Browsing by Subject Văn hóa cứu quốc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003554.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Thị Mai (2015)

  • Giai đoạn 1930 -1945, ở Việt Nam diễn ra những cuộc tranh luận về triết học duy vật và triết học duy tâm, về “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh” trên diễn đàn báo chí. Giới trí thức liên tục đưa ra nhiều quan điểm để bảo vệ lập trường, quan điểm của mình khiến cho các cuộc “bút chiến” trở nên “nảy lửa” hơn.Từ các khuynh hướng văn hóa khác nhau đã hình thành nên các nhóm phái văn hóa khác nhau. Sự đa dạng về tư tưởng, sự ra đời của các nhóm phái văn hóa góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, sự thiếu thống nhất dễ gây mất đoàn kết trong nội bộ trí thức, văn nghệ sĩ nói riêng, quần chúng nhân dân nói chung, nảy sinh xu hướng lý tâm, xa rời...

Browsing by Subject Văn hóa cứu quốc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003554.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Thị Mai (2015)

  • Giai đoạn 1930 -1945, ở Việt Nam diễn ra những cuộc tranh luận về triết học duy vật và triết học duy tâm, về “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh” trên diễn đàn báo chí. Giới trí thức liên tục đưa ra nhiều quan điểm để bảo vệ lập trường, quan điểm của mình khiến cho các cuộc “bút chiến” trở nên “nảy lửa” hơn.Từ các khuynh hướng văn hóa khác nhau đã hình thành nên các nhóm phái văn hóa khác nhau. Sự đa dạng về tư tưởng, sự ra đời của các nhóm phái văn hóa góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, sự thiếu thống nhất dễ gây mất đoàn kết trong nội bộ trí thức, văn nghệ sĩ nói riêng, quần chúng nhân dân nói chung, nảy sinh xu hướng lý tâm, xa rời...