Browsing by Subject quốc tế học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 28.3.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2012)

 • Mục đích chính của bài viết này là làm rõ những cơ hội và thách thức của ngành Quốc tế học ở Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam xác định một trong những mục tiêu chiến lược của đất nước là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Bài viết được chia làm 4 phần, trong đó phần 1 trình bày tầm quan trọng của Nghiên cứu quốc tế/khu vực và một số khái niệm cơ bản; phần 2 phân tích tình hình nghiên cứu và đào tạo quốc tế trên thế giới; phần 3 trình bày tình hình đào tạo Quốc tế học ở trong nước. Trong phần 4 – phần kết luận, chúng tôi khẳng định quốc tế học là ngành học vô cùng quan trọng trong hệ thống đào tạo đại họcvà nghiên cứu của một quốc gia, nhất là Việt Nam, đồng thời chỉ ra những cơ h...

 • 28.3.2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Canh (2012)

 • Tuy quốc tế học từ lâu đã là một ngành khoa học nhưng việc đưa quốc tế học vào chương trình giáo dục ngoại ngữ vẫn còn là một vấn đề còn rất mới mẻ cả trên thế giới và trong nước. Bài viết này trình bày quan điểm của tác giả về sự cần thiết đưa nội dung quốc tế học vào chương trình giáo dục ngoại ngữ bậc Cử nhân của các trường đại học chuyên ngữ ở nước ta. Bài viết bắt đầu bằng việc trình bày những tác động của trào lưu toàn cầu trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ để nêu lên sự cần thiết phải có những thay đổi trong chương trình giáo dục ngoại ngữ. Phần tiếp theo là những gợi ý về phương pháp tiếp cận nội dung quan hệ quốc tế trong mối quan hệ với chương trình Cử nhân ngành ngoại ngữ c...

 • 28.3.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lương, Văn Kế (2012)

 • Quốc tế học là ngành học còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Trong xu thế toàn cầu hóa, việc nghiên cứu và giảng dạy quốc tế học có vai trò quan trọng trong việc đưa Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Bài viết bắt đầu bằng việc xác định rõ nội dung của khái niệm quốc tế học. Tiếp đó, bài viết tập trung làm sáng tỏ các khía cạnh chuyên môn của khu vực học – một lĩnh vực cấu thành quốc tế học - ở các mặt : đối tượng, phạm vi, mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. Mục đích của bài viết là cung cấp cơ sở lý thuyết làm tiền đề cho việc xây dựng ngành quốc tế học ở Việt Nam.

 • 28.3.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Văn, Ngọc Thành (2012)

 • Trên cơ sở trình bày những nội dung cơ bản nhất của khái niệm “Quyền lực”, bài báo đặt ra yêu cầu khách quan của nghiên cứu liên ngành trong quan hệ quốc tế. Điều này thể hiện ở chỗ: thứ nhất, bản thân cách hiểu, cách định nghĩa khái niệm quyền lực vốn thiếu sự thống nhất do sự khác nhau của bối cảnh quyền lực được thực thi đã đòi hỏi sự hợp lực của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, triết học, chính trị…; thứ hai, trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, sự tham gia của các thành tố quyền lực tạo ra các hình thức, cấu trúc quyền lực khác nhau và bản thân sự tham gia vào hình thức, cấu trúc chung đã xóa mờ đi ranh giới của các thành tố tham gia. Điều này đã đặt ra yêu cầu cấp bách của vi...

Browsing by Subject quốc tế học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 28.3.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2012)

 • Mục đích chính của bài viết này là làm rõ những cơ hội và thách thức của ngành Quốc tế học ở Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam xác định một trong những mục tiêu chiến lược của đất nước là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Bài viết được chia làm 4 phần, trong đó phần 1 trình bày tầm quan trọng của Nghiên cứu quốc tế/khu vực và một số khái niệm cơ bản; phần 2 phân tích tình hình nghiên cứu và đào tạo quốc tế trên thế giới; phần 3 trình bày tình hình đào tạo Quốc tế học ở trong nước. Trong phần 4 – phần kết luận, chúng tôi khẳng định quốc tế học là ngành học vô cùng quan trọng trong hệ thống đào tạo đại họcvà nghiên cứu của một quốc gia, nhất là Việt Nam, đồng thời chỉ ra những cơ h...

 • 28.3.2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Canh (2012)

 • Tuy quốc tế học từ lâu đã là một ngành khoa học nhưng việc đưa quốc tế học vào chương trình giáo dục ngoại ngữ vẫn còn là một vấn đề còn rất mới mẻ cả trên thế giới và trong nước. Bài viết này trình bày quan điểm của tác giả về sự cần thiết đưa nội dung quốc tế học vào chương trình giáo dục ngoại ngữ bậc Cử nhân của các trường đại học chuyên ngữ ở nước ta. Bài viết bắt đầu bằng việc trình bày những tác động của trào lưu toàn cầu trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ để nêu lên sự cần thiết phải có những thay đổi trong chương trình giáo dục ngoại ngữ. Phần tiếp theo là những gợi ý về phương pháp tiếp cận nội dung quan hệ quốc tế trong mối quan hệ với chương trình Cử nhân ngành ngoại ngữ c...

 • 28.3.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lương, Văn Kế (2012)

 • Quốc tế học là ngành học còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Trong xu thế toàn cầu hóa, việc nghiên cứu và giảng dạy quốc tế học có vai trò quan trọng trong việc đưa Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Bài viết bắt đầu bằng việc xác định rõ nội dung của khái niệm quốc tế học. Tiếp đó, bài viết tập trung làm sáng tỏ các khía cạnh chuyên môn của khu vực học – một lĩnh vực cấu thành quốc tế học - ở các mặt : đối tượng, phạm vi, mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. Mục đích của bài viết là cung cấp cơ sở lý thuyết làm tiền đề cho việc xây dựng ngành quốc tế học ở Việt Nam.

 • 28.3.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Văn, Ngọc Thành (2012)

 • Trên cơ sở trình bày những nội dung cơ bản nhất của khái niệm “Quyền lực”, bài báo đặt ra yêu cầu khách quan của nghiên cứu liên ngành trong quan hệ quốc tế. Điều này thể hiện ở chỗ: thứ nhất, bản thân cách hiểu, cách định nghĩa khái niệm quyền lực vốn thiếu sự thống nhất do sự khác nhau của bối cảnh quyền lực được thực thi đã đòi hỏi sự hợp lực của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, triết học, chính trị…; thứ hai, trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, sự tham gia của các thành tố quyền lực tạo ra các hình thức, cấu trúc quyền lực khác nhau và bản thân sự tham gia vào hình thức, cấu trúc chung đã xóa mờ đi ranh giới của các thành tố tham gia. Điều này đã đặt ra yêu cầu cấp bách của vi...