Browsing by Subject Văn hóa công ty

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • V_G0_42091(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Quân (2007)

 • Chương I: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Chương II: Các triết lí đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty. Chương III: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh....

 • 00050008932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Xuân;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2017)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị VHDN; thực trạng của quản trị VHDN và kết quả của nó tại Công t; đề xuất được một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản trị VHDN của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Kinh doanh Việt Mỹ phù hợp với giai đoạn hiện nay

 • 02050005478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Quân (2018)

 • Với mục tiêu sử dụng bộ công cụ đánh giá văn hóa tổ chức (OCAI) để nhận diện, đánh giá sự phù hợp của mô hình văn hóa hiện tại và mô hình mong muốn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty TNHH Khăn Việt, cùng mục tiêu đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp tại doanh nghiệp, luận văn đã tập trung vào một số nội dung cơ bản như: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp, một số phương pháp nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp định tính và định lượng, cơ sở lý luận Bộ Công cụ Đánh giá văn hóa Tổ chức (OCAI) - Kết hợp các phương pháp nghiên cứu để triển khai thực hiện khảo sát văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Khăn Việt...

 • 00050009187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Việt Hà;  Advisor: Vũ, Tiến Lộc; Đinh, Việt Hòa (2018)

 • - Thứ nhất, đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam và Hàn Quốc đã hệ thống hóa, phát hiện, bổ sung nhận thức mới về cộng đồng doanh nhân và văn hoá doanh nhân Hàn Quốc; đồng thời xây dựng được mô hình khái quát về hệ giá trị văn hoá doanh nhân Hàn Quốc gồm năm yếu tố: Đức – Trí – Thể - Lợi – Dũng. - Thứ hai, phân tích, đánh giá thực tiễn và kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc quản trị, sử dụng văn hoá doanh nhân để phát triển sức mạnh cộng đồng doanh nhân và phát triển kinh tế - xã hội. - Thứ ba, tìm ra những giải pháp phát triển văn hoá doanh nhân dựa trên bài học thực tiễn từ Hàn Quốc dưới góc nhìn và mối quan tâm của người Việt Nam, phù hợp với văn hoá và bối cảnh kinh ...

 • 02050005070.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Đức Hạnh (2017)

 • Luận văn phân tích các nội dung cơ bản về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Vinafco trong quá trình hội nhập quốc tế. Nội dung thể hiện qua việc trả lời 3 câu hỏi: Văn hóa doanh nghiệp có tác động như thế nào đối với quá trình hội nhập quốc tế của Công ty CP Vinafco? Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Vinafco thay đổi như thế nào trong quá trình hội nhập quốc tế? Giải pháp nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Vinafco trong quá trình hội nhập quốc tế? Luận văn đưa ra một số giải pháp có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn, cách thức thực hiện và một số kiến nghị để áp dụng hiệu quả giải pháp đó vào thực tiễn.

 • 00050007546.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Tân;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2016)

 • Chương 1. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về văn hóa doanh nghiệp theo tư tưởng phật giáo. Chương 2. _Phương pháp và tổ chức nghiên cứu. Chương 3. Nghiên cứu thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Công nghệ Thụy Phong. Chương 4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tư tưởng phật giáo tại Công ty TNHH công nghệ Thụy Phong.

Browsing by Subject Văn hóa công ty

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • V_G0_42091(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Quân (2007)

 • Chương I: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Chương II: Các triết lí đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty. Chương III: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh....

 • 00050008932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Xuân;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2017)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị VHDN; thực trạng của quản trị VHDN và kết quả của nó tại Công t; đề xuất được một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản trị VHDN của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Kinh doanh Việt Mỹ phù hợp với giai đoạn hiện nay

 • 02050005478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Quân (2018)

 • Với mục tiêu sử dụng bộ công cụ đánh giá văn hóa tổ chức (OCAI) để nhận diện, đánh giá sự phù hợp của mô hình văn hóa hiện tại và mô hình mong muốn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty TNHH Khăn Việt, cùng mục tiêu đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp tại doanh nghiệp, luận văn đã tập trung vào một số nội dung cơ bản như: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp, một số phương pháp nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp định tính và định lượng, cơ sở lý luận Bộ Công cụ Đánh giá văn hóa Tổ chức (OCAI) - Kết hợp các phương pháp nghiên cứu để triển khai thực hiện khảo sát văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Khăn Việt...

 • 00050009187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Việt Hà;  Advisor: Vũ, Tiến Lộc; Đinh, Việt Hòa (2018)

 • - Thứ nhất, đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam và Hàn Quốc đã hệ thống hóa, phát hiện, bổ sung nhận thức mới về cộng đồng doanh nhân và văn hoá doanh nhân Hàn Quốc; đồng thời xây dựng được mô hình khái quát về hệ giá trị văn hoá doanh nhân Hàn Quốc gồm năm yếu tố: Đức – Trí – Thể - Lợi – Dũng. - Thứ hai, phân tích, đánh giá thực tiễn và kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc quản trị, sử dụng văn hoá doanh nhân để phát triển sức mạnh cộng đồng doanh nhân và phát triển kinh tế - xã hội. - Thứ ba, tìm ra những giải pháp phát triển văn hoá doanh nhân dựa trên bài học thực tiễn từ Hàn Quốc dưới góc nhìn và mối quan tâm của người Việt Nam, phù hợp với văn hoá và bối cảnh kinh ...

 • 02050005070.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Đức Hạnh (2017)

 • Luận văn phân tích các nội dung cơ bản về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Vinafco trong quá trình hội nhập quốc tế. Nội dung thể hiện qua việc trả lời 3 câu hỏi: Văn hóa doanh nghiệp có tác động như thế nào đối với quá trình hội nhập quốc tế của Công ty CP Vinafco? Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Vinafco thay đổi như thế nào trong quá trình hội nhập quốc tế? Giải pháp nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Vinafco trong quá trình hội nhập quốc tế? Luận văn đưa ra một số giải pháp có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn, cách thức thực hiện và một số kiến nghị để áp dụng hiệu quả giải pháp đó vào thực tiễn.

 • 00050007546.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Tân;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2016)

 • Chương 1. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về văn hóa doanh nghiệp theo tư tưởng phật giáo. Chương 2. _Phương pháp và tổ chức nghiên cứu. Chương 3. Nghiên cứu thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Công nghệ Thụy Phong. Chương 4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tư tưởng phật giáo tại Công ty TNHH công nghệ Thụy Phong.