Browsing by Subject 515.63

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • 01050003242.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Ngọc Oanh;  Advisor: Ninh, Văn Thu (2016)

  • Trình bày một số kiến thức cơ bản của giải tích phức như khái niệm hàm chỉnh hình, ánh xạ bảo giác, khái niệm trường vector chỉnh hình tiếp xúc, khái niệm điểm kiểu vô hạn theo nghĩa D’Angelo, Định lý bông hoa Leau-Fatou. Đặc trưng của trường vector chỉnh hình tiếp xúc với siêu mặt dạng ống trong C2. Mô tả nhóm các CR tự đẳng cấu của một số lớp các siêu mặt kiểu vô hạn trong C2 và mô tả các trường vector chỉnh hình tiếp xúc của Mp

Browsing by Subject 515.63

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • 01050003242.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Ngọc Oanh;  Advisor: Ninh, Văn Thu (2016)

  • Trình bày một số kiến thức cơ bản của giải tích phức như khái niệm hàm chỉnh hình, ánh xạ bảo giác, khái niệm trường vector chỉnh hình tiếp xúc, khái niệm điểm kiểu vô hạn theo nghĩa D’Angelo, Định lý bông hoa Leau-Fatou. Đặc trưng của trường vector chỉnh hình tiếp xúc với siêu mặt dạng ống trong C2. Mô tả nhóm các CR tự đẳng cấu của một số lớp các siêu mặt kiểu vô hạn trong C2 và mô tả các trường vector chỉnh hình tiếp xúc của Mp