Browsing by Subject Văn hóa công sở

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 02050005592.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Hồng;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2018)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: - Chương 1. Văn hoá công sở và Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế Nội dung Chương 1 chủ yếu đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá công sở bao gồm: Khái niệm về văn hoá công sở; Những biểu hiện và vai trò của văn hoá công sở. Đồng thời, tác giả giới thiệu khái quát Quy định của Tổng Cục Thuế về Tiêu chuẩn văn hoá công sở ngành Thuế. - Chương 2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Chương này trình bày những kết quả tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nộ...

 • 00050003098_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Nguyên Hòa;  Advisor: Đỗ, Tiến Long (2014)

 • Luận văn đã xây dựng một hệ giá trị văn hóa lãnh đạo trong tổ chức gồm chín yếu tố sau: Khát vọng thành công; Khả năng tìm kiếm, tạo dựng và nắm bắt cơ hội; Độc lập, quyết đoán, tự tin; Dám làm, dám chịu trách nhiệm; Linh hoạt, chủ động; Luôn có tư tưởng (...)

 • 00050003098.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Nguyên Hòa;  Advisor: Đỗ, Tiến Long , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại Học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Luận văn đã xây dựng một hệ giá trị văn hóa lãnh đạo trong tổ chức gồm chín yếu tố sau: Khát vọng thành công; Khả năng tìm kiếm, tạo dựng và nắm bắt cơ hội; Độc lập, quyết đoán, tự tin; Dám làm, dám chịu trách nhiệm; Linh hoạt, chủ động; Luôn có tư tưởng m (...); Electronic Resources

 • 02050002050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Minh Phương;  Advisor: Phạm, Ngọc Thanh, 1952- (2014)

 • Đánh giá tổng quan về văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội (HBB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trước khi sáp nhập, qua đó phân tích thực trạng về văn hóa doanh nghiệp của Ngân hàng SHB sau sáp nhập. Trên cơ sở tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp của hai ngân hàng, phân tích tác động của văn hóa doanh nghiệp đối với Ngân hàng trong quá trình tái cấu trúc Ngân hàng SHB. Đưa ra các giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của Ngân hàng SHB sau sáp nhập.

 • 00050003099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Nguyễn Xuân Anh;  Advisor: Đỗ, Tiến Long , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa và văn hóa tổ chức. Phân tích và đánh giá thực trạng về xây dựng các giá trị văn hóa tổ chức tại cơ quan Huyện ủy Hòa Vang, chủ yếu tập trung khảo sát các giá trị văn hóa hiện có tại đơn vị. Đưa ra các đề xuất một số g (...); Electronic Resources

 • 00050003439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2014)

 • - Hệ thống hóa lý luận và nội dung xây dựng văn hóa ứng xử tại công ty Cổ Phần Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái. - Thực trạng công tác xây dựng văn hóa ứng xử tại Công ty Cổ Phần Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái. - Một số giải pháp xây dựng thực tiễn cho công tác phát triển văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp. - Tài liệu tham khảo cho các đơn vị trong quá trình phát triển văn hóa ứng xử tại đơn vị mình.

Browsing by Subject Văn hóa công sở

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 02050005592.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Hồng;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2018)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: - Chương 1. Văn hoá công sở và Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế Nội dung Chương 1 chủ yếu đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá công sở bao gồm: Khái niệm về văn hoá công sở; Những biểu hiện và vai trò của văn hoá công sở. Đồng thời, tác giả giới thiệu khái quát Quy định của Tổng Cục Thuế về Tiêu chuẩn văn hoá công sở ngành Thuế. - Chương 2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Chương này trình bày những kết quả tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nộ...

 • 00050003098_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Nguyên Hòa;  Advisor: Đỗ, Tiến Long (2014)

 • Luận văn đã xây dựng một hệ giá trị văn hóa lãnh đạo trong tổ chức gồm chín yếu tố sau: Khát vọng thành công; Khả năng tìm kiếm, tạo dựng và nắm bắt cơ hội; Độc lập, quyết đoán, tự tin; Dám làm, dám chịu trách nhiệm; Linh hoạt, chủ động; Luôn có tư tưởng (...)

 • 00050003098.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Nguyên Hòa;  Advisor: Đỗ, Tiến Long , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại Học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Luận văn đã xây dựng một hệ giá trị văn hóa lãnh đạo trong tổ chức gồm chín yếu tố sau: Khát vọng thành công; Khả năng tìm kiếm, tạo dựng và nắm bắt cơ hội; Độc lập, quyết đoán, tự tin; Dám làm, dám chịu trách nhiệm; Linh hoạt, chủ động; Luôn có tư tưởng m (...); Electronic Resources

 • 02050002050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Minh Phương;  Advisor: Phạm, Ngọc Thanh, 1952- (2014)

 • Đánh giá tổng quan về văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội (HBB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trước khi sáp nhập, qua đó phân tích thực trạng về văn hóa doanh nghiệp của Ngân hàng SHB sau sáp nhập. Trên cơ sở tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp của hai ngân hàng, phân tích tác động của văn hóa doanh nghiệp đối với Ngân hàng trong quá trình tái cấu trúc Ngân hàng SHB. Đưa ra các giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của Ngân hàng SHB sau sáp nhập.

 • 00050003099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Nguyễn Xuân Anh;  Advisor: Đỗ, Tiến Long , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa và văn hóa tổ chức. Phân tích và đánh giá thực trạng về xây dựng các giá trị văn hóa tổ chức tại cơ quan Huyện ủy Hòa Vang, chủ yếu tập trung khảo sát các giá trị văn hóa hiện có tại đơn vị. Đưa ra các đề xuất một số g (...); Electronic Resources

 • 00050003439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2014)

 • - Hệ thống hóa lý luận và nội dung xây dựng văn hóa ứng xử tại công ty Cổ Phần Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái. - Thực trạng công tác xây dựng văn hóa ứng xử tại Công ty Cổ Phần Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái. - Một số giải pháp xây dựng thực tiễn cho công tác phát triển văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp. - Tài liệu tham khảo cho các đơn vị trong quá trình phát triển văn hóa ứng xử tại đơn vị mình.