Browsing by Subject V.I. Lenin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 27.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê, Ngọc Hùng (2008)

  • Thiếu sót lớn nhất của không ít các nhà nghiên cứu phương Tây là chưa nhận thức được đầy đủ những đóng góp to lớn của Lenin đối với sự phát triển xã hội học. Lenin đã có công lao to lớn trong việc bảo vệ, kế thừa và phát triển học thuyết Marx ở nước Nga trước và sau cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917. Lenin đã vận dụng và phát triển học thuyết Marx trong điều kiện giai cấp vô sản giành được chính quyền và bắt đầu xây dựng một xã hội mới không có sự áp bức, bóc lột. Ngày nay xã hội học hiện đại cần phải tiếp tục truyền thống khoa học do học thuyết Marx-Lenin khởi xướng, đó là, nghiên cứu xem hoàn cảnh xã hội nào quyết định hoạt động của các cá nhân và quyết định như ...

Browsing by Subject V.I. Lenin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 27.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê, Ngọc Hùng (2008)

  • Thiếu sót lớn nhất của không ít các nhà nghiên cứu phương Tây là chưa nhận thức được đầy đủ những đóng góp to lớn của Lenin đối với sự phát triển xã hội học. Lenin đã có công lao to lớn trong việc bảo vệ, kế thừa và phát triển học thuyết Marx ở nước Nga trước và sau cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917. Lenin đã vận dụng và phát triển học thuyết Marx trong điều kiện giai cấp vô sản giành được chính quyền và bắt đầu xây dựng một xã hội mới không có sự áp bức, bóc lột. Ngày nay xã hội học hiện đại cần phải tiếp tục truyền thống khoa học do học thuyết Marx-Lenin khởi xướng, đó là, nghiên cứu xem hoàn cảnh xã hội nào quyết định hoạt động của các cá nhân và quyết định như ...