lý thuyết hành vi ngôn ngữ; liên kết và mạch lạc; và lý thuyết về lập luận. Nghiên cứu các văn bản hành chính ở Việt Nam trong tình trạng hiện nay. Phân tích cấu trúc hình thức của công văn hành chính (CVHC), đặc điểm cấu trúc CVHC ngành giao thông dựa trên: CVHC có phân biệt vị thế trong giao tiếp và CVHC không phân biệt vị thế trong giao tiếp. Phân tích đặc điểm ngôn ngữ sử dụng trong diễn ngôn CVHC ngành giao thông như: lực ngôn chung trong diễn ngôn CVHC; mạch lạc trong diễn ngôn CVHC; liên kết trong diễn ngôn CVHC; và phương thức lập luận trong diễn ngôn CVHC ngành giao thông

 • V_L2_01496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Hữu Đạt, 1953- (2009)

 • Trình bày vấn đề lý luận chính về diễn ngôn và phân tích diễn ngôn; lý thuyết giao tiếp; lý thuyết hành vi ngôn ngữ; liên kết và mạch lạc; và lý thuyết về lập luận. Nghiên cứu các văn bản hành chính ở Việt Nam trong tình trạng hiện nay. Phân tích cấu trúc hình thức của công văn hành chính (CVHC), đặc điểm cấu trúc CVHC ngành giao thông dựa trên: CVHC có phân biệt vị thế trong giao tiếp và CVHC không phân biệt vị thế trong giao tiếp. Phân tích đặc điểm ngôn ngữ sử dụng trong diễn ngôn CVHC ngành giao thông như: lực ngôn chung trong diễn ngôn CVHC; mạch lạc trong diễn ngôn CVHC; liên kết trong diễn ngôn CVHC; và phương thức lập luận trong diễn ngôn CVHC ngành giao thông