Browsing by Subject từ vựng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 04051001147_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ân;  Advisor: Kiều, Thị Thu Hương (2014)

 • This study has been conducted to investigate difficulties which both the ESP teachers and the learners at Hanoi College of Economics and Technology have to face during their teaching and learning Accounting vocabulary of ESP course. The subjects of the study are six ESP teachers and fifty second - year students of Accounting major. The data have been collected by a combination of quantitativ e and qualitative methods, including the use of questionnaires and informal interview s . The study confirms that both the ESP teachers and the learners face difficulties in teaching and learning ESP vocabulary. There are three main problems exist i...

 • 04051001161_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thắm;  Advisor: Hà, Cẩm Tâm (2015)

 • From the literature, we know that authentic materials have positive effects on learners’ second language acquisition . When teaching at Namdinh College of Educati on, I find that English major students in our College seem to be bored with the reading texts in the course book and unmotivated in learning. Moreover, they also find it difficult to express their opinion because they lack vocabulary and background knowled ge of real life. Therefore, I think that it is necessary to introduce authentic materials to students for extensive reading to improve students’ vocabulary learning. This experimental research recruits 40 first year Engli...

 • 04051001452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ngân;  Advisor: Lê, Văn Canh (2017)

 • Luận văn đã nghiên cứu khảo sát về những chiến thuật học từ vựng tiếng Anh mà sinh viên không chuyên ngữ, đại học Hồng Đức thường dùng trong quá trình học từ mới tiếng Anh. Theo kết quả nghiên cứu thì sinh viên sử dụng tất cả 58 chiến thuật học từ vựng được nêu trong bảng khảo sát. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm ra được tần suất sử dụng các chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên, những chiến thuật được sử dụng thường xuyên nhất, ít thường xuyên nhất và những chiến thuật hiệu quả nhất. Cụ thể 33 chiến thuật được sinh viên sử dụng ở tần suất trung bình, 16 chiến thuật được sử dụng với tần suất thấp và 9 chiến thuật được sử dụng ở tần suất cao. Những chiến thuật sử dụng thường...

 • 28.2.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thiện Giáp (2012)

 • Lí thuyết chuẩn hay Mô hình các bình diện của Chomsky lấy cú pháp làm cơ sở, còn ngữ nghĩa chỉ mang tính chất thuyết giải. Ngữ nghĩa học tạo sinh lấy ngữ nghĩa làm cơ sở, nó cho rằng chỉ có ngữ nghĩa mới có khả năng tạo sinh, ngữ nghĩa quyết định đặc tính ngữ pháp. Cuối những năm 1970, ngữ nghĩa học tạo sinh đã bị phê phán nhiều, nhưng nó đã để lại một số quan điểm có thể kế thừa. Chẳng hạn, quan điểm cho rằng các câu ở mỗi cấp độ phải có một sự trình hiện đẳng cấu hình thức với sự trình hiện của logic; quan điểm về sự phân giải từ vựng… Lí thuyết thuyết giải đã tiếp thu thành quả của ngữ nghĩa học tạo sinh để tự điều chỉnh sửa và đi đến kết luận: không quy tắc giải thích nào áp dụng ...

Browsing by Subject từ vựng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 04051001147_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ân;  Advisor: Kiều, Thị Thu Hương (2014)

 • This study has been conducted to investigate difficulties which both the ESP teachers and the learners at Hanoi College of Economics and Technology have to face during their teaching and learning Accounting vocabulary of ESP course. The subjects of the study are six ESP teachers and fifty second - year students of Accounting major. The data have been collected by a combination of quantitativ e and qualitative methods, including the use of questionnaires and informal interview s . The study confirms that both the ESP teachers and the learners face difficulties in teaching and learning ESP vocabulary. There are three main problems exist i...

 • 04051001161_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thắm;  Advisor: Hà, Cẩm Tâm (2015)

 • From the literature, we know that authentic materials have positive effects on learners’ second language acquisition . When teaching at Namdinh College of Educati on, I find that English major students in our College seem to be bored with the reading texts in the course book and unmotivated in learning. Moreover, they also find it difficult to express their opinion because they lack vocabulary and background knowled ge of real life. Therefore, I think that it is necessary to introduce authentic materials to students for extensive reading to improve students’ vocabulary learning. This experimental research recruits 40 first year Engli...

 • 04051001452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ngân;  Advisor: Lê, Văn Canh (2017)

 • Luận văn đã nghiên cứu khảo sát về những chiến thuật học từ vựng tiếng Anh mà sinh viên không chuyên ngữ, đại học Hồng Đức thường dùng trong quá trình học từ mới tiếng Anh. Theo kết quả nghiên cứu thì sinh viên sử dụng tất cả 58 chiến thuật học từ vựng được nêu trong bảng khảo sát. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm ra được tần suất sử dụng các chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên, những chiến thuật được sử dụng thường xuyên nhất, ít thường xuyên nhất và những chiến thuật hiệu quả nhất. Cụ thể 33 chiến thuật được sinh viên sử dụng ở tần suất trung bình, 16 chiến thuật được sử dụng với tần suất thấp và 9 chiến thuật được sử dụng ở tần suất cao. Những chiến thuật sử dụng thường...

 • 28.2.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thiện Giáp (2012)

 • Lí thuyết chuẩn hay Mô hình các bình diện của Chomsky lấy cú pháp làm cơ sở, còn ngữ nghĩa chỉ mang tính chất thuyết giải. Ngữ nghĩa học tạo sinh lấy ngữ nghĩa làm cơ sở, nó cho rằng chỉ có ngữ nghĩa mới có khả năng tạo sinh, ngữ nghĩa quyết định đặc tính ngữ pháp. Cuối những năm 1970, ngữ nghĩa học tạo sinh đã bị phê phán nhiều, nhưng nó đã để lại một số quan điểm có thể kế thừa. Chẳng hạn, quan điểm cho rằng các câu ở mỗi cấp độ phải có một sự trình hiện đẳng cấu hình thức với sự trình hiện của logic; quan điểm về sự phân giải từ vựng… Lí thuyết thuyết giải đã tiếp thu thành quả của ngữ nghĩa học tạo sinh để tự điều chỉnh sửa và đi đến kết luận: không quy tắc giải thích nào áp dụng ...