Browsing by Subject Cú pháp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 17 of 17
 • V_L0_00438_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Từ, Trung Hiếu;  Advisor: Lương, Chi Mai (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về vấn đề nhận dạng tiếng nói và các khái niệm hay gặp trong nhận dạng tiếng nói. Đưa ra các khái niệm toán học cần thiết để hiểu cũng như triển khai hệ thống nhận dạng: từ điển mẫu, văn phạm, ngôn ngữ, sơ đồ chuyển trạng thái tuyến tí (...)

 • V_L2_00646.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2005)

 • Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của cú pháp và cú pháp tiếng Việt như: đối tượng của cú pháp, mối quan hệ giữa quan hệ ngữ pháp với hình thức cú pháp. Đặc điểm cơ bản của cú pháp tiếng Việt với tư cách là một ngôn ngữ đơn lập. Tìm hiểu và phân tích khái niệm câu đơn theo quan niệm truyền thống, các tiêu chí phân loại và nhận diện đơn vị câu. Khái niệm cú (đơn) tiếng Việt theo quan điểm lý thuyết chức năng hệ thống, các tiêu chí nhận diện cú theo lý thuyết này để giải quyết vấn đề cú trong tiếng Việt.

 • 00051000014_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Minh Thu;  Advisor: Lê, Anh Cường (2010)

 • Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; For a long time, human being have always dreamed of an intelligent machine which can listen to, understand and implement humans' requirements. Many scientists have tried to make that dream and devoted many achievements for the science of artificial intelligence. In artificial intelligence, natural language processing (NLP) is a field which studies on how to understand and generate automatically human language. NLP has many practical applications such as machine translation, information extraction, discourse analysis, text summarization. These applications have the same b...

 • DT_00841.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Tùng Cương (2005)

 • Trình bày các khái niệm chung về cụm từ, xác định vị trí, vai trò các mối liên kết và quan hệ cú pháp.Từ đó miêu tả các liên kết hợp dạng, chi phối, ghép dính, các quan hệ cú pháp: bổ ngữ, tính ngữ, trạng ngữ và bổ sung ngữ nghĩa và miêu tả các liên kết của hai từ loại : danh từ, tính từ. Đồng thời đưa ra một số đề xuất về nghiên cứu và giảng dạy liên kết trong cụm từ tiếng Nga, các phương thức biểu hiện phổ biến của tiếng Nga như một ngôn ngữ biến hình

 • V_L2_00609_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huỳnh, Thị Ái Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệp, Người hướng dẫn; Đoàn, Thiện Thuật, Người hướng dẫn (2005)

 • 222 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt; Tổng quan tài liệu về cấu trúc thông tin, lý thuyết đánh dấu và các quan niệm về nhấn mạnh thông tin; Khảo sát các phương tiện nhấn mạnh về trật tự cú pháp trong tiếng Anh, tìm ra những phương tiện tương đương tiếng Việt để chỉ ra những nét tương đồng và k (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

Browsing by Subject Cú pháp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 17 of 17
 • V_L0_00438_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Từ, Trung Hiếu;  Advisor: Lương, Chi Mai (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về vấn đề nhận dạng tiếng nói và các khái niệm hay gặp trong nhận dạng tiếng nói. Đưa ra các khái niệm toán học cần thiết để hiểu cũng như triển khai hệ thống nhận dạng: từ điển mẫu, văn phạm, ngôn ngữ, sơ đồ chuyển trạng thái tuyến tí (...)

 • V_L2_00646.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2005)

 • Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của cú pháp và cú pháp tiếng Việt như: đối tượng của cú pháp, mối quan hệ giữa quan hệ ngữ pháp với hình thức cú pháp. Đặc điểm cơ bản của cú pháp tiếng Việt với tư cách là một ngôn ngữ đơn lập. Tìm hiểu và phân tích khái niệm câu đơn theo quan niệm truyền thống, các tiêu chí phân loại và nhận diện đơn vị câu. Khái niệm cú (đơn) tiếng Việt theo quan điểm lý thuyết chức năng hệ thống, các tiêu chí nhận diện cú theo lý thuyết này để giải quyết vấn đề cú trong tiếng Việt.

 • 00051000014_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Minh Thu;  Advisor: Lê, Anh Cường (2010)

 • Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; For a long time, human being have always dreamed of an intelligent machine which can listen to, understand and implement humans' requirements. Many scientists have tried to make that dream and devoted many achievements for the science of artificial intelligence. In artificial intelligence, natural language processing (NLP) is a field which studies on how to understand and generate automatically human language. NLP has many practical applications such as machine translation, information extraction, discourse analysis, text summarization. These applications have the same b...

 • DT_00841.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Tùng Cương (2005)

 • Trình bày các khái niệm chung về cụm từ, xác định vị trí, vai trò các mối liên kết và quan hệ cú pháp.Từ đó miêu tả các liên kết hợp dạng, chi phối, ghép dính, các quan hệ cú pháp: bổ ngữ, tính ngữ, trạng ngữ và bổ sung ngữ nghĩa và miêu tả các liên kết của hai từ loại : danh từ, tính từ. Đồng thời đưa ra một số đề xuất về nghiên cứu và giảng dạy liên kết trong cụm từ tiếng Nga, các phương thức biểu hiện phổ biến của tiếng Nga như một ngôn ngữ biến hình

 • V_L2_00609_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huỳnh, Thị Ái Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệp, Người hướng dẫn; Đoàn, Thiện Thuật, Người hướng dẫn (2005)

 • 222 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt; Tổng quan tài liệu về cấu trúc thông tin, lý thuyết đánh dấu và các quan niệm về nhấn mạnh thông tin; Khảo sát các phương tiện nhấn mạnh về trật tự cú pháp trong tiếng Anh, tìm ra những phương tiện tương đương tiếng Việt để chỉ ra những nét tương đồng và k (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005